Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2103078
Aanvang-sluiting 16-10-2018 20:30 - 16-10-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 oktober 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 9 oktober 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie stemt in met het verzoek van wethouder Stam om een oriënterend en kaderstellend gesprek en verzoekt de commissiegriffier dit gesprek in te plannen.

5

min
Besluit

Gezien de grote hoeveelheid nog af te handelen stukken besluit de commissie voor eind november of begin december nog een extra commissievergadering in te plannen en dit jaar alleen die onderwerpen nog te behandelen die dit jaar persé afgehandeld moeten worden.
De commissie verzoekt in elk geval het Weizigtpark en de Lokale paragraaf woonvisie op de termijnagenda op te nemen.

6

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht.

7

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht en stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij 'behandeld' is aangegeven.

8

min
Besluit

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over het toenemend aantal berichten over het vastgelopen wegennetwerk in en rondom Dordrecht.
  > Omdat wethouder Van der Linden niet aanwezig is worden de vragen schriftelijk afgehandeld.

 • De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen aan wethouder Stam over de afsluiting van een deel van de Bankastraat en de gevolgen daarvan voor omwonenden en ondernemers.
  > Wethouder Stam geeft aan dat met de ondernemers afspraken zijn gemaakt en dat over de wegafsluitingen en werkzaamheden voldoende wordt gecommuniceerd via de website, gemeentenieuws en app. Er gaan ook verkeersborden komen om de omleidingen richting het Vogelplein aan te geven.

 • De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt vragen aan wethouder Stam over de communicatie over het losloopbeleid voor honden in het buitengebied.
  > Wethouder Stam geeft aan dat de communicatie over hoe en waar in het buitengebied hondenbezitters hun hond los mogen laten lopen de komende tijd wordt geïntensiveerd.

 • De heer Soy (Beter voor Dordt) stelt vragen aan wethouder Stam over de stand van zaken ten aanzien van de verkeers- en parkeerproblematiek bij Oranje Wit.
  > Wethouder Stam geeft aan dat hij komende maand met Oranje Wit in overleg treedt.

STUKKEN TER BESPREKING

9

Vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie verzorgen een presentatie over de aantallen gekapte en herplante bomen in de stad, boomziekten en het afwegingsproces om tot kappen over te gaan.

min
Besluit

De heer Scholten (teamleider Groen) en de heer Oevering (vakspecialist Groen) verzorgen een presentatie om de commissie te informeren over het bomenbestand in Dordrecht en het afwegings- en besluitvormingsproces ten aanzien van het kappen van bomen. De commissie neemt kennis van de presentatie en besluit in 2019 in de commissie verder te spreken over het bomenbeleid. De commissiegriffier verkent de komende periode samen met de commissieleden Van der Plas, Klein-Hendriks, Van der Klaauw en Oostenrijk hoe die bespreking vorm gegeven kan worden.

10

Wethouder Stam, vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie en Woonbron houden eerst een presentatie waarna de commissie in gesprek kan gaan over het vlekkenplan en de inhoudelijke kaders.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentatie van de heer Bezemer (senior beleidsadviseur) over de stand van zaken ten aanzien van de Woonvisie, de bouwopgave voor de komende 4 jaar en de bouwopgave na 2022.
De commissie besluit op dinsdag 6 november een extra commissievergadering te houden om inhoudelijk door te praten over onder andere de categorisering van de bouwopgave voor de komende 4 jaar en de onderliggende behoefte-onderzoeken en marktanalyses.

11

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: MG Stolk
Portefeuillehouder: BCM Stam
Commissiegriffier: M. den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.