Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2103069
Aanvang-sluiting 09-10-2018 20:00 - 09-10-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 09 oktober 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 18 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De heer Gundogdu (Beter voor Dordt) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over het niet doorgaan van subsidie van Binnenlandse Zaken voor Crabbehof aardgasvrij.
Wethouder Van der Linden geeft aan dat er ongeveer 80 aanvragen zijn ingediend en dat er 27 zijn toegekend. Ook andere gemeenten hebben goede plannen ingediend. Ook is gekeken naar regionale spreiding; toekenning aan twee projecten uit één kleine regio (Sliedrecht en Dordrecht) zou bijzonder zijn geweest. Eind oktober krijgt de gemeente nog een inhoudelijke terugkoppeling over het proces.

De heer Gundogdu (Beter voor Dordt) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over de slechte afstelling van de groene golf op de Laan der Verenigde Naties en de drukte op de Brouwersdijk.
Wethouder Van der Linden geeft aan dat de groene golf niet is gewijzigd, maar dat de slechte afstelling wellicht heeft te maken met werkzaamheden. De wethouder geeft aan het in de gaten te houden.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gezamenlijk besproken met agendapunt 5: Raadsinformatiebrief inzake dossier Chemours en Dupont (2270489)

5

De agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk besproken.
Commissiebespreking vindt in de gebruikelijke 2 termijnen plaats waarbij fracties inbreng leveren op en vragen kunnen stellen over onderliggende raadsinformatiebrief en antwoordbrieven. Er vindt geen inleiding of presentatie plaats.

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.
De commissie besluit tevens in het vervolg niet eens per kwartaal (4 keer), maar 3 keer per jaar via een raadsinformatiebrief over de stand van zaken geïnformeerd te willen worden. Dit omdat er de komende periode nog het nodige speelt op dit dossier.
Wethouder Van der Linden zegt toe dat hij nog naar de commissie terugkoppelt over waar voor inwoners informatie over de vergunningen van Chemours en Dupont en de splitsing van de bedrijven raadpleegbaar is. 

6

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gezamenlijk besproken met agendapunt 7: Vaststellen aanpassing geldigheidsperiode gebiedsaanwijzing Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (2147299)

7

De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie verzoekt het college met een aangepast raadsbesluit te komen waarin tekstuele omissies zijn gecorrigeerd en nogmaals is gekeken of de geldigheidsperiode van de gebiedsaanwijzing op onbepaalde tijd moet worden gezet of bijvoorbeeld op vier jaar zodat dit steeds opnieuw wordt bekeken als de verordening periodiek tegen het licht wordt gehouden. Ook verzoekt de commissie daarbij om een nadere toelichting op de constatering van het college in de memo over de quoteringsregeling dat er in Dordrecht voldoende kleine woningen zijn.
Het aangepaste raadsbesluit komt opnieuw in het agendadeel van de commissie om te bepalen of het op voornoemde punten nog een keer in de commissie moet worden besproken of dat het als hamerstuk naar de raad kan.

Wethouder Stam zegt verder toe dat hij de commissie nog informeert over hoe Airbnb in Dordrecht is gereguleerd.

8

Ter voorkoming van een herhaling op 16 oktober van de discussie in de commissie van 18 september, is het voorstel als fracties onderling en met de portefeuillehouder een korte procedurele discussie te voeren om tot een gezamenlijke insteek voor 16 oktober te komen.

min
Besluit

De commissie kan zich vinden in het voorstel van wethouder Stam om de presentatie en het gesprek op 16 oktober te beperken tot de 4.000 te bouwen woningen op korte termijn. Het gesprek over de 6.000 woningen voor de langere termijn wordt in 2019 in de commissie gevoerd. De commissie geeft een aantal suggesties aan de wethouder mee voor de presentatie: inhoudelijke kaders, planning proces, relatie met de Drechtstedencontext, rol van de raad in het proces, de woningbehoefte en doelgroepen, de verhouding college-raad-marktpartijen en de link met het coalitieakkoord.
De commissie bekijkt na de presentatie en het gesprek van 16 oktober of en wanneer zij nog in gesprek wil met experts uit en rondom de woningmarkt.

9

min
Besluit

Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) vraagt of de commissievergadering van 16 oktober later kan beginnen zodat commissieleden die het gesprek met de directeur van Parkschap De Biesbosch in de commissie Bestuur & Middelen bij willen wonen daartoe in de gelegenheid zijn. De commissie steunt dit voorstel en verzoekt de commissiegriffier hieraan invulling te geven in overleg met de commissie Bestuur & Middelen.

10

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.