Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2033874
Aanvang-sluiting 18-12-2018 14:00 - 18-12-2018 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 18 december 2018 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

Agendapunt 4 komt te vervallen. Een motie -vreemd aan de orde van de dag- wordt als agendapunt 27 aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van de voorzitter Rekenkamer.

Hamerstukken

4

min
Besluit

Dit stuk is van de agenda gehaald. Bekrachtiging geheimhouding komt te vervallen.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Gewoon Dordt legt een stemverklaring af.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Jager legt een stemverklaring af.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties Gewoon Dordt, CU/SGP en BVD leggen een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP, BVD, SP, GroenLinks, D66 VSP en Gewoon Dordt leggen een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

19

Fracties PVV & VSP en fracties GroenLinks & D66 hebben aangekondigd een motie in te dienen.
De bespreking beperkt zich hiertoe.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Motie 3 wordt aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M02 Motie andere locatie daklozenopvang Leger des Heils
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: - Om een onderzoek te doen naar wat de beste locatie zou zijn voor de opvang van dakloze mensen in Dordrecht en dit te beargumenteren. - Om in dit onderzoek minimaal 3 alternatieven te betrekken. - Om in dit onderzoek uit te gaan van een aparte locatie voor de dagopvang en voor de nachtopvang, - Om dit onderzoek aan te bieden aan de gemeenteraad voor 1 maart 2019.
M02 Motie Andere locatie daklozenopvang LDH.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M2 andere locatie daklozenopvang Leger des Heils.pdf
Titel: M03 Motie Een visie op de opvang van kwetsbare doelgroepen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Een visie op te stellen voor de opvang van kwetsbare doelgroepen in de stad; - Uiterlijk 1 maart een startnotitie voor deze visie aan te bieden aan de Raad zodat hij zijn kaders mee kan geven; - In deze visie een balans te vinden tussen goede, effectieve opvang en een houdbare situatie voor de buurt waarin deze is gevestigd
M3 Motie Een visie op de opvang van kwetsbare doelgroepen.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M3 Een visie op de opvang van kwetsbare doelgroepen-waar een wil is een weg.pdf

20

De politieke vraag waarover gesproken wordt:
doet het raadsvoorstel recht aan de 2 in de GR aangenomen moties, en is dit acceptabel?

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Motie 4 wordt aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Busverbinding Essenhof
Status: Verworpen
Indieners: De volgende wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het voornemen van het college om een pilot te starten voor een nieuwe vervoersdienst van en naar de Essenhof voor de duur van 16 maanden: - De pilot voor het personenvervoer van en naar de begraafplaats Essenhof, niet op de voorgestelde manier, maar door Stroomlijn uit te laten voeren. De service die zij ten opzichte van het vervoer van en naar de begraafplaats zullen verlenen komt overeen met de service die zij nu al aanbieden als doelgroepenvervoer onder de naam Drechthopper. Vanwege het naar verwachting lage daadwerkelijke gebruik van de dienst, behoeft geen extra inzet van voertuigen of chauffeurs. De extra organisatorische en communicatie-inspanningen zijn te verwaarlozen omdat er met dit voorstel grotendeels gewerkt wordt met een al doorontwikkeld en goed functionerend systeem. De dienst is per direct en iedere dag inzetbaar, betaalbaar, niet afhankelijk van personeel Essenhof en wordt uitgevoerd door gecertificeerde chauffeurs. - In het huidige voorstel wordt uitgegaan van een nieuw te ontwikkelen initiatief, aangevuld met inzet vanuit Stroomlijn. Dit vergt organisatorisch beduidend meer inspanning en zal voor de gebruiker er niet eenvoudiger op worden ten opzichte van de aangedragen oplossing waarbij alleen Stroomlijn wordt ingezet.
A1 Amendement Busverbinding Essenhof.pdf
2018-12-18 Stemming Amendement A1 Busverbinding Essenhof.pdf
min
Motie(s)
Titel: M04 Motie Wij willen een buslijn langs de Essenhof
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Met Qbuzz te onderzoeken of lijn 2 in plaats van langs het Leerpark langs de Essenhof , Vreedonk en de Prinsenmarij kan rijden.
M4 Motie Wij willen buslijn 2 langs de Essenhof.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M4 Wij willen buslijn 2 langs de Essenhof.pdf

21

De fractie VVD dient namens meerdere fracties een amendement in. De bespreking beperkt zich hiertoe.

min
Besluit

De raad besluit in te stemmen met het geamendeerde voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement Lokaal plan Jeugd
Status: Aangenomen
Indieners: Het Lokaal plan jeugd Dordrecht 2019-2022 vast te stellen, uitgaande van de volgende uitgangspunten: a. iedere Dordtse jeugdige verdient... 1. een goede start met gelijke kansen; 2. een sterk sociaal netwerk; 3. een veilig en liefdevol thuis; 4. gezond en fit te zijn; 5. zonder armoede op te groeien; 6. zijn/haar talenten te ontwikkelen; 7. mee te doen op school/de arbeidsmarkt; 8. snelle en passende ondersteuning wanneer nodig; b. de stijging van de kosten van jeugdhulp op (middel)lange termijn wordt afgebogen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de ambities van het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;
A2 Amendement Lokaal plan Jeugd 2019-2022.pdf

