Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2033846
Aanvang-sluiting 19-06-2018 14:00 - 19-06-2018 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 19 juni 2018 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad en van de adviescommissies vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad benoemt leden van Presidium en Auditcommissie.

4

min
Besluit

De raad benoemt de commissievoorzitters.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie BVD legt een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks en BVD leggen een stemverklaring af.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van ChristenUnie/SGP.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

29

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel: 22 stemmen voor, 16 stemmen tegen. Stemverklaringen van BVD en PVV. Motie M 1 van VVD en BVD wordt unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Bescherming bedrijven Krabbegors tegen slagschaduw
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • De belangen van de Dordtse ondernemers en het bedrijventerrein te behartigen en bij het verstrekken van de verklaring van geen bedenkingen richting het bevoegd gezag (provincie Zuid-Holland) een verzoek te doen tot, en zich hard te maken voor, de reeds toegezegde stilstandregeling van maximaal 6 uur hinderlijke slagschaduw per jaar gedurende de geldende werktijden in de omgeving en hiervoor een maatwerkvoorschrift op te stellen naar aanleiding van de omgevingsvergunning.
M01 Motie Bescherming bedrijven Krabbegors tegen slagschaduw.pdf
Stemmingen M1 Motie bescherming bedrijven Krabbegors tegen slagschaduw.pdf

