Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2033820
Aanvang-sluiting 20-02-2018 14:00 - 20-02-2018 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 20 februari 2018 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De raadsinformatiebrief Leefwerf De Biesbosch wordt als agendapunt 31 aan de agenda toegevoegd. 2 moties -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie Meijer worden als agendapunten 32 en 33 aan de agenda toegevoegd.
Agendapunt 27 wordt als eerste bespreekpunt geagendeerd.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.


 

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De plaatsvervangend griffier wordt benoemd.

Hamerstukken

4

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van BVD, SP en PvdA.

6

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties Meijer, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 leggen een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP, Meijer en de VVD leggen een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CDA en SP leggen een stemverklaring af.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP, CDA, GroenLinks en PvdA leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Fracties GroenLinks, SP en PvdA leggen een stemverklaring af.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Fracties ChristenUnie/SGP en CDA leggen een stemverklaring af.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

24

min
Besluit

De raad stemt in met het geamendeerde voorstel. Amendement A3 wordt met 27 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Amendment OV Bereikbaarheid Leerpark
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van het amendement.
A3 Amendement OV Bereikbaarheid Leerpark.pdf
Titel: A4 Amendement Leerpark - Geen publiek geld voor private winst
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het voorgenomen besluit aan te vullen met een nieuw punt, toe te voegen na punt 1 en de rest te hernummeren: "In afwijking van de tekst in de startnotitie zal de Maakfabriek een publiek gebouw worden, eigendom van de gemeente Dordrecht, en te financieren met publiek aan te trekken middelen." Toelichting: gezien de rentepercentages waarmee op dit moment gemeenten geld aan kunnen trekken kan met een rendement van 2% een winstgevende exploitatie eenvoudig worden bereikt, wat de te vragen huren drastisch kan doen verlagen, waarmee ook het geven van grote subsidiebedragen overbodig wordt.

25

min
Besluit

De raad stemt in met het geamendeerde voorstel. Amendement A5 wordt unaniem aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A5 Amendement Armoedebeleid - Voedselbanken
Status: Aangenomen
Indieners: besluit na punt 1 toe te voegen (en de rest te hernummeren) 2. In overleg te treden met de voedselbank over in hoeverre de allerarmsten in onze samenleving toegang hebben tot gezonde voeding, en wat we als gemeente kunnen doen om hier een bijdrage aan te leveren.
A5 Amendement Armoedebeleid - Voedselbanken.pdf
Titel: A6 Amendement Armoedebeleid - Zioektekosten
Status: Verworpen
Indieners: besluit na punt 1 toe te voegen (en de rest te hernummeren) 2. Bij de Drechtsteden aan te dringen op een onderzoek of het niet effectiever is om alle noodzakelijke ziektekosten die niet onder het basispakket vallen te vergoeden vanuit het minimabeleid, waaronder in ieder geval tandartskosten, fysiotherapie en psychologische hulpverlening.
A6 Amendement Armoedebeleid - Ziektekosten.pdf
Titel: A7 Amendement Armoedebeleid - Armoedeval
Status: Verworpen
Indieners: besluit na punt 1 toe te voegen (en de rest te hernummeren) 2. Er zal onderzocht worden of de armoedeval verkleind kan worden door aanpassing van de gemeentelijke belastingheffing, naar het voorbeeld van Nijmegen.
A7 Amendement Armoedebeleid - Armoedeval.pdf

26

min
Besluit

De raad verwerpt het voorstel.

27

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Behoud laankarakter toegangswegen
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: • De maatvoering onder 4.3 aan te passen van 5m naar 3,5 m en deze maatvoering ook van toepassing te verklaren op 7.2.2c (breedte van brug).
A1 Amendement Behoud laankarakter toegangswegen.pdf
Titel: A2 Amendement Beter ten halve gekeerd
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het voorstel als volgt aan te passen: - Punten 1, 2, 4, 5 en 6 worden geschrapt, punt 3 wordt hernummerd naar 1; - Toegevoegd wordt nieuw punt 2: "Besluit de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan aan te houden tot er een uitgewerkte begroting ligt waarin de grondopbrengst wordt afgezet tegen de uit te voeren werkzaamheden voor realisatie, met een indicatie van hoeveel geld er dan overblijft voor uitvoering van het "parklint"; -Toegevoegd wordt nieuw punt 3: "Besluit de ingediende zienswijzen opnieuw te beoordelen waarbij rekening gehouden zal worden met alle voorgenomen toekomstige ontwikkelingen, inclusief de geplande woningen op het gebied van de Vrije Tuinder"; Toegevoegd wordt nieuw punt 4: "Besluit te onderzoeken hoe aanleg van het "parklint gerealiseerd kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de voorraad betaalbare huurwoningen"; Toegevoegd wordt nieuw punt 5: "Besluiteen beperkte wijziging van het bestemmingsplan voor te bereiden, waarbij wel 5 woningen gerealiseerd kunnen worden op het terrein achter de woningen op de Reeweg Zuid nrs. 54 t/m 68, met een ontsluiting over eigen terrein."
A2 Amendement Beter ten halve gekeerd.pdf
min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Ontsluiting Parkrand
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Uiterlijk in mei dit jaar aan de gemeenteraad de resultaten naar de mogelijkheden van een alternatieve ontsluiting presenteert, zodat bij een besluit tot een alternatieve ontsluiting ook tijdig procedures kunnen worden gestart die noodzakelijk zijn om de bestemming te wijzigen.
M1 Motie Ontsluiting Parkrand.pdf
Titel: M1a Motie Ontsluiting Parkrand
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Uiterlijk in mei dit jaar aan de gemeenteraad de resultaten naar de mogelijkheden van een alternatieve ontsluiting presenteert, zodat bij een besluit tot een alternatieve ontsluiting ook tijdig procedures kunnen worden gestart die noodzakelijk zijn om de bestemming te wijzigen.
M1a Motie Ontsluiting Parkrand.pdf
Titel: M2 Motie Dordrecht van het gas af
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Alle bestemmingsplannen die worden herzien en nog niet zijn vastgesteld te toetsen op de verplichting voor alle bebouwing tot 'gasloos' gebruik; • Waar deze verplichting niet is opgenomen deze alsnog toe te voegen; • In de toekomst deze bepaling standaard op te nemen in nieuwe/herziene bestemmingsplannen waar sprake is van bebouwing met energiebehoefte.
M2 Motie Dordrecht van het gas af.pdf
Titel: M3 Motie Bouwen Parkrand geen noodzaak meer
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • Het bestemmingsplan Wielwijk zodanig aan te passen door verder geen woningbouw of bedrijfsgebouwen meer in het Wielwijkpark toe te staan.
M3 Motie Bouwen Parkrand geen noodzaak meer.pdf