22

De fractie CDA dient namens meerdere fracties een amendement in. De bespreking beperkt zich hiertoe.

min
Besluit

De raad besluit in te stemmen met het geamendeerde voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Amendement Bestuurlijke planner 2019
Status: Aangenomen
Indieners: Wijzigt het besluit 'Vaststellen bestuurlijke planner 2019' (dossiernummer 2278186) als volgt: Beslispunt 1 wordt gewijzigd in "de bestuurlijke planner jaarlijks bij de begroting op basis van die begroting voor het opvolgende kalenderjaar geactualiseerd te agenderen"; Beslispunt 3 wordt geschrapt en de beslispunten 4 en 5 worden respectievelijk genummerd 3 en 4.
A3 Amendement Bestuurlijke planner 2019.pdf

23

Verschillende fractie hebben moties en amendementen aangekondigd. De bespreking zal zich met eventuele nieuwe inzichten hierop richten.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A4 Amendement Bouwen voor jongeren
Status: Verworpen
Indieners: Het ontwerpbesluit als volgt aan te passen: - Toevoegen punt 2: "2. In het woningbouwprogramma zullen in totaal minimaal I.5DD woningen voor jongeren gecreëerd worden."
A4 Amendement Bouwen voor jongeren.pdf
2018-12-18 Stemming Amendement A4 Bouwen voor jongeren.pdf
Titel: A5 Amendement Bouwen voor iedereen
Status: Verworpen
Indieners: Het ontwerpbesluit als volgt aan te passen: - Punt I. wordt vervangen door de volgende zin: "I. bij de programmering van nieuw te ontwikkelen woningen in Dordrecht een streefpercentage te hanteren van: 25% sociale huur, 25% markthuur. 20% koop tot E 200.000,-, 20% koop E 200.000,- tot E 450.000,- en 10% koop boven de E 450.000,-.
A5 Amendement Bouwen voor iedereen.pdf
2018-12-18 Stemming Amendement A5 Bouwen voor iedereen.pdf
min
Motie(s)
Titel: M05 Motie Ambitie en lef voor studentenwoningen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Een onderzoek te doen naar welke (leegstaande) objecten in de binnenstad op korte termijn geschikt gemaakt kunnen worden als woningen. Denkend hierbij aan bijvoorbeeld ongebruikte ruimten boven winkels - Aan te geven welke beperkingen er zijn voor het uitbreiden van het aantal studentenwoningen in onze stad Te komen met een startnotitie voor het aantrekken van studenten naar onze stad, rekening houdend met landelijke ontwikkelingen op het gebied van jongeren- en studentenhuisvesting
M5 Motie Ambitie en lef voor studentenwoningen.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M5 Ambitie en lef voor studentenwoning.pdf
Titel: M06 Motie Voor wie gaan we bouwen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Een startnotitie aan de raad aan te bieden waarin als uitwerking van de vigerende regionale woonvisie het Dordtse kader en de Dordtse uitgangspunten staan betreffende de na te streven segmentering van het nieuw te realiseren woningaanbod qua doelgroep en hoe deze op hoofdlijnen over de beoogde locaties te verdelen
M6 Motie Voor wie gaan we bouwen.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M6 -Voor wie gaan we bouwen-.pdf
Titel: M07 Motie Sociale huurwoningen op peil
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Verkoop en sloop van sociale huurwoningen de aankomende jaren volledig te compenseren met nieuwbouw van sociale huurwoningen en dit in tijd op elkaar aan te laten sluiten.
M7 Motie Sociale huurwoningen op peil.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M7 Sociale huurwoningen op peil.pdf
Titel: M08 Motie Bouwen naar behoefte
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: - Zowel woningen te bouwen die betaalbaar zijn voor mensen met lage- en middeninkomens, als ook dure woningen; - Het woningbouwprogramma aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners van onze stad, zoals deze naar voren komt uit recent onderzoek (bijlage 1, blauwe kolommen).
M08 Motie Bouwen naar behoefte.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M8 Bouwen naar behoefte.pdf
Titel: M09 Motie Aandacht duurzaam en energie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Uitgangspunten te formuleren voor het energieneutraal en klimaatadaptief bouwen van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen, met speciale aandacht voor maatregelen die zich tijdens de levensduur van het gebouw terug verdienen; • Deze uitgangspunten vanaf volgend jaar te hanteren, en duidelijk te communiceren met projectontwikkelaars en bouwbedrijven; • Aan de Raad jaarlijks te rapporteren voor welke vergunde bouwprojecten energieneutraal en klimaatadaptief niet haalbaar is gebleken.
M9 Motie Aandacht duurzaam en energie.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M9 Aandacht duurzaam en energie.pdf
Titel: M10 Motie Woningbouwplannen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Motie woningbouwplannen
M10 Motie Woningbouwplannen.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M10 Woningbouwplannen.pdf
Titel: M11 Motie Levensloopbestendige woningen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie
M11 Motie Levensloopbestendige woningen.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M11 Levensloopbestendige woningen.pdf
Titel: M12 Motie Flexibel programmeren van de woningbouw
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • de (vertrouwelijke) gegevens in de planmonitor te vertalen naar gegevens die bruikbaar zijn voor politieke sturing op hoofdlijnen door college en raad; • de mutaties in de planvoorraad en realisatie van nieuw te bouwen woningen, zoals gemeten op basis van uitgegeven bouwvergunningen, jaarlijks mee te nemen in de P&C cyclus; • hierbij ook de doorstroming op de woningmarkt tussen de woonsegmenten en algemene ontwikkelingen in de woningmarkt te evalueren; • zo nodig wijzigingen in de streefpercentages ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad; • te bevorderen dat toekomstige bestemmingsplannen voor het nieuwbouwprogramma voldoende flexibel zijn om goed te kunnen reageren op gewijzigde (markt)omstandigheden.
M12 Motie Flexibel programmeren van de woningbouw.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M12 Flexibel programmeren van de woningbouw met oog voor doorstroming.pdf
Titel: M13 Motie Programmeren van de woningbouw vanuit een visie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • in de lokale uitvoeringsparagraaf in het kader van de regionale woonvisie tevens aan te geven vanuit welke toekomstvisie voor de stad het college de woningbouwprogrammering voor ogen ziet, en welke stedenbouwkundige gevolgen dit heeft; • de woningbouwprogrammering zo concreet mogelijk uit te werken met betrekking tot: o de bouwlocaties; o de verdeling qua type en prijsklasse van nieuwbouwwoningen; o de verdeling van type nieuwbouwwoningen per locatie; o de aandacht voor specifieke doelgroepen (waaronder in elk geval jongeren, starters, gezinnen met kinderen en ouderen) en woonmilieus; o de fasering van de bouw van goedkope en duurdere woningen in de tijd gezien; o de met deze fasering samenhangende te verwachten resp. beoogde doorstromingseffecten tussen woonsegmenten;
M13 Motie Programmeren van de woningbouw.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M13 Programmeren van de wonigbouw vanuit een visie op onze stad en zijn inwoners.pdf