30

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M02 Motie 2050 Energieneutraal De vaart erin
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: De ambities vanuit het coalitieakkoord te vertalen naar een concrete doelstelling om in 2022 een aandeel van minimaal 25% energie uit hernieuwbare bronnen na te streven; De baten voor Dordrecht hiervan in kaart te brengen (werk, opleidingen, besparingen op energierekening, etc...); Waar nodig de hiervoor benodigde vestigingsplaatsen en/of zo nodig financiële dekking beschikbaar te stellen om de genoemde doelstelling in 2022 te behalen; Om bij deze voorstellen zowel te richten op het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede op het besparen van energie.
M02 Motie 2050 Energieneutraal De vaart erin.pdf
Titel: M02a Motie 2050 energieneutraal De vaart erin
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: De ambities vanuit het coalitieakkoord te vertalen naar een concrete doelstelling bij de begroting; Daarbij te duiden hoe die doelstelling samenhangt met de in 2050 te behalen doelstelling van 100% energieneutraal; De baten voor Dordrecht hiervan in kaart te brengen (werk, opleidingen, besparingen op energierekening, etc...); Om bij deze voorstellen zowel te richten op het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede op het besparen van energie.
M02a Motie 2050 energieneutraal De vaart erin.pdf
Stemmingen M2a Motie 2050 energieneutraal- De vaart erin.pdf
Titel: M03 Motie Armoede hoor je niet te erven
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Een samenhangende maatwerkaanpak te ontwerpen die: o Kinderen die in armoede leven actief opspoort; o daarbij de mogelijke inzet van ervaringsdeskundigen te onderzoeken; o met het gezin een plan maakt voor het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief voor kind(eren) en ouder(s); o uitgaat van het perspectief van het kind; - Bij de uitvoering te toetsen of de huidige voorzieningen en regelingen afdoende zijn om een maatwerkplan te kunnen maken voor elk gezin, of dat er voorzieningen missen en dus moeten worden geïntroduceerd; - Vanaf de begroting 2019 rekening te houden met de financiële consequenties die samenhangen met de uitvoering van dit plan; - Jaarlijks de impact van de maatwerkaanpak kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk te maken en de uitkomst van het onderzoek naar de dekkendheid van de huidige voorzieningen en regelingen te delen met de gemeenteraad.
M03 Motie Armoede hoor je niet te erven.pdf
Titel: M03a Motie Armoede hoor je niet te erven
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: - Bij het uitwerken van het programma ‘Samen tegen armoede’ en in samenhang met het lokale beleid Jeugd en Wmo, de volgende onderdelen op te nemen: o Het opsporen van kinderen die in armoede leven; o daarbij de mogelijke inzet van ervaringsdeskundigen te onderzoeken; o met het gezin een plan maakt voor het stabiliseren van de huissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief voor kind(eren) en ouder(s); o uitgaat van het perspectief van het kind; - Bij de uitvoering te toetsen of de huidige voorzieningen en regelingen afdoende zijn om een maatwerkplan te kunnen maken voor elk gezin, of dat er voorzieningen missen en dus moeten worden geïntroduceerd; - Vanaf de begroting 2019 rekening te houden met de financiële consequenties die samenhangen met de uitvoering van dit plan; - De gemeenteraad periodiek op de hoogte te houden van het resultaat.
M03a Motie Armoede hoor je niet te erven.pdf
Stemmingen M3a Motie Armoede hoor je niet te erven.pdf
Titel: M04 Motie Spring maar achterop mijn fiets
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: De ambities vanuit het coalitieakkoord te vertalen naar een doelstelling om het gebruik van de fiets voor afstanden onder de 5 km (modal split = de verdeling van verplaatsingen over verschillende vervoerswijzen) in 2022 te laten groeien tot 40%; Met voorstellen met financiële dekking te komen om de genoemde doelstelling in 2022 te behalen.
M04 Motie Spring maar achterop mijn fiets.pdf
Titel: M04a Motie Spring maar achterop mijn fiets
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Te komen tot een ambitieuze doelstelling om het gebruik van de fiets voor afstanden onder de 5 km (modal split = de verdeling van verplaatsingen over verschillende vervoerswijzen) in Dordrecht richting 2022 te laten groeien; Met voorstellen met financiële dekking te komen om deze genoemde doelstelling in 2022 te behalen.
M04a Motie Spring maar achterop mijn fiets.pdf
Stemmingen M4a Motie Spring maar achterop mijn fiets.pdf
Titel: M05 Motie Kans op een baan
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Aan de mooie ambities uit het coalitieakkoord de streefnorm te koppelen dat in ons Dordrecht nooit meer dan 1500 mensen tegelijkertijd aangewezen zijn op een langdurige bijstandsuitkering (langer dan 36 maanden); - Met voorstellen met financiële dekking te komen om de genoemde streefnorm uiterlijk in 2022 te behalen. Daarbij geldt dat de uitstroom uit de bijstand een duurzame aard moet hebben (langer dan 1 jaar aaneengesloten); - Deze streefnorm vanaf de begroting 2019 op te nemen in de gebruikelijke planning- en control cyclus en er niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief over te rapporteren.
M05 Motie Kans op een baan.pdf
Titel: M06 Motie Scherp lokaal antidiscriminatiebeleid
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Een nota lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen en deze uiterlijk eind 2018 aan de raad voor te leggen. • In deze nota nader te onderzoeken welke vormen en in welke mate discriminatie in Dordrecht voorkomt. • In deze nota maatregelen en activiteiten op te nemen waarmee discriminatie wordt tegengegaan en daardoor een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gelijke kansen. • In de nota prioriteit te geven aan discriminatie op de arbeidsmarkt.
M06 Motie Scherp lokaal antidiscriminatiebeleid.pdf
Titel: M06a Motie Scherp lokaal antidiscriminatiebeleid
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • Een nota lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen en deze uiterlijk eind 2018 aan de raad voor te leggen; • In deze nota nader te onderzoeken welke vormen, en in welke mate, discriminatie in Dordrecht voorkomt. Het onderzoek te richten op alle vormen van discriminatie waaronder geslacht, geaardheid, godsdienst, lichamelijke beperkingen, leeftijd en afkomst; • In deze nota maatregelen en activiteiten op te nemen waarmee discriminatie wordt tegengegaan en daardoor een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gelijke kansen; • In de nota prioriteit te geven aan discriminatie op de arbeidsmarkt.
M06a Motie Scherp lokaal antidiscriminatiebeleid.pdf
Stemmingen M6a Motie Gelijke kansen vraagt om scherp lokaal antidiscriminatiebeleid.pdf
Titel: M07 Motie Een gelijke kans voor ieder kind
