Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032494
Aanvang-sluiting 11-12-2018 18:00 - 11-12-2018 19:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van het  van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 december 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur.

De hamerraad is tussen 19.30 en 19.45 uur.

 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

 

1

Het bespreekstuk inzake Sportpark Schenkeldijk wordt toegevoegd aan de agenda zodra dit beschikbaar is. De vergadering wordt geschorst tussen 19.30 en 19.45 uur voor de hamerraad.
Om 20.00 uur begint de bespreking van de verhuizing dagopvang Leger des Heils .

min
Besluit

De voorzitter opent.


Wethouder Stam deelt mee over de Paraplu/Schenkeldijk dat ook andere clubs en verenigingen plannen hebben ontwikkeld voor accommodaties. College en de Paraplu-partners zien hier kansen, ook voor de Schenkeldijk. Dit vraagt wel verdere uitwerking en bespreking, wat de komende periode zal gebeuren.


Wat betreft de agenda besluit de commissie:
- het agendapunt Sportpark Schenkeldijk te schrappen aangezien het college geen stuk heeft geleverd
- de woordvoering over de Dordtpas te beperken tot de partijen die het voorstel willen bespreken (Gewoon Dordt, D66, SP)


Op voorstel van fractie PvdA besluit de commissie in 2019 te experimenteren met een agendadeel (bespreking nieuwe behandelvoorstellen) in elke vergadering, en niet enkel voorafgaand aan elke vergadercyclus.

2

min
Besluit

Fractie PvdA brengt in herinnering dat bij het Lokaal Plan de VVD een amendement zou indienen in de raad van 18 december, om het tweede beslispunt te laten vervallen.

3

min
Besluit

Geen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Fracties BVD en CU/SGP hebben per mail aanpassingen voorgesteld op het concept.

min
Besluit

De commissie besluit de ingebrachte aanpassingen te verwerken in een nieuwe versie, waarin onderwerpen worden geclusterd en onderverdeeld in hoofd- en deelvragen. De commissie neemt zich voor in de commissie van 22 januari een klap te geven op het finale concept. De wethouder geeft aan nu wel te gaan starten met het vinden van leden voor de taskforce. Bij de start van de taskforce begin 2019 wil hij deze de definitieve keuze voor hoofd- en deelvragen nogmaals laten voorleggen aan de commissie.


De commissie brengt de meermaals door fractie BVD gestelde technische vragen over de verordening jeugd aan de orde. De wethouder stelt voor deze in een gesprek te behandelen, met commissieleden die hieraan behoefte hebben.

5

De commissie kan de wethouder meegeven wat zij belangrijk vindt in de aanstaande aanbesteding van JGZ (zoals afgesproken op 9 oktober en 20 november).

min
Besluit

Na een korte presentatie van de wethouder, geven diverse fracties aandachtspunten mee voor de aanbesteding. De wethouder:
- variëren in contactmomenten op basis van signalering is mogelijk
- in het aanbestedingsdocument is aandacht voor de verhouding kwaliteit/prijs
- een extra ronde om budget op te halen bij de raden komt door cao-voorzieningen en indexeringen; zienswijzeprocedure volgt
- wat betreft lokale sturing is er bewust voor gekozen om specifieke JGZ-activiteiten lokaal te houden, ten behoeve van lokaal jeugdbeleid


Wethouder zegt toe voor de kerst na te gaan:
- hoe de reserves/voorzieningen van DG&J zijn besteed
- hoe de overdracht van digitale dossiers wordt geregeld 

6

AANVANG 19.00 UUR: De indieners van het burgerinitiatief lichten hun idee toe. Inhoudelijke behandeling vindt (desgewenst) plaats op 22 januari.

min
Besluit

De indiener van het burgerinitiatief licht zijn voorstel toe met een presentatie en een filmpje. Fracties stellen diverse vragen over o.a. veiligheid, toegankelijkheid en financieringswijze, die de indiener beantwoordt. De commissie zal het burgerinitiatief in principe bespreken op 22 januari, met daarbij ook het collegeadvies.

7

AANVANG 20.00 UUR: De commissie vervolgt de bespreking van 20 november jl. over de voorgenomen verhuizing van het Leger des Heils.

min
Besluit

Drie insprekers delen hun zorgen over de leefbaarheid van de buurt en de voorgenomen verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils. In het debat vervolgens brengen fracties diverse onderwerpen ter sprake. Is de verhuizing nog tegen te houden, zijn er alternatieve locaties? Moeten we geen langetermijnvisie opstellen? Zijn de aangekondigde maatregelen voor de buurt voldoende - en is er voldoende vertrouwen in bv. politie en Leger? Andere onderwerpen zijn de communicatie door Leger en gemeente rondom de verhuizing, de politieke beloftes uit het verleden en het verloren vertrouwen in de (lokale) overheid, twijfels over de expertise van het Leger en de mate waarin bewoners betrokken zijn geweest bij de ontwikkelingen in de buurt.


