Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2103004
Aanvang-sluiting 12-06-2018 20:00 - 12-06-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 juni 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 6 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de inbreng van de volgende insprekers:

- De heer Van den Hout over kaalslag groenstrook Laan der Verenigde Naties
- De heer F. van Dijk over overlast Mariastraat/vervuilde grond Alexanderstraat 
- De heer Victor Deconinck over de meerwaarde van de korte voedselketen als fysieke locatie voor Dordrecht
- Martine van Lier (voorzitter Stichting Leefwerf De Biesbosch) en Elio Barone (initiatiefnemer) over stand van zaken van het burgerinitiatief

Bij de bijdrage van de heer F. van Dijk zegt wethouder Sleeking toe een afschrift van de laatste brief van het college aan de heer van Dijk ook naar de commissie te sturen.

5

min
Besluit

Wethouder Stam zegt de commissie toe dat na de zomer een presentatie en discussie over de inhoudelijke kaders in de commissie plaatsvindt.
De commissie adviseert vervolgens de startnotitie alsnog als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

6

min
Besluit

Er zijn geen vragen ingediend.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentatie en verzoekt de commissiegriffier de Welstandscommissie uit te nodigen voor een gesprek over hoe wordt omgegaan met de historische bebouwing in de 19e eeuwse schil. Dit gesprek kan worden gecombineerd met de evaluatie van de Welstandsnota die nog dit jaar plaatsvindt.

8

Vanwege de verkiezingen heeft de raad van het (demissionaire) college een kaderbrief 2019 gekregen zonder beleidskader, met enkel een financieel kader en een aantal inhoudelijke onzekerheden met mogelijk grote financiële consequenties. In het presidium is om deze reden besproken dat fracties hun beleidswensen vooral inbrengen bij de begrotingsbehandeling in het najaar.  
Daarbij komt dat het college de raad naar verwachting een planning op hoofdlijnen zal gaan voorleggen, waarmee de raad kan bepalen wanneer zij welke grote thema's wil bespreken, naast de begroting die in oktober op de agenda komt.  
De commissie wordt voorgesteld de jaarstukken 2017 te betrekken bij de kaderbrief en ze niet apart te bespreken. Dit omdat over de jaarstukken in januari al een slotdebat heeft plaatsgevonden met het vorige college. Fracties kunnen desgewenst ook het coalitieakkoord gebruiken als input voor bespreking van de kaderbrief.  
In de commissie worden geen moties en amendementen ingediend. Dit gebeurt in de raad op 19 juni. Fracties kunnen moties en amendementen wel alvast aankondigen.

min
Besluit

De commissie adviseert de Kaderbrief 2019 als bespreekstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De fracties van D66, PvdA en GroenLinks kondigen ieder afzonderlijk aan een aantal moties in te zullen dienen.

9

De agendapunten 8 en 9 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie adviseert de jaarstukken 2017 als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

10

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de toelichting van wethouder Van der Linden op het aanbestedingsproces en de uitkomst daarvan. De commissie verzoekt om een uitwerking van de alternatieven om de Essenhof via openbaar vervoer bereikbaar te maken. Wethouder Van der Linden zegt toe de alternatieven direct na het zomerreces in de commissie te presenteren.

11

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: O Soy
Portefeuillehouder: PH Sleeking / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.