Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2103038
Aanvang-sluiting 11-09-2018 20:15 - 11-09-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 september 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen:
- Wethouder Burggraaf deelt naar aanleiding van een eerdere toezegging aan de commissie mee dat de afgebrande kas 'de oude beer' inmiddels is hersteld. Hierbij zijn de verzekeringsgelden ingezet die n.a.v. de brand beschikbaar kwamen. E.e.a. naar tevredenheid van de vrijwilligers.
- Wethouder Sleeking deelt over de Reeweg zuid (ontwikkeling Wielwijkpark) mee dat opdracht is gegeven een aantal varianten opnieuw uit te werken om te bezien of er een betere variant denkbaar is. Nog dit kalenderjaar worden de varianten aan de commissie voorgelegd.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 28 augustus 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Osman Bosuguy (D66) stelt vragen over de wegopbrekingen rondom de Oranjelaan en het Vogelplein en de gebrekkige communicatie daarover.
Guido Frantzen (SP) stelt vragen over de tijdelijke verkeerssituatie voor fietsers op het kruispunt Noordendijk-Oranjelaan.

Wethouder Stam geeft aan dat de bewegwijzering op het kruispunt Noordendijk-Oranjelaan eind deze week wordt verbeterd. Communicatie over werkzaamheden Oranjelaan en Vogelplein vindt vanuit gemeente plaats via verschillende kanalen zoals krant, website en app. Het college bekijkt of bewegwijzering verder weg van het Vogelplein moet worden gezet zodat mensen beter in staat zijn hun route naar de Vogelplein te vinden. Dit gebeurt in overleg met winkeliers en bewoners.


 

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.
Wethouder Sleeking zegt toe het definitief ontwerp van de openbare ruimte en de kiosk nog aan de commissie voor te leggen.

5

Ter bespreking liggen voor de projectbladen van de 6 grote projecten (bijlage 1 van de bijlagen bij de Jaarstukken 2017 - pagina 5 t/m 66). Het project Stadswerven wordt tijdens de bespreking buiten beschouwing gelaten omdat er in oktober separaat over wordt gesproken in de commissie. Tijdens de bespreking is er ruimte om over de projecten (politiek)inhoudelijke vragen te stellen en op de inhoud van de projectbladen te reflecteren. Alle informatie staat verder in de projectbladen, dus er zal geen aparte presentatie worden gegeven.

min
Besluit

De projectbladen grote projecten zijn inhoudelijk in de commissie besproken met uitzondering van het projectblad Stadswerven. Dit komt in oktober separaat terug in de commissie.

6

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: PH Sleeking / MD Burggraaf / BCM Stam / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.