Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2067848
Aanvang-sluiting 07-12-2017 20:00 - 07-12-2017 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op donderdag 07 december 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en stelt de agenda vast; er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Naar aanleiding van opmerkingen in de commissie is met de ambtelijke organisatie gesproken over betere verwerking van moties en toezeggingen. Vanaf 2018 wordt het stand van zaken-overzicht ook inzichtelijker gepresenteerd.

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorstellen tot afvoeren.
Fracties merken op dat bij twee punten (161108/T11 en 170628/M15A) de wijze van afdoening zoals vermeld op de lijst niet volstaat. Het is onduidelijk hoe de toezegging is voldaan en een motie afdoen per e-mail doet geen recht aan het gewicht van een motie. De griffie neemt de opmerkingen mee, ook richting ambtelijke organisatie.

5

min
Besluit

De commissie stelt het besluit over de uitnodiging voor een werkbezoek uit tot na bespreking van de raadsinformatiebrief over het museum op 17 januari.

6

min
Besluit

De commissie besluit op 17 januari twee onderwerpen te bespreken:
- RIB Beantwoording brief Humanitas
- RIB NIOD-onderzoek Museum 40-45


Volgend op de themabijeenkomst van 6 december, voegt de commissie als agendapunt ook toe 'Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen'.

7

min
Besluit

Fractie CDA stelt vragen naar aanleiding van de jeugdhulpavond met ouders op 29 november:
1. Ouders krijgen afwijzingen voor jeugdhulpaanvragen niet altijd op schrift. Dit bleek ook al op de eerdere ouderavond op 29 maart. Hoe kan dit en waarom is dit nog steeds niet opgelost?
2. Netwerk-pgb's zijn een belangrijk onderdeel van het beleid maar lijken weinig te worden verstrekt, zelfs niet als jeugdprofessionals de aanvraag steunen. Dit bleek ook al op de eerdere ouderavond op 29 maart. Wat heeft de wethouder gedaan in de tussentijd om dit te verbeteren?


Wethouder Van der Linden antwoordt:
1. Het is onbestaanbaar en onacceptabel dat dit voorkomt. De wethouder heeft er eerder op aangedrongen bij regionaal portefeuillehouder De Witte dit op te lossen en zal dit opnieuw doen. De wethouder zegt toe binnen een week te laten weten wat dit heeft opgeleverd.
2. De wethouder zegt toe voor de jaarwisseling met een reactie te komen.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Ingediende bespreekpunten:
- politieke stelling (D66): de wachtlijsten zijn te groot en de wachttijd is te lang.
- Veilig Thuis (PvdA)

min
Besluit

Voorafgaand aan bespreking van de RIB, wil wethouder Van der Linden terugkomen op de themabijeenkomst over sturen op het sociaal domein, de avond ervoor. Hij concludeert dat het kwartaalritme van de RIBs over jeugd te snel is. Ook is deze wijze van informering te formeel en tekstmatig.
Wethouder en commissie zijn het eens om de bespreking per kwartaal te handhaven. Wethouder stelt voor voortaan de vragen in de commissie voortaan te inventariseren plus de wijze van beantwoording, om in elk geval het gesprek over de onderwerpen centraal te stellen.
De commissie stelt voor voortaan maandelijks op de agenda 'Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen' te zetten, waarin het college informeert over zaken uit dagelijks en/of algemeen bestuur. Andere suggestie is om de informatie te focussen op oplossingen, gebaseerd op cijfers, gerelateerd aan (vastgestelde) maatschappelijke opgaves.


Over de RIB: fracties bespreken de mate waarin wachtlijsten/wachttijden/wachtrijen voor jeugdhulp acceptabel zijn en hoe hierop kan worden gestuurd. Naar aanleiding van de bespreking zegt de wethouder toe de commissie te informeren over:
- (indien mogelijk) de gehanteerde normen en de mate waarin deze worden behaald
- de vraag of een gevarieerd(er) aanbod zal leiden tot kortere wachtlijsten


Ook zal de wethouder de mate van keuzevrijheid voor cliënten bespreken met de jeugdteams.


Fracties spreken ook over Veilig Thuis. Welke argumenten zijn doorslaggevend geweest voor de positioneringskeuze door DG&J en hoe wordt hier uitvoering aan gegeven? De wethouder voegt hieraan toe dat het belangrijk zal zijn zicht te krijgen op de prestaties van Veilig Thuis, om zo te toetsen of wordt voldaan aan belangrijke voorwaarden als inhoudelijke, organisatorische en financiële onafhankelijkheid.
De wethouder zegt toe volgend jaar de vraag te zullen beantwoorden hoe het gaat met Veilig Thuis. Over twee of vier jaar zal een echte evaluatie plaatsvinden, inclusief tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en cliënten.


Over het verdere besluitvormingsproces voor Veilig Thuis laat de wethouder nadien per mail weten:
Het AB van DG&J vergadert op 14 december. Hieruit volgen een raadsvoorstel om de GR DG&J te wijzigen en een raadsvoorstel voor een zienswijze op een begrotingswijziging. Het college van Dordrecht besluit op 19 december over het raadsvoorstel voor de GR-wijziging en op 16 januari over de zienswijze. Na de collegebesluiten kan behandeling volgen in de commissie. De wethouder zegt toe na te gaan wanneer het college besluit over de aangepaste verordening Jeugd (ivm de 'verboden delegatie'). 


De commissie stuurt de RIB voor kennisgeving aan de raad.

9

De Serviceorganisatie heeft een meerjarenperspectief voorbereid, het nieuwe beleidskader voor de jeugdhulp 2018-2022. Dit is de opvolger van het Beleidsrijk Transitiearrangement (BRTA). Gemeenteraden stellen het meerjarenperspectief vast. Raden kunnen een zienswijze geven op de hierbij voorgestelde begrotingswijziging voor 2018 (gevraagd voor 1 maart). Het perspectief bevat ook de door de ZHZ-raden gevraagde analyse van de oorzaken van de stijgende vraag naar jeugdhulp.

min
Besluit

De commissie bespreekt het meerjarenperspectief (MJP) zodat de wethouder de wensen en bedenkingen van de commissie kan meenemen naar het AB van DG&J, dat op 14 december besluit over het MJP. De 17 ZHZ-raden ontvangen vervolgens van hun colleges een raadsvoorstel ter vaststelling van het MJP. Fracties geven aan nog te willen bezien of de huidige of een nieuwe raad zou moeten besluiten over dit MJP.


Fractie VVD vraagt hoe Dordrecht het extra gevraagde budget wil financieren. De wethouder geeft aan dat in de begroting rekening is gehouden met jeugdhulptekorten.


De fracties benoemen hun wensen en bedenkingen. Onderwerpen zijn onder meer de weinig inhoudelijke (vooral financiële/systeemgerichte) insteek van het plan, de beoogde bredere rol van de SOJ, de inzet op preventie en 'de voorkant', de (door raden gevraagde) onderliggende analyse en de verhouding tussen het MJP en het BRTA. De wethouder ligt een en ander toe, geeft ook aan waar hij verbetering ziet en zal de inbreng van de commissie meenemen naar het AB.


De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

Fracties hebben geen punten voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen