Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2080145
Aanvang-sluiting 17-01-2018 20:00 - 17-01-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 17 januari 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

- Agenderingsverzoek raadsvoorstel startnotitie campusontwikkeling Leerpark (nagezonden bericht)

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er is een nagekomen agenderingsverzoek van het college binnengekomen t.a.v. de Startnotitie campusontwikkeling Leerpark. De startnotitie raakt diverse portefeuilles zoals economie, arbeidsmarkt, onderwijs, wonen en verkeer en vervoer. De commissie besluit voor de bespreking hiervan een gezamenlijke vergadering van de commissies Fysiek, Sociaal en Bestuur & Middelen te beleggen op 30 januari om 19.00 uur.

De commissiegriffier deelt mee dat op woensdag 14 februari een 3-radenbijeenkomst Parkschap De Biesbosch plaatsvindt. Uitnodiging en agenda volgen later nog.

2

min
Besluit

Bij de nieuwe behandelvoorstellen onder a. en c. moet 2017 worden gewijzigd in 2018. Met deze aanpassing wordt de besluitenlijst vastgesteld.

3

min
Besluit
Besproken

min
Besluit
Besproken

4

min
Besluit

Het Bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam is reeds geagendeerd voor 17 januari. De bespreking van het Bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand wordt opgeknipt in een sprekersplein op 23 januari en inhoudelijke bespreking op 30 januari.

5

min
Besluit

Op 31 januari vindt de Spuisafari plaats. De commissie wil het voorstel pas daarna behandelen zodat inbreng van inwoners en andere belanghebbenden kan worden meegenomen. De commissie besluit het voorstel te behandelen in de eerstvolgende commissie na de Spuisafari.

6

min
Besluit

De commissie besluit in principe alle openstaande onderwerpen van de 'Open Voorraad' te schrappen tenzij een of meerdere commissieleden van mening zijn dat een onderwerp op de lijst gehandhaafd moet blijven. De commissieleden wordt verzocht dit dan zo snel mogelijk via email aan de commissiegriffier te melden. 

7

min
Besluit

De commissie stelt voor de komende commissies de volgende agenda's vast.

23 januari
- Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Havens 
- Sprekersplein bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand 
- Sprekersplein bestemmingsplan 3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein
- RIB Motie Flora & Fauna 

30 januari
- Beantwoording art. 40 vragen fractie PvdA over varianten Visbrug
- Raadsvoorstel bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand 
- Raadsvoorstel bestemmingsplan 3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein 

GroenLinks en PvdA stellen voor hun initiatiefvoorstel 'Als de nood hoog is' niet te agenderen voor 23 januari, maar deze aan te houden in afwachting van de eerste terugkoppeling van de onderzoeken die het college al heeft opgestart naar aanleiding van het initiatiefvoorstel.

De commissie stemt in met het voorstel van PvdA, SP en VVD om op woensdag 7 februari een themabijeenkomst te houden over verkeersveiligheid. Wat de commissie betreft is het thema van deze bijeenkomst breder dan alleen fietsveiligheid. Ook (her)inrichting van straten en handhaving zijn onderwerpen die aan de orde moeten komen. De commissieleden wordt verzocht aanvullende suggesties aan de initiatiefnemers door te geven. De initiatiefnemers nemen dit mee in de verdere voorbereiding van de themabijeenkomst.  

De commissie wil graag geïnformeerd worden over de stand van zaken van het burgerinitiatief Leefwerf. De portefeuillehouder wordt gevraagd de stand van zaken in de volgende commissievergadering te melden bij het agendapunt 'mededelingen.'  

8

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de afgedane moties zoals in het overzicht aangegeven.

9

De commissie wordt gevraagd in te stemmen (of niet) met voorstellen tot afvoer en aan te geven of toezeggingen kunnen vervallen vanwege het einde van de raadsperiode.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de afgehandelde toezeggingen zoals in het overzicht aangegeven.

10

min
Besluit

Van den Bergh (PvdA) stelt vragen over de locatie van Scouting Johan en Cornelis de Witt. Bij afwezigheid van wethouder Mos wordt afgesproken dat deze vragen schriftelijk worden beantwoord.

Van den Bergh (PvdA) stelt vragen aan wethouder Mos over de nieuwe weginrichting Louterbloemen. Bij afwezigheid van wethouder Mos wordt afgesproken dat deze vragen schriftelijk worden beantwoord.

Van den Bergh (PvdA) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over bushalte Essenhof. De vraag is wanneer de bushalte er komt. Wethouder Van der Linden geeft aan dat dit is opgenomen in het bestek voor de nieuwe concessie die aan een nieuwe exploitant is gegund. Hiervoor loopt momenteel nog een bezwaartermijn van 6 weken. Dat moet eerst worden afgewacht waarna duidelijk wordt hoe de nieuwe exploitant dit in haar plan heeft opgenomen.

