Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2103049
Aanvang-sluiting 18-09-2018 20:00 - 18-09-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 18 september 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

- De heer Kuhlmann (VVD) deelt mee dat zojuist een petitie aan wethouder Van der Linden is aangeboden over de onsluiting van de wijk Wilgenwende. Hij heeft over dit onderwerp inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld.

- Wethouder Stam deelt mee dat de gemeente dit jaar een gesprektafel over het dierenbeleid heeft georganiseerd. Acties die daaruit naar voren zijn gekomen zijn dat inwoners in staat worden gesteld gevaarlijke honden ook bij de gemeente te melden en dat meer algemene informatie over dieren en dierziekten op de website is geplaatst. In 2019 zal opnieuw een gesprektafel over het dierenbeleid plaatsvinden.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 11 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

De commissie wordt verzocht vragen en suggesties bij de al geplande en nog in te plannen onderwerpen tijdens het agendadeel in te brengen zodat dat kan worden meegenomen in het opstellen van de definitieve agenda's van in elk geval 9 en 16 oktober.

min
Besluit

De commissie verzoekt om meer urgentie ten aanzien van de nog te plannen onderwerpen 'evaluatie Welstandsnota' en 'Koersnota mobiliteit.'
De commissie kan zich vinden in de suggestie voor bespreking van het thema 'klimaatadaptatie en Waterschap'
De commissie verzoekt de commissiegriffier een voorstel voor de vergaderingen van 9 en 16 oktober te doen en de termijnagenda te actualiseren.

5

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht en stemt in met het afvoeren van de moties waar "afvoeren" is voorgesteld.
Ook de moties 170628/M19A (N3 en omgeving toekomstbestendig) en 160628/M21 (aantrekkingskracht bedrijventerreinen) zijn wat de commissie betreft ook afgehandeld.

6

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht en stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waar "afvoeren" is voorgesteld.

7

min
Besluit

De heer Van der Klaauw (Beter voor Dordt) stelt vragen aan het college over de werkzaamheden aan de kademuur aan de Korte Engelenburgerkade en Lange Geldersekade. Wethouder Stam zegt toe dat hij binnen een week een memo over de stand van zaken naar de commissie zal sturen.

STUKKEN TER BESPREKING

8

De uitgewerkte alternatieven zijn in memo-vorm beschikbaar gesteld. Na een korte inleiding van de portefeuillehouder vindt de bespreking in 2 termijnen plaats. In termijn 1 is er gelegenheid voor verhelderende vragen over de alternatieven. In termijn 2 wordt de commissie gevraagd zich over de alternatieven uit te spreken zodat het college dit mee kan nemen in een definitief voorstel aan de raad.

min
Besluit

De verschillende door het college op een rij gezette alternatieven worden besproken. De fracties van Beter voor Dordt en GroenLinks voegen daar beide nog een alternatief aan toe. Wethouder Van der Linden concludeert dat de alternatieven 1A, 1B, 2A, Beter voor Dordt en GroenLinks over het algemeen sympathie hebben bij de commissie. Dit neemt hij mee bij het opstellen van een voorstel aan de raad.

9

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

10

Wethouder Stam houdt eerst een presentatie waarna de commissie in gesprek kan gaan over het vlekkenplan en de inhoudelijke kaders.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentatie van wethouder Stam. Daarbij geeft de commissie aan behoefte te hebben aan een concreter vlekkenplan, indien nodig te bespreken in een besloten vergadering. In de commissievergadering van 16 oktober wordt de discussie naar aanleiding van de presentatie en het vlekkenplan voortgezet.

11

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.