Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2103011
Aanvang-sluiting 13-06-2018 20:00 - 13-06-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 13 juni 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

GroenLinks verzoekt het agendapunt 'Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV' van de agenda af te voeren omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan Dordtse Kil IV. GroenLinks wil de afwegingen van de Raad van State mee kunnen nemen in de beoordeling van het raadsvoorstel. Het verzoek van GroenLinks krijgt alleen steun van de SP. De meerderheid van het aantal aanwezige fracties is voor bespreking.
De agenda wordt daarmee ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen aan het college over de voorgenomen kap van drie Italiaanse populieren in het Wantijpark. 
  > In antwoord op de vragen bevestigt wethouder Sleeking dat het college met Stichting Het Wantij in overleg gaat over de vergunning en over de uitkomsten van het bomenonderzoek en dat het college bereid is om de vergunningverlening te heroverwegen en de vergunning, als bomenkap toch niet noodzakelijk is, in te trekken.

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen aan het college over het rijksbudget voor het sneller aanleggen van fietspaden en het vergroten van fietsstallingen bij stations. 
  > In antwoord op de vragen geeft wethouder Van der Linden aan dat er vanuit de fietsnota nog veel plannen en ideeën zijn. Bij het rijksbudget is echter altijd sprake van cofinanciering waarbij de gemeente zelf 60% moet bijdragen. Het college gaat in elk geval proberen voor het rijksbudget in beeld te komen bij het rijk.

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen aan het college over de nieuwe route van lijn 388 tussen Dordrecht en Utrecht. 
  > Wethouder van der Linden zegt toe hier later uitgebreider op terug te komen.

 • De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt, mede namens de PvdA-fractie, vragen aan het college over overlast veroorzaakt door zwaar verkeer en tractoren in de Havenstraat.
  > In antwoord op de vragen geeft wethouder Van der Linden aan dat landbouwverkeer niet tegen te houden is. Hij zegt toe overleg te voeren met onder andere aannemers die met zwaar verkeer en tractoren rijden en koppelt hierover terug aan de commissie.

 • De heer Van der Net (VVD) stelt vragen aan het college over verkeers- en parkeeroverlast bij Islamitische basisschool Ikra aan de Spirea.
  > In antwoord op de vragen geeft wethouder Van der Linden aan dat de handhavingscapaciteit beperkt is. Als er meer gehandhaafd moet worden moet de raad daar extra geld voor uittrekken. Hij zegt wel toe met de school in overleg te gaan en koppelt hierover terug aan de commissie.

STUKKEN TER BESPREKING

3

Voortzetting van de bespreking tijdens de commissievergadering van 6 juni.

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

4

Betreft de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Op 6 juni vond het sprekersplein plaats.

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.
Wethouder Sleeking zegt daarbij toe de commissie nog voor de raadsvergadering te informeren over of de normen van het Waterschap voor waterberging zijn gebaseerd op de huidige omstandigheden of dat daarin al rekening is gehouden met de verwachte ontwikkeling van de hoeveelheid regelval in de toekomst.

5

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De fracties van GroenLinks en SP zullen daarbij een stemverklaring afleggen.

6

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

7

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. 
Wethouder Van der Linden zegt daarbij toe met het Openbaar Ministerie de handhaving op 100 km/uur te bespreken en met andere steden met stedelijke rondwegen te bekijken of gezamenlijk kan worden opgetrokken richting de minister ten aanzien van de maximum snelheid op rondwegen.

8

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. 

9

Agendapunten 7, 8 en 9 worden gezamenlijk besproken in de vorm van een algemene bespreking A16/N3/spoor.

min
Besluit


De raadsinformatiebrief over de geluidbelastingkaarten is op 9 mei 2018 al door de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen, maar is nu als nuttige achtergrondinformatie nog toegevoegd aan de agenda ten behoeve van de gezamenlijke bespreking van de agendapunten 7 en 8.  

10

Zoals afgesproken evalueren fracties bij de laatste vergadering voor het zomerreces het verloop van de eerste commissies.
Centrale vraag: wat gaat goed, wat kan beter? Elk raads- of commissielid wordt gevraagd één positief punt en één verbeterpunt in te brengen.

min
Besluit

De evaluatie vindt plaats na sluiting van de commissievergadering.

11

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.