28

min
Besluit

De raad stemt in met het geamendeerde voorstel. Amendement A9 wordt aangenomen met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

min
Amendement(en)
Titel: A8 Amendment Afvalvarianten
Status: Ingetrokken
Indieners: BESLUIT: In Voorgestelde besluit onder 5 toe te voegen: 5a: Over het Grondstoffenbeleidsplan definitief te besluiten nadat alle varianten - incl. Nascheiding, Ondergrondse contrainers in alle wijken en gebruik van gekleurde zakken - volledig zijn meegenomen in relatie tot het behalen van de gestelde doelen.
A8 Amendement Afvalvarianten.pdf
Titel: A9 Amendement Proef Grondstoffenbeleidsplan
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: • Onder 2a. Het volgende te laten vervallen: o de inzamelingfrequentie van restafval in minlcontainers te wijzigen van eenmaal per twee weken naar eenmaal per vier weken; o in het proefgebied Stadspolders inclusief De Hoven; • Onder 2a in plaats daarvan toe te voegen: o op een nader te bepalen moment te besluiten over de inzamelfrequentie. o in het proefgebied Oudelandshoek en De Hoven
A9 Amendement Proef Grondstoffenbeleidsplan.pdf
min
Motie(s)
Titel: M4 Motie Statiegeld op alle Petflessen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie
M4 Motie Statiegeld op alle petflessen en blikjes.pdf

29

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

30

min
Besluit

De motie is door de indiener (SP) ingetrokken.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M5 Motie Alle hens aan dek
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: - Om gezamenlijk met Stichting Leefwerf de Biesbosch het project opnieuw voor te leggen aan de erfgoedtafel Waterdriehoek om in aanmerking te komen voor het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2019. - En indien dit noodzakelijk blijkt te zijn met de Provincie en de Stichting in gesprek te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken of de Provincie onder andere voorwaarden bereid is om alsnog financieel bij te willen dragen aan de realisatie van Leefwerf De Biesbosch, - om zo spoedig mogelijk een overzicht te geven van de kosten en de dekkingsmiddelen voor de realisatie van Leefwerf De Biesbosch, inclusief de berekeningen van het Ingenieursbureau Drechtsteden, - om de antwoorden op bovenstaande vragen met de raad te bespreken voor 1 juni 2018 om daarmee te komen tot nieuwe besluitvorming over dit initiatief.
M5 Motie Alle hens aan dek.pdf
Titel: M6 Motie Leefwerf Vooruit!
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VERZOEKT HET COLLEGE: • 2 Ton ter beschikking te stellen zodat het Burgerinitiatief goed aan de slag kan gaan nu de Provincie subsidie is komen te vervallen; • Opnieuw een Varend Erfgoed Subsidie bij de Provincie aan te vragen samen met Leefwerf de Biesbosch; • Bij toekenning hiervan die te verrekenen met de reeds verstrekte middelen door de gemeente; • Bij geen toekenning de verstrekte middelen niet ten laste te leggen van het Burgerinitiatief; • Budget hiervoor te vinden bij de Algemene Reserve.
M6 Motie Leefwerf Vooruit.pdf
Titel: M7 Motie Revolverend fonds burgerinitiatieven
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Jaarlijks 250.000 euro beschikbaar te stellen voor een revolverend fonds waaruit een schenking gedaan kan worden, een lening kan worden verstrekt dan wel een verpanding kan worden gedaan. • De gemeenteraad verantwoordelijk te maken voor toekenning en bestemming van het fonds • Daartoe een voorstel uit te werken en voor te leggen aan de nieuwe raad.
M7 Motie Revolverend fonds burgerinitiatieven.pdf

32

min
Besluit

De motie is door de indiener (fractie Meijer) ingetrokken.

33

min
Besluit

De motie is door de indiener (fractie Meijer) ingetrokken.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 8 februari 2018 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.