Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033754
Aanvang-sluiting 18-09-2018 20:00 - 18-09-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 18 september 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 11 september vast.

4

min
Besluit

Het Presidium heeft onze burgemeester gevraagd in de commissie Bestuur & Middelen een terugkoppeling te geven over de stand van zaken met betrekking tot de commissie Deetman (toekomst regionale samenwerking), kort na 17 oktober. De commissie spreekt een voorkeur uit dit op 31 oktober te doen na de debatraad, zodat ook andere raadsleden bij deze vergadering aanwezig kunnen zijn. De commissie geeft aan graag ook, indien mogelijk, informatie op papier te ontvangen, zodat de commissie ook met de burgemeester het gesprek aan kan gaan.

5

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

6

De Rekenkamercommissie is aanwezig om het rapport toe te lichten.

min
Besluit

Mevrouw Meijer (Rekenkamercommissie) geeft een toelichting op de conclusie adviezen van de Rekenkamercommissie met betrekking tot het RKC-rapport 'Samenspel bij subsidies'. De commissie onderschrijft de conclusies en besluit het voorstel waarin het college wordt opgedragen de aanbevelingen over te nemen als hamerstuk naar de raad te sturen. De wethouder zegt toe eind dit jaar met een plan te komen waarin e.e.a. wordt uitgewerkt. Hierin zal hij tevens nader ingaan op de wijze waarop het college de VHP-subsidies wil integreren in het subsidiebeleid. Ook zal hij de raad inzicht geven in het afwegingskader voor de toekenning van subsidies en hoe de evaluatie van de subsidies wordt ingevuld.  

7

min
Besluit

De commissie is tevreden over de gekozen aanpak en kijkt uit naar de visie die begin 2019 wordt opgesteld.
De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan de raad te sturen.

8

min
Besluit

Zie voor het besluit agendapunt 7

9

Agendapunten 7 t/m 9 worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

Zie voor het besluit agendapunt 7.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DTJ van Leeuwen
Portefeuillehouder: MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.