Het college reageert, onder andere met:
- de problemen in de buurt zijn inderdaad te groot geworden
- beter opbouwen van het contact met zo veel mogelijk bewoners, en met hen ook maatregelen samenstellen; donderdag a.s. is het eerste gesprek
- handhaving wordt geïntensiveerd, ook in gesprek met Leger 
- een visie is nodig voor de hele stad over opvanglocaties, hiermee moet zo snel mogelijk worden gestart (toezegging); suggestie om dit mee te nemen in het Wmo-beleid
- gesprek volgt over wat beste oplossingen zijn voor jongvolwassenen en beschermd-wonenvoorzieningen
- zwervers in en bij een centrum zijn onvermijdelijk en is er ook al veel inzet gepleegd
- de communicatie rondom de verhuizing had beter gekund
- verdere polarisatie over het onderwerp is ongewenst; gezamenlijkheid is gewenst
- de toegezegde (tijdelijke) camera's zullen dag en nacht worden uitgelezen
- verhogen van het veiligheidsgevoel van de inwoners is prioriteit #1


Fracties kondigen aan de hand van de RIB twee moties aan, ter bespreking in de raad van dinsdag 18 december. D66 + GroenLinks met een oproep tot 1. herstel van het vertrouwen en het gesprek met de buurt, 2. oplossingen voor de buurt te bespreken met omwonenden, en 3. een toekomstvisie op te stellen op opvanglocaties. Fracties PVV + VSP kondigen een motie met een oproep aan het college om binnen afzienbare tijd te onderzoeken welke alternatieve opvanglocaties mogelijk zijn, en hierbij omwonenden te betrekken.

8

min
Besluit

Drie insprekers delen hun zorgen over de leefbaarheid van de buurt en de voorgenomen verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils. In het debat vervolgens brengen fracties diverse onderwerpen ter sprake. Is de verhuizing nog tegen te houden, zijn er alternatieve locaties? Moeten we geen langetermijnvisie opstellen? Zijn de aangekondigde maatregelen voor de buurt voldoende - en is er voldoende vertrouwen in bv. politie en Leger? Andere onderwerpen zijn de communicatie door Leger en gemeente rondom de verhuizing, de politieke beloftes uit het verleden en het verloren vertrouwen in de (lokale) overheid, twijfels over de expertise van het Leger en de mate waarin bewoners betrokken zijn geweest bij de ontwikkelingen in de buurt.


Het college reageert, onder andere met:
- de problemen in de buurt zijn inderdaad te groot geworden
- beter opbouwen van het contact met zo veel mogelijk bewoners, en met hen ook maatregelen samenstellen; donderdag a.s. is het eerste gesprek
- handhaving wordt geïntensiveerd, ook in gesprek met Leger 
- een visie is nodig voor de hele stad over opvanglocaties, hiermee moet zo snel mogelijk worden gestart (toezegging); suggestie om dit mee te nemen in het Wmo-beleid
- gesprek volgt over wat beste oplossingen zijn voor jongvolwassenen en beschermd-wonenvoorzieningen
- zwervers in en bij een centrum zijn onvermijdelijk en is er ook al veel inzet gepleegd
- de communicatie rondom de verhuizing had beter gekund
- verdere polarisatie over het onderwerp is ongewenst; gezamenlijkheid is gewenst
- de toegezegde (tijdelijke) camera's zullen dag en nacht worden uitgelezen
- verhogen van het veiligheidsgevoel van de inwoners is prioriteit #1


Fracties kondigen aan de hand van de RIB twee moties aan, ter bespreking in de raad van dinsdag 18 december. D66 + GroenLinks met een oproep tot 1. herstel van het vertrouwen en het gesprek met de buurt, 2. oplossingen voor de buurt te bespreken met omwonenden, en 3. een toekomstvisie op te stellen op opvanglocaties. Fracties PVV + VSP kondigen een motie met een oproep aan het college om binnen afzienbare tijd te onderzoeken welke alternatieve opvanglocaties mogelijk zijn, en hierbij omwonenden te betrekken.

9

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan en betrekt deze bij de bespreking van de RIB (2307369) op 18 december 2018.

10

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan en betrekt deze bij de bespreking van de RIB (2307369) op 18 december 2018.

11

De punten 8, 9, 10 en 11 worden betrokken bij agendapunt 7.

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan en betrekt de beantwoording bij de bespreking van de RIB (2307369) op 18 december 2018.

12

Algemene politieke vraag: kunnen fracties instemmen met het raadsvoorstel?

min
Besluit

Aangezien in de hamerraad is besloten om de gevraagde geheimhouding op een bijlage bij het raadsvoorstel niet te honoreren, is deze geheimhouding een bespreekstuk in de raad van 18 december. Zodoende besluit de commissie het voorstel over de Dordtpas niet te behandelen in de commissie maar ook te verplaatsen naar de raad van 18 december.

13

min
Besluit

Fracties geven aan:
- wens is om na informatiebijeenkomsten de belangrijkste kaders/keuzes politiek te bespreken en niet gelijk een totaalvoorstel te krijgen
- fijn is om inzicht te krijgen in keuzes die fracties evt. zouden kunnen maken
- bij vaststelling van nieuw beleid (MJP) is evaluatie van het staande beleid (BRTA) noodzakelijk
- wens is om vooraf de basiskennis op niveau te hebben


Raadslid Burakcin peilt bij de commissie de behoefte aan basiskennis over de Jeugdwet. Diverse leden ondersteunen zijn pleidoor; de griffie inventariseert.

15

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag; een aanwezige op de publieke tribune deelt nog zijn mening n.a.v. de Leger des Heils-discussie.

16

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham / CA van Verk
Portefeuillehouder: H van der Linden / PJ Heijkoop / BCM Stam
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.