Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2102968
Aanvang-sluiting 15-05-2018 20:00 - 15-05-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 15 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

De Nota Grondbeleid 2018 is een onderdeel van de 7e wijziging op de Financiële verordening. De Nota Grondbeleid wordt gezamenlijk met de commissie Bestuur en Middelen besproken. De commissie Bestuur en Middelen spreekt daarna afzonderlijk nog over de Financiële Verordening. 

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

2

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De besluitenlijst van 9 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

min
Besluit

De commissie stemt in met het agenderingsverzoek en verzoekt de commissiegriffier de planpresentatie een plek te geven in de maand juni op de termijnagenda van de commissie. Tevens verzoekt de commissie voorafgaand aan de presentatie de betreffende locatie(s) te bezoeken.

6

Bij de termijnagenda wordt de commissie gevraagd:
- De commissiegriffier te verzoeken op basis van de termijnagenda en de besluiten over de nieuwe behandelvoorstellen een voorstel te doen voor de agenda's van 6 en 12 juni;
- Een uitspraak te doen of zij het, gezien de nog in te plannen onderwerpen, wenselijk/noodzakelijk vindt op woensdag 13 juni ook te vergaderen.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de termijnagenda en verzoekt de commissiegriffier op basis van de termijnagenda en de besluiten over de nieuwe behandelvoorstellen een voorstel te doen voor de agenda's van 6 en 12 juni. 
Tevens besluit de commissie ook op woensdag 13 juni te vergaderen.

7

De commissie wordt voorgesteld kennis te nemen van het overzicht en de moties waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht en beschouwt de moties waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld. Daarbij verzoekt de commissie in het vervolg de indiener(s) van de motie in het overzicht mee te nemen.

8

De commissie wordt voorgesteld kennis te nemen van het overzicht en de toezeggingen waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht en beschouwt de toezeggingen waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld. Daarbij verzoekt de commissie in het vervolg het commissielid en/of de fractie die aanleiding voor de toezegging heeft gegeven in het overzicht mee te nemen.

9

min
Besluit

  • De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt vragen aan het college over de Bankastraat versus Reeweg-Oost, in de strekking van hoe de wethouder kan garanderen dat deze straten samen tot de meest optimale oplossing voor de problemen die er liggen kunnen komen. Bij afwezigheid van de portefeuillehouder wordt afgesproken dat de vragen schriftelijk worden beantwoord.

  • De heer Bosuguy (D66) stelt vragen aan het college over omzetverlies bij ondernemers aan het Vogelplein vanwege de sluiting van de Bankastraat - Oranjelaan. Bij afwezigheid van de portefeuillehouder wordt afgesproken dat de vragen schriftelijk worden beantwoord.

STUKKEN TER BESPREKING

10

Betreft de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Op 9 mei vond het sprekersplein plaats.

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering.

Wethouder Sleeking zegt daarbij toe:
- na te gaan of de hagen in de koopovereenkomst met de woningkopers wordt meegenomen;
- het proces en de uitkomst daarvan nog een keer met de omwonenden te bespreken en hen ook de visualisaties van de spiegeling van de woonblokken te tonen.

11

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.
Punt van bespreking is dan het amendement dat de CU-SGP voornemens is in te dienen over de verruimde bestemming voor de nieuwbouw op de hoek Chico Mendesring en Groenezoom. 

12

min
Besluit

De commissie adviseert het bestemmingsplan als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering, onder de voorwaarde dat het college met een gewijzigd voorstel (inclusief aangepaste plankaart) komt ten aanzien van de huidige groenstrook. De commissie is van mening dat het gedeelte van de groenstrook waar nu bomen op staan als groenstrook behouden moet blijven en dat alleen het resterende deel moet worden uitgegeven.

13

De agendapunten 12 en 13 worden gezamenlijk besproken. Betreft de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Op 9 mei vond het sprekersplein plaats.

min
Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering (in combinatie met het voorstel Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' - 2105944).

14

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

15

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

16

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: J Mos / PH Sleeking / REC Reynvaan
Commissiegriffier: M den Boer