Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2103100
Aanvang-sluiting 20-11-2018 20:00 - 20-11-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 20 november 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijsten van de adviescommissies van 16 en 30 oktober en 6 november 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie besluit het burgerinitiatief Geluidswerende voorziening Dubbeldrecht (op de termijnagenda gepland op 28 november) door te verwijzen naar het agendadeel van 11 december en op dat moment, mede op basis van het advies van het college dat dan beschikbaar zou moeten zijn, te bepalen wanneer en hoe de commissie het burgerinitiatief wil bespreken. De commissie stemt, met inachtneming hiervan, in met de voorgestelde agenda's voor 27 en 28 november en 11 december.

5

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht en stemt in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" is voorgesteld.

6

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht en stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" is voorgesteld.

7

min
Besluit

  • De heer De Buck (GroenLinks) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over de parkeerdruk op de Brouwersdijk. Wethouder Van der Linden geeft aan dat het een bekende situatie is en soms gevaarlijke situaties oplevert. Dat is ongewenst. Oplossing hiervan is vooral een verantwoordelijkheid van de winkelier. De politie heeft hier contact met de winkelier over gehad, maar dat heeft nog niet tot een oplossing geleid. De wethouder gaat er met de winkelier nog een keer naar kijken. 

  • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over de vervanging van de veerpont tussen Dordrecht en Werkendam. Wethouder Van der Linden bevestigt dat er een nieuwe aanbesteding komt, maar geeft aan dat een substantieel grotere pont niet nodig lijkt.

  • De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over wanneer de schriftelijke vragen over de ontsluiting van de wijk Wilgenwende worden beantwoord omdat de antwoordtermijn al ruimschoots is overschreden. Wethouder Van der Linden geeft aan dat het college de beantwoording op 27 november bespreekt. Bij akkoord komen ze naar de commissie.

  • De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt vragen aan wethouder Sleeking over het recht op parkeren op eigen terrein door de bewoners van Post120. Wethouder Sleeking geeft aan dat de rechten van de bewoners zijn geborgd via de omgevingsvergunning. Bij de verkoop van het project aan een andere projectontwikkelaar blijven deze rechten in stand. De wethouder zal indien nodig handhaven op de omgevingsvergunning.

  • De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over de kwetsbaarheid van de brugbediening van de Papendrechtse brug / Merwedebrug (N3). Wethouder Van der Linden geeft aan dat hij hierover contact heeft met Rijkswaterstaat. De wethouder weet niet op welke termijn de kwetsbaarheid wordt opgelost. De heer Noldus (VVD) wijst in dit verband op de meer gedetailleerde beantwoording door het college van artikel 40 vragen van de fracties van VVD, PvdA en D66 over de recente storingen aan de Merwedebrug (N3).

STUKKEN TER BESPREKING

8

min
Besluit

De fracties van D66, Gewoon Dordt en VSP zijn van mening dat het niet chique is dat de pers eerder over de pilot is geïnformeerd dan de raad. De fracties van D66, Beter voor Dordt en Gewoon Dordt vinden het jammer dat er niet meer varianten zijn doorgerekend, zoals is besproken tijdens de commissievergadering van 16 september. De fracties van VVD, CDA, CU-SGP, Gewoon Dordt, PVV, PvdA en GroenLinks kunnen zich wel vinden in de pilot en zijn blij dat er voor de korte termijn een oplossing is. Zij vinden wel dat de zoektocht naar een definitieve oplossing hiermee nog niet klaar is. Zij verzoeken het college ook om de pilot goed te evalueren.
Wethouder Van der Linden geeft aan dat hij de raad in positie brengt door nu een voorstel voor te leggen. Hij geeft tevens aan dat de pilot wordt geëvalueerd en dat de kosten goed in beeld worden gehouden. Hij vindt het verder een politieke afweging of de mate van gebruik van het voertuig van de Essenhof en de daarmee gemoeide kosten maatgevend zijn voor het succes van de pilot en een eventueel vervolg daarop. Hij geeft aan dat, mocht de pilot niet slagen, het aangeschafte voertuig op de Essenhof gebruikt kan blijven worden.

Diverse fracties willen de uitkomsten van het debat nog intern in hun fractie bespreken. De commissie adviseert de raad het voorstel vooralsnog als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering (11 december). Als fracties na intern fractieberaad alsnog bespreking in de raad wensen melden zij dit voor donderdag 6 december aan de griffie. Als minimaal drie fracties hierom verzoeken wordt het alsnog een bespreekstuk voor de eerstvolgende debatraad.

9

Tijdens het agendadeel op 16 oktober heeft de commissie positief gereageerd op het verzoek van wethouder Stam om een oriënterend en kaderstellend gesprek over de toekomstige inrichting van het dagrecreatieterrein, onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Bij dit agendapunt wil de wethouder met de commissie van gedachten wisselen over inrichtingsbeelden en de gewenste mate van recreatieve intensiteit op deze locatie. 

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentatie en geeft haar voorkeur aan voor kleinschalige activiteiten op het dagrecreatieterrein. De commissie ziet liever geen campers en grote bebouwing. De commissie ziet wel mogelijkheden voor een combinatie van natuur-wandelen, avontuur en zorg. Wethouder Stam geeft aan dat hij met partners en marktpartijen gaat overleggen en zo snel mogelijk met plannen naar de raad komt.

10

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.