Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2103115
Aanvang-sluiting 11-12-2018 19:00 - 11-12-2018 19:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 december 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De hamerraad is tussen 19.30 en 19.45 uur.

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De commissie besluit de agendapunten 9 (Amstelwijck) en 10 (Burgerinitiatief Merwedestraat) om te draaien. Met die wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

2

min
Besluit

De commissie neemt kennis van een filmpje en de bijdrage van mevrouw Bornebroek en meneer Plazier over de verkeersveiligheid op de Nieuwe Haven. Diverse vragen vanuit de commissie worden door de insprekers beantwoord. De fractie van D66 verzoekt het onderwerp '30 km. zones' een keer in de commissie te agenderen. Dit wordt op de termijnagenda geplaatst.

3

min
Besluit

De besluitenlijsten van de adviescommissie van 27 en 28 november 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.

5

min
Besluit

Vanwege tijdgebrek is dit agendapunt niet meer aan de orde gekomen.

6

min
Besluit

Vanwege tijdgebrek is dit agendapunt niet meer aan de orde gekomen.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De bespreking is een gezamenlijke bespreking van de commissies Fysieke Leefomgeving en Bestuur en Middelen.

De heer Van der Knaap spreekt in namens de ondernemers van Voorstraat West en Grote Spuistraat. De commissie neemt kennis van bij de bijdrage van de inspreker.
Er is in de commissie brede steun voor de voorgestelde uitgangspunten bij de gebiedsvisie Spuiboulevard. Zorgen en aandachtspunten die door vrijwel alle fracties worden uitgesproken zijn de bereikbaarheid van het centrum als de Spuiboulevard autoluw wordt, hoe het parkeervraagstuk toekomstbestendig wordt opgelost en hoe de Spuiboulevard qua stedenbouw en architectuur een authentiek Dordtse uitstraling krijgt.
Wethouder Sleeking geeft aan dat bereikbaarheid en parkeren terechte zorgen zijn. Het college gaat daar naar kijken in combinatie met de ontwikkeling van de spoorzone. Doorstroming en ontsluiting zijn belangrijke aandachtspunten. Het college gaat hier modellen voor ontwikkelen en uitwerken.

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

8

Agendapunten 7 en 8 worden tegelijk besproken, tevens gezamenlijk samen met de commissie Bestuur en Middelen.

min
Besluit

De bespreking is een gezamenlijke bespreking van de commissies Fysieke Leefomgeving en Bestuur en Middelen.

De commissie is enthousiast over het samenbrengen van publieksfuncties in het Huis van de Stad en de Regio en kan zich in meerderheid vinden in de voorgestelde campusontwikkeling.
De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

9

Betreft een vervolgbespreking op de bespreking in de commissie van 28 november. Resterende onderwerp is de (financiële) consequentie van het handhaven van een aantal bestaande maatschappelijke voorzieningen in Amstelwijck.

min
Besluit

De commissie ziet deze vervolgbespreking als de 2e termijn van de bespreking die is gestart in de commissie van 28 november.
Diverse fracties geven aan dat, als Thialff en Goed Af dan toch moeten verhuizen, deze verenigingen daarbij goed moeten worden ondersteund door het college. Voor de Drechtstadsboer ziet de meerderheid van de commissie graag een goede locatie elders in Dordrecht. De commissie ziet graag meer ruimte voor sociale woningbouw in Amstelwijck om zo de diversiteit te vergroten.

Wethouder Burggraaf vraagt de commissie hem via een motie of nadere bespreking in de commissie een kader mee te geven over waar en hoe hij het initiatief van Drechtstadsboer verder moet invullen. Het college is van plan om zowel Thialff als Goed Af goed te begeleiden naar een andere plek. Thialff wil het college snel oppakken, want dat gebied wordt binnen Amstelwijck als eerste ontwikkeld. Goed Af hoeft niet op stel op sprong weg: dat gebied wordt als laatste ontwikkeld. Het college komt binnen 1 à 2 jaar met de resultaten van het zoektraject met Goed Af terug naar raad. 

Wethouder Burggraaf zegt toe de financiële consequenties van de toevoeging van sociale huurwoningen op papier te zetten en dit naar de raad te sturen.
Hij zegt tevens toe te bekijken of een van de bestaande clubgebouwen in het gebied een sociale functie voor de nieuwe wijk kan krijgen.

De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Politieke vraag daarbij is of de toevoeging van sociale woningbouw aan het plan wenselijk en haalbaar is.

10

Conform de Verordening Burgerinitiatief moet de commissie de raad in elk geval adviseren over de vraag of het burgerinitiatief gehonoreerd moet worden en op welke wijze het uitgevoerd kan worden.
Bij voorliggende burgerinitiatief betekent dit dat de commissie richting de raad moet aangeven of zij het eens is met (meer) handhaven op de maximum snelheid op de Merwedestraat en op welke wijze dat dan moet gebeuren (zie ook het advies van het college). Op basis van deze uitspraken van de commissie zal een raadsvoorstel en raadsbesluit worden opgesteld die vervolgens op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering wordt geplaatst. 

min
Besluit

Initiatiefnemer mevrouw Sookhlall licht het initiatief aan de commissie toe. Meerdere flitspalen heeft de voorkeur van de initiatiefnemer. De commissie ondersteunt het verzoek om flitspalen, maar ziet graag nog aanvullende maatregelen uitgewerkt, zoals het beter afstellen van verkeerslichten, waarschuwingsborden, vermindering van rijstroken en extra oversteekplaatsen bij onder andere de moskee. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de kruising bij de Jumbo.
Wethouder Van der Linden zegt toe de mogelijkheden van deze aanvullende maatregelen nog op papier te zetten en naar de raad te sturen. Ondertussen gaat hij al wel aan de slag met de afstelling van de verkeerslichten en plaatsing van waarschuwingsborden. Op basis van de aanvullende informatie van het college wordt door de griffie een raadsvoorstel bij het burgerinitiatief opgesteld die vervolgens ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd.

11

min
Besluit

Vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de eerstvolgende commissievergadering met het verzoek dit agendapunt vooraan de agenda te plaatsen.

12

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13

min
Besluit

De vergadering wordt om 00:25 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: PH Sleeking / MD Burggraaf / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.