Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033707
Aanvang-sluiting 22-05-2018 20:00 - 22-05-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 22 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie besluit agendapunt 7 te bespreken na agendapunt 5, zodat wethouder Sleeking hierbij aanwezig kan zijn.
Agendapunt 8 vervalt, de antwoorden van het college op de vragen van D66 en anderen zullen worden gedeeld, als hierna nog behoefte is aan bespreking volgt dat op een later moment. 

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Aan de orde komen de volgende politieke vragen:
- wat blijft er nog in Dordrecht achter?
- is de gevraagde bijdrage van de gemeente wel nodig?
- Biedt het nu voorliggende voorstel voldoende garanties en houvast dat Yulius kan voldoen aan de financiële afspraken die gemaakt zijn in het verleden mede gelet op de investeringen die zij moeten doen na de verhuizing naar Sliedrecht? 

  Aanpassen besluit
min
Besluit

GroenLinks en anderen uiten zorgen om het vertrek van Yulius naar Sliedrecht. De meeste partijen kunnen instemmen met de huidige overeenkomst. De commissie besluit het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

5

Het debat gaat over de vraag: is de zichtbaarheid van de handhavers ook in de wijken voldoende gewaarborgd op basis van de wijkspecifieke problemen die daar zijn?

min
Besluit

De VVD vindt dat de handhavers weinig zichtbaar zijn in de wijken. Dat beeld wordt gedeeld door de andere partijen. De wethouder geeft aan dat het accent van de handhaving inderdaad in de binnenstad ligt, omdat het daar drukker is, en rond zogenoemde 'hotspots'. De leefbaarheid in de wijk is nu voldoende, meer inzet van handhavers zal meer geld kosten. Wel kan handhaving meer doen aan communicatie om de zichtbaarheid te vergroten. De wethouder nodigt de raadsleden uit om mee te lopen met de handhavers en om in het najaar ook input te leveren voor het Uitvoeringsplan handhaving 2019.
De commissie besluit de Raadsinformatiebrief over het Uitvoeringsplan Handhaving 2018 voor kennisgeving aan te nemen

6

De commissie bespreekt de in te dienen zienswijzen ten aanzien van de ontwerp-begrotingen van de GR Drechtsteden, Veiligheidsregio en de Kiltunnel en de ontwerp-begrotingen van het Parkschap Nationaal Park De Biesboschde en GR Omgevingsdienst en Sociale Werkvoorziening.
De zienswijze GR Dienst Gezondheid en Jeugd wordt besproken in de commissie Sociale Leefomgeving.

min
Besluit

De commissie heeft nog een technische vraag m.b.t. de overheadkosten Kiltunnel. De wethouder zegt toe deze vraag zo snel mogelijk (vóór de raad van 29 mei) te beantwoorden. Verder wil de commissie op korte termijn inzicht in de incidentele, mogelijk structurele, overschotten van de Veiligheidsregio. De wethouder geeft aan dit te betrekken in de Burap. De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raad. De commissie geeft aan na de zomer nader te willen spreken over de ambities van Nationaal Park De Biesbosch met de voorzitter/directeur van dit park. De wethouder zal hiervoor een bespreekstuk aanreiken.

7

Het debat gaat over de vraag: welke ruimte heeft de gemeente om nog iets te doen in het toewijzingsbeleid voor statushouders; en maken wij daar gebruik van?

min
Besluit

De VVD vindt het niet vanzelfsprekend dat "statushouders" (vergunninghouders) voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. De wethouder is echter gebonden aan de wet. Bovendien gaat het om een relatief kleine groep, zodat van "verdringing" nauwelijks sprake is. De commissie neemt kennis van de antwoorden van de wethouder.

8

Het debat richt zich op de vragen:
- Worden deze aanpassingen inderdaad ervaren als verbeteringen?
- En zijn dit de juiste oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten?

min
Besluit

Dit agendapunt is vervallen (zie agendapunt1).

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PH Sleeking / AW Kolff / PJ Heijkoop / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker