Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033722
Aanvang-sluiting 12-06-2018 20:00 - 12-06-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 12 juni 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

4

min
Besluit

D66 vraagt het college of de wethouder in de eerstvolgende commissievergadering preciezer kan aangeven wanneer de plannen voor de Kunstkerk besproken kunnen worden. De wethouder zegt toe hierover in de eerstvolgende commissievergadering duidelijkheid te geven.

STUKKEN TER BESPREKING

5

De behandeling van de jaarstukken 2017 in de commissie Bestuur en Middelen richt zich op de inhoudelijke en financiële verantwoording over de programma's: Veiligheid, Economie, Dienstverlening, Bestuur en Samenwerking en Algemene dekkingsmiddelen.

min
Besluit

De commissie bespreekt diverse aandachtspunten ten aanzien van de Jaarstukken en Kaderbrief. De VVD kondigt een motie aan over evenementen en horeca, GroenLinks kondigt een motie aan over participatie/burgerinitiatieven. Bij de bespreking in de gemeenteraad (Kaderbrief) zullen de partijen hun moties indienen.

6

Vanwege de verkiezingen heeft de raad van het (demissionaire) college een kaderbrief 2019 gekregen zonder beleidskader, met enkel een financieel kader en een aantal inhoudelijke onzekerheden met mogelijk grote financiële consequenties. In het presidium is om deze reden besproken dat fracties hun beleidswensen vooral inbrengen bij de begrotingsbehandeling in het najaar.  
Daarbij komt dat het college de raad naar verwachting een planning op hoofdlijnen zal gaan voorleggen, waarmee de raad kan bepalen wanneer zij welke grote thema's wil bespreken, naast de begroting die in oktober op de agenda komt.  
De commissie wordt voorgesteld de jaarstukken 2017 te betrekken bij de kaderbrief en ze niet apart te bespreken. Dit omdat over de jaarstukken in januari al een slotdebat heeft plaatsgevonden met het vorige college. Fracties kunnen desgewenst ook het coalitieakkoord gebruiken als input voor bespreking van de kaderbrief.  
In de commissie worden geen moties en amendementen ingediend. Dit gebeurt in de raad op 19 juni. Fracties kunnen moties en amendementen wel alvast aankondigen.

min
Besluit

De Kaderbrief is in combinatie met de Jaarstukken besproken (zie voorgaande agendapunt). Voor de raadsvergadering wordt de Kaderbrief als bespreekstuk geagendeerd, het Jaarverslag als hamerstuk.

7

In lijn met de KSV-notitie 2014-2018 worden voorstellen aangedragen om de KSV afspraken te versterken en eigentijds te houden voor deze raads- en collegeperiode. Besluitvorming vóór het zomerreces is noodzakelijk om de voorstellen te kunnen verwerken bij de Begroting en P&C-cyclus 2019.

min
Besluit

De commissie besluit dit punt de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

8

Zoals afgesproken evalueren fracties bij de laatste vergadering voor het zomerreces het verloop van de eerste commissies.
Centrale vraag: wat gaat goed, wat kan beter? Elk raads- of commissielid wordt gevraagd één positief punt en één verbeterpunt in te brengen.

min
Besluit

De commissie evalueert de vergaderingen tot nu toe. Deze bespreking vindt in beslotenheid plaats.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: M. Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.