Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2102995
Aanvang-sluiting 06-06-2018 20:00 - 06-06-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 06 juni 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 22 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De heer Noldus (VVD) stelt vragen aan wethouder Sleeking over het sluiten van de huidige camperparkeerplek en of er al zicht is op een nieuwe locatie en datum vanaf wanneer deze beschikbaar is. Wethouder Sleeking geeft in antwoord daarop aan dat het college een alternatief op het oog heeft, maar dat het nu nog te voorbarig is deze te noemen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Betreft het sprekersplein over dit bestemmingsplan waarbij indieners van zienswijzen hun zienswijze nog nader kunnen toelichten en eventuele vragen van uw commissie kunnen beantwoorden. De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk op 13 juni.

min
Besluit

Het betreft het sprekersplein over dit bestemmingsplan waarbij indieners van zienswijzen hun zienswijze nog nader kunnen toelichten. De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk op woensdag 13 juni.
De commissie neemt kennis van de inbreng van de volgende 7 insprekers:

-De heer Schippers namens projectontwikkelaar Dudok
-De heer Polderman
-De heer Van Holland
-De heer Van Dijk 
-De heer Berretty
-De heer Punt
-De heer Blom

5

Betreft de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Op 22 mei vond het sprekersplein plaats.

min
Besluit

Een aantal fracties geeft aan tegen het voorstel te zijn en een aantal geeft aan voor het voorstel te zijn. De commissie concludeert unaniem dat alle argumenten in voldoende mate in de commissie zijn gewisseld en dat een vervolgdebat in de raadsvergadering daaraan niets toevoegt. De commissie adviseert de gemeenteraad dan ook het voorstel niet meer inhoudelijk te bespreken, maar wel over het voorstel te stemmen waarbij stemverklaringen kunnen worden afgelegd.

6

min
Besluit

Een aantal fracties kan zich vinden in de startnotitie en een aantal fracties verzoekt, gezien de importantie van het onderwerp, om aanvullingen of om een debat waarin de commissie nog voor de start van het opstellen van de lokale uitvoeringsparagraaf kaders aan het college kan meegeven. Aangezien meer dan twee fracties hierom verzoeken concludeert de commissie dat op een nader te bepalen moment opnieuw in de commissie over een aangevulde startnotitie wordt gesproken.

De commissie besloot op 12 juni n.a.v. de memo vervolgproces lokale uitvoeringsparagraaf woonvisie het volgende:
Wethouder Stam zegt de commissie toe dat na de zomer een presentatie en discussie over de inhoudelijke kaders in de commissie plaatsvindt.
De commissie adviseert vervolgens de startnotitie alsnog als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

7

Op 10 april besloot de commissie Fysieke Leefomgeving eerst de raadswerkgroep Omgevingswet de rol van de raad bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie te laten bespreken alvorens de startnotitie ter bespreking in de commissie wordt geagendeerd. De raadswerkgroep heeft hier op 9 mei over gesproken en geconcludeerd dat de startnotitie inderdaad in de commissie kan worden besproken.  

min
Besluit

Gezien het tijdstip waarop dit agendapunt aan de orde is en de behoefte van meerdere fracties om het voorstel inhoudelijk te bespreken wordt besloten de beraadslaging te schorsen tot een nader te bepalen moment.

8

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.