24

De politieke vraag waarover gesproken wordt:
Is het wenselijk en haalbaar om sociale woningbouw toe te voegen aan het plan?

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M14 Motie Gemengd Amstelwijck is beter af
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Specifiek voor Amstelwijck 3 scenario's verder uit te werken en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen: o 10% van de wooneenheden ter beschikking te stellen voor sociale huur; o 10% van de wooneenheden ter beschikking te stellen voor koopwoningen tot 300.000 EUR; o 10% van de wooneenheden ter beschikking te stellen voor een mix van sociale huur en koopwoningen tot 300.000 EUR; In de verdere planvorming ruimte te houden voor het mogelijk inpassen van bovenstaande uitgewerkte scenario's.
M14 Motie Gemengd Amstelwijck is beter af.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M14 Gemengd Amstelwijck is beter af.pdf
Titel: M15 Motie Ondersteun Goed Af
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: DNSV Goed Af actief te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe locatie op het eiland van Dordrecht en binnen een jaar alternatieven aan de raad te presenteren; Waar nodig binnen het geldend beleid rondom garantstellingen en leningen van de Gemeente Dordrecht te ondersteunen middels een garantstelling t.b.v. de verenigingsaccommodaties.
M15 Motie Ondersteun Goed Af.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M15 Ondersteun -Goed af-.pdf

25

De algemene politieke vraag waarover gesproken wordt:
Kan de raad instemmen met het voorstel?

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

26

De algemene politieke vraag waarover gesproken wordt:
Kan de raad instemmen met het voorstel?

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A6 Amendement een steuntje in de rug voor de 'werkende armen'
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: - Het ontwerp Dordtpas aan te passen zodat het Minima reductietarief van 0 euro gaat gelden tot 150% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM)
A6 Amendement Een steuntje in de rug voor de werkende armen.pdf
2018-12-18 Stemming Amendement A6 Een steuntje in de rug voor de -werkende armen-.pdf
min
Motie(s)
Titel: M16 Motie Dordtpas is geen mantelzorgcompliment
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: De mantelzorgwaardering van € 200 per jaar te behouden voor mantelzorgers. De keuze bij de mantelzorger te laten over hoe deze vergoeding te besteden. De Dordtpas niet te koppelen aan het mantelzorgcompliment.
M16 Motie Dordtpas is geen mantelzorgcompliment.pdf
2018-12-18 Stemming Motie M16 -Dordtpas is geen mantezorgcompliment-.pdf

27

min
Besluit

De raad neemt de motie aan met 29 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 13 december 2018 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.