Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2033862
Aanvang-sluiting 31-10-2018 14:00 - 31-10-2018 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op woensdag 31 oktober 2018 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad neemt afscheid van de heer J. Kerseboom.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De geloofsbrieven van het nieuw te benoemen raadslid worden in orde bevonden.

5

min
Besluit

De heer E.J. Sleijser wordt benoemd (tijdelijk) tot lid van de gemeenteraad.

6

min
Besluit

De raad stemt in met de diverse benoemingen.

Hamerstukken

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties BVD en PvdA leggen een stemverklaring af.

9

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Gewoon Dordt legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

19

min
Besluit

De raad stemt niet in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Waar is Willem
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
I Koene (Gewoon Dordt) - Initiatief
Roept het college op het standbeeld van Willem van Oranje niet aan de achterkant van de Berckepoort te plaatsen maar op een nader te bepalen plek die meer recht doet aan de waarde van het beeld.
M1 Motie Waar is Willem.pdf
Titel: M2 Motie Het standbeeld in de juiste context
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Het te realiseren standbeeld van Willem van Oranje publiekelijk te voorzien van historische context, bijvoorbeeld met een tableau, die recht doet aan zowel de indieners van het burgerinitiatief (tegen het standbeeld) als van de petitie (voor het standbeeld).
M2 Motie Het standbeeld in de juiste context.pdf

20

Politieke vraag: vinden fracties dat nu voldoende is gewaarborgd dat de samenwerking tussen de Energiehuis-partners zal leiden tot een bruisend Energiehuis?

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Exploitatie Energiehuis
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op: 1. De raad in 2019 te informeren over de resultaten van het Energiehuis. 2. De subsidievoorwaarden van duidelijker en scherper doelstellingen te voorzien. 3. De positie van, en activiteiten in het Energiehuis in relatie tot de andere culturele voorzieningen in de stad te betrekken bij de nieuw op te stellen cultuurnota. 4. In het najaar van 2020 een evaluatie aan de gemeenteraad aan te bieden, waarin tenminste: • onderzocht wordt of de gekozen bestuursvorm werkt zoals beoogt; • de samenwerking tussen de betrokken partners wat betreft oa. programmering en een optimaal gebruik van het Energiehuis opnieuw wordt onderzocht; • onderzocht wordt of het financieel perspectief van het Energiehuis voldoende is verbeterd; • of de commerciële verhuringen en daarbij behorend rendement acceptabel is.
M3 Motie Exploitatie Energiehuis.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 18 oktober 2018 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.