Meijer (fractie Meijer) heeft vragen voor wethouder Sleeking ingediend over de te bouwen woningen aan de Vissersdijk (onderdeel van 8e herziening BP Dubbeldam). Bij afwezigheid van Alfred Meijer wordt afgesproken dat deze vragen schriftelijk worden beantwoord.

Burggraaf (VVD) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over de uitwerking van zonnepanelen op gemeentedaken. 1) Wat vind u ervan dat de uitvoering van zonnepanelen op het dak waarschijnlijk vanuit een andere coöperatie zal gaan plaatsvinden? 2) Bent u het met ons eens dat de gedachte van zon op gemeentelijke daken vooral pragmatisch moet zijn. Een gemeentedak als vervanging van de beperkingen op eigen dak? 3) Zijn er hieromtrent randvoorwaarden door u gesteld bij het gunnen van de exploitatie van deze zonnepanelen op gemeentedaken?Wethouder Van der Linden antwoordt dat het doel van alternatieve energieopwekking gelijkt blijft en dat hij het geen probleem vindt als een andere coöperatie het gaat uitvoeren.

Nederhof (BvD) vraagt naar aanleiding van het wethoudersbericht over Algemeen Overleg Tweede Kamer over Spoorvervoer aan wethouder Van der Linden of dit overleg alleen over personenvervoer of ook over goederenvervoer gaat. Wethouder Van der Linden antwoordt dat het overleg in de Tweede Kamer een breed overleg over spoor is, maar dat voor Dordrecht in dit stadium vooral de IC-verbinding van belang is. Van den Bergh (PvdA) stelt vragen aan wethouder Sleeking over de Kunstkerk. Wethouder Sleeking geeft aan dat de architect momenteel bezig is plannen uit te werken.

STUKKEN TER BESPREKING

min
Besluit
Besproken

11

min
Besluit

De commissie neemt de wethoudersbrief over de beantwoording van enkele moties en vragen ter kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 20 februari 2018.
De politieke vraag is of alle door het college voorgestelde onderdelen van de proef wenselijk zijn en of deze ook allemaal tegelijk moeten starten.

VVD
kiest voor nascheiding en vindt dat het wijzigen van de ophaalfrequentie van de grijze container in een keer per vier weken moet vervallen omdat hier geen draagvlak voor is. De VVD is ook geen voorstander van afvalcoaches.

PvdA vindt het wijzigen van de ophaalfrequentie van de grijze container in een keer per vier weken een brug te ver.

D66 is akkoord met de proeven, maar is geen voorstander van de vierde container. Dit moet buiten de proef blijven. D66 is ook voorstander van inzet van afvalcoaches, deze moeten ook in de rest van de stad worden ingezet.

GroenLinks is akkoord met het raadsvoorstel en afvalcoaches, maar vindt dat er meer ondergrondse containers moeten komen. Mogelijk komt GroenLinks met een motie over statiegeld op plastic flessen en PET flessen.

BvD wil beginnen met ondergrondse containers en kleine stappen zetten om gedragsverandering te bewerkstelligen. Inwoners dwingen om afval anders aan te bieden gaat te ver.

VSP wil inzamelingsfrequentie grijze container langzamer afbouwen en ziet geen meerwaarde in afvalcoaches. VSP is meer voorstander van ondergrondse containers. 

CU-SGP gelooft in nascheiding, maar een proef is een goede start.

CDA is best voor een pilot, maar deze wordt nu te grootschalig opgezet. CDA ziet liever dat in 1 wijk wordt gestart en dat daar de afvalcoaches worden toegepast.

Greve is het niet eens met wijzigen van de ophaalfrequentie van de grijze container.

De hoofdpunten uit het debat zijn: inzamelingsfrequentie grijze container, inzet afvalcoaches, investeren in ondergrondse containers, bron- en nascheiding en kosten/tarieven.

Wethouder Van der Linden: 60% afvalscheiding is de doelstelling. Met het voorliggende voorstel halen we dat. Wijzigen inzamelingsfrequentie grijze container moet mensen aan te denken zetten. Hoe kleiner de proef, hoe minder kostenbesparing. Maar het college wil daar naar kijken. De afvalcoaches zijn essentieel om gedrag te veranderen. Ondergrondse containers is een goed idee, maar die kosten wel ruimte en geld. Dat is een afweging.


 

13

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 januari. Er is in het verleden uitgebreid over Belthure Park gesproken. Het nu voorliggende voorstel is de uitwerking daarvan.

14

De agendapunten 13 en 14 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad gestuurd.

15

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

16

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: M. den Boer