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - De verklaring van de aanwezige kansenongelijkheid in de Dordrecht inzichtelijk te maken; - Met een kansenplan ‘Een gelijke kans voor ieder kind’ te komen en hierin concrete acties op te nemen om de kansenongelijkheid te minimaliseren, waarbij in elk geval oog is voor de volgende aspecten: o Een buurtgerichte aanpak, waarbij per buurt inzichtelijk wordt gemaakt wat nodig is om kansengelijkheid te bevorderen; o mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding en bijles voor ieder kind; o bevorderen van de ouderbetrokkenheid; o rolmodellen / mentoren introduceren waar deze missen; o individuele begeleiding mogelijk moet zijn, als daar vanuit de thuissituatie niet in voorzien kan worden. - Vanaf de begroting 2019 rekening te houden met de financiële consequenties die samenhangen met de uitvoering van dit kansenplan; - Jaarlijks de impact van de (buurtgerichte) acties kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk te maken.
M07 Motie Een gelijke kans voor ieder kind.pdf
Titel: M07a motie Een gelijke kans voor ieder kind
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: In samenhang met het lokale beleid Jeugd en Wmo en het onderwijsachterstandenbeleid de volgende onderdelen op te nemen: o Een buurtgerichte aanpak, waarbij per buurt inzichtelijk wordt gemaakt wat nodig is om kansengelijkheid te bevorderen; o mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding en bijles voor ieder kind; o bevorderen van de ouderbetrokkenheid; o rolmodellen / mentoren introduceren waar deze missen; o individuele begeleiding mogelijk moet zijn, als daar vanuit de thuissituatie niet in voorzien kan worden. - Vanaf de begroting 2019 rekening te houden met de financiële consequenties die samenhangen met de uitvoering van dit kansenplan; - Jaarlijks de impact van de (buurtgerichte) acties kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk te maken.
M07a Motie Een gelijke kans voor ieder kind.pdf
Stemmingen M7a Motie Een gelijke kans voor ieder kind.pdf
Titel: M08 Motie Dordt en krachtig!
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • De aanbeveling van de Rekenkamercommissie over te nemen, en samen met inwoners, ambtenaren en andere betrokkenen tot een visie te komen op het gebied van burgerparticipatie en hierbij ruimte te laten voor maatwerk.
M08 Motie Dordt en Krachtig.pdf
Stemmingen M8 Motie Dordt en krachtig!.pdf
Titel: M09 Motie Aandacht voor verwarring
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Voor de tekst van de motie zie de pdf
M09 Motie Aandacht voor verwarring.pdf
Stemmingen M9 Motie Aandacht voor verwarring.pdf
Titel: M10 Motie Jongeren aan zet
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie
M10 Motie Jongeren aan zet.pdf
Titel: M11 Motie Operatie Steenbreek
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Zie de pdf voor de tekst van de motie
M11 Motie Operatie Steenbreek.pdf
Titel: M12 Motie die ballon gaat niet op
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Verzoekt het college: • Bij evenementen en festiviteiten het oplaten van niet-afbreekbare ballonnen en ballonnen met plastic touwtjes niet meer toe te staan; • Bij ballonoplatingen waarbij de ballonen verzwaard worden (ballon-drop), zorg te dragen dat het organiserende orgaan deze ballonnen direct opruimt.
M12 Motie Die ballon gaat niet op.pdf
Stemmingen M12 Motie Die ballon gaat niet op.pdf
Titel: M13 Motie Dordrecht op weg naar een duurzame economie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Zie de pdf voor de tekst van de motie
M13 Motie Dordrecht op weg naar een duurzame economie.pdf
Titel: M14 Motie Oud pand zoekt jonge bewoner
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie
M14 Motie Oud pand zoekt jonge bewoner.pdf
Titel: M15 Motie In de buurt sta je niet alleen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Voor de begrotingsbehandeling 2019 met een plan te komen, waarin zij aangeeft hoe zij structurele ontmoetingen in de wijk wil gaan faciliteren, zodanig dat het voor wijkbewoners mogelijk wordt elkaar te ontmoeten, gezamenlijk activiteiten te ondernemen en laagdrempelig hulp te kunnen vragen of geven;
M15 Motie In de buurt sta je niet alleen.pdf
Stemmingen M15 Motie -In de buurt sta je niet alleen-.pdf
Titel: M16 Motie Een vak leren in de praktijk
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Op korte termijn te onderzoeken hoeveel jongeren er binnen het reguliere VMBO- en MBO-onderwijs uitvallen, die gebaat zouden zijn bij een praktijkgerichte vakopleiding binnen een leerbedrijf;
M16 Motie Een vak leren in de praktijk.pdf
M16 Motie -Een vak leren in de praktijk-.docx
Titel: M17 Motie Bus naar Essenhof
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie
M17 Motie Bus naar de Essenhof.pdf
Titel: M17a Motie Bus naar Essenhof
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van deze motie
M17a Motie Bus naar Essenhof.pdf
Stemmingen M17a Motie Bus naar Essenhof.pdf
Titel: M18 Motie Lommerrijk Dordt in 2040
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • In co-creatie met burgers en betrokken organisaties en uiterlijk voor de Kadernota 2020 een integrale toekomstvisie "Dordtse bomen 2040" voor de gehele stad op te stellen.
M18 Motie Lommerrijk Dordt in 2040.pdf
Stemmingen M18 Motie -Lommerrijk Dordt in 2040-.pdf
Titel: M19 Motie Een boom hak je niet zomaar om
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie
M19 Motie Een boom hak je niet zomaar om.pdf
Titel: M20 Motie 10.000 woningen Bouwen naar behoefte
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Haar voornemens te concretiseren door een streefpercentage sociale woningen (corporatie en particulier) voor de stad te bepalen dat tegemoet komt aan de behoefte; Een stop in te stellen op het afbouwen van de sociale woningvoorraad door voor elke afgebroken of verkochte woning in dit segment er minimaal 1 direct terug te bouwen en dit te regelen in de PALTafspraken; 1 Brief "Wonen op de politieke agenda" d.d. 9 mei 2018. Bij de uitwerking van de woonvisie, andere relevante plandocumenten en concrete voorstellen te streven naar een diversiteit aan woningen in de Dordtse wijken en te voorkomen dat er eenzijdig bebouwde villawijken of juist hele 'goedkope wijken' ontstaan.
M20 Motie 10.000 woningen bouwen naar behoefte.pdf
Titel: M21 Motie Flexwonen voor doelgroepen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Te komen met concrete plannen voor realisering van rond de 500 studentenwoningen in Dordrecht; • Bij de uitwerking van de woonvisie, andere relevante plandocumenten en concrete voorstellen ook een groot aantal flexibel in te richten betaalbare woningen toe te voegen aan het woningbestand die eenvoudig voor verschillende speciale doelgroepen ingericht kunnen worden.
M21 Motie Flexwonen voor doelgroepen.pdf
Titel: M22 Motie 10.000 woningen Waar en Wanneer
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Reeds in september 2018 aan de raad in een concept-vlekkenplan inzicht te geven in mogelijke te (her-)ontwikkelen locaties, met indicaties van type woningen, woonmilieus en voorgenomen uitvoeringsdata van de beoogde aantallen woningen tot 2030.
M22 Motie 10.000 woningen Waar en Wanneer.pdf

31

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 14 juni 2018 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.