Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032487
Aanvang-sluiting 27-11-2018 20:00 - 27-11-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 27 november 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent; de commissie stemt in met de agenda. Op voorstel van diverse fracties besluit de commissie alsnog het raadsvoorstel Dordtpas te agenderen voor de commissievergadering van 11 december.

2

min
Besluit

De commissie stemt in met de besluitenlijst.

3

min
Besluit

Diverse fracties stellen een vraag aan het college.
BVD: wij weten dat er een behoorlijke verloop en ziekteverzuim is in de jeugdteams. Ons kwam ter ore dat er bij ziekte geen vervangplicht is, waardoor de taken van de uitvallende jeugdteammedewerker moeten worden overgenomen door wijkteammedewerkers die al een volle caseload hebben. Waardoor er ook bijvoorbeeld wijkteammedewerkers ingezet worden die geen certificering hebben voor het werken met kinderen? Klopt dit? Is dit niet mede oorzaak van de lange wachtlijst die er is voor het kunnen spreken van een jeugdteammedewerker? Vindt u niet dat hier directe maatregelen genomen dienen te worden om tegemoet te komen aan de hoge werkdruk en het hebben van een aanvaardbare caseload, zoals deze is gesteld door het SKJ?
De wethouder antwoordt dat het totaalbeeld betrekkelijk is; het ziekteverzuim ligt onder de 5 procent. Er is inderdaad geen vervangplicht maar alle medewerkers die taken overnemen, hebben een SKJ-registratie. De wethouder zegt toe volledige beantwoording na te sturen.


CDA: er zijn antwoorden ontvangen op art.40-vragen over de leefbaarheid in wooncomplexen voor 55-plussers aan de Cornelis de Wittstraat. Nu hebben inwoners bij de politie opnieuw melding moeten doen van overlast, ondanks dat in de beantwoording staat dat hieraan wordt gewerkt. Wat gaat de portefeuillehouder nu doen? De griffie legt de vraag voor aan het college.


SP: recent heeft Onderzoekscentrum Drechtsteden een panel-onderzoek uitgevoerd naar de wijkteams. Hoe representatief is dit panel? In hoeverre worden alle lagen van de bevolking bereikt? De griffie legt de vraag voor aan het college.

4

Wil de commissie ingaan op het voorstel voor een themabijeenkomst Onderwijsvisie?

min
Besluit

De commissie gaat in op de uitnodiging. Namens de commissie willen de werkgroep plus Arine van den Heuvel bijdragen aan de voorbereiding. Fracties geven wel aan dat zij door het wegvallen van de startnotitie niet meer in de positie komen om (vooraf) kaders te stellen en dat zou de commissie wel graag willen. De commissie doet de suggestie dat zij kaders kan meegeven aan de wethouder na het gesprek met het onderwijsveld, zodat de wethouder deze verder kan uitwerken.

STUKKEN TER BESPREKING

5

Algemene politieke vraag: kunnen fracties instemmen met het raadsvoorstel?

min
Besluit

Inspreker mw. Van Hell bepleit dat professionals niet enkel hulp moeten bieden, maar vooral ook empathie, medemenselijkheid etc. moeten tonen. Ook zouden ouders een belangrijker rol en/of meer ondersteuning moeten krijgen bij de hulp aan hun kind. Diverse fracties nemen het pleidooi over in hun woordvoering.


De commissie debatteert uitgebreid over het lokale en het regionale deel van het raadsvoorstel. Over het lokale: fracties kunnen in de kern instemmen met de voorgestelde lijnen. Tegelijkertijd vinden fracties het ook open deuren en missen ze uitwerking van de lijnen. Fracties vinden ook dat er te veel aandacht is voor innovatie, pilots etc. terwijl de basis nog niet op orde is. Daarnaast zijn fracties het er niet mee eens dat ze voor deze uitwerking in 2019 aparte voorstellen gaan krijgen in plaats van een totaalvoorstel. In debat met de wethouder concludeert de commissie dit lokaal plan te beschouwen als visiedocument dat uitwerking vraagt en waarin ruimte is voor aanpassingen door actualiteit, voortschrijdend inzicht etc. Hamvraag daarbij is: gaat het lokale plan werken? En hoe komen we dat te weten? De wethouder zegt toe de commissie een overzicht te sturen van welke raadsvoorstellen voortkomend uit (of gerelateerd aan) het lokaal plan kunnen worden verwacht op elk moment.


Net als in eerdere debatten over het regionale jeugdhulpbeleid (MJP), zijn fracties kritisch. Het stuk is onder meer technocratisch, doet niets aan bureaucratie, toont geen transformatie-ambitie en de zorgprofielen zijn ongewenst. De wethouder onderschrijft de kritiek. Dordrecht is wel de enige raad die het MJP nog niet heeft vastgesteld en dit leidt tot wrevel in de regio, laat de wethouder weten.


De commissie besluit door middel van een amendement in de gemeenteraad beslispunt 2 aan te passen en zo niet akkoord te gaan met het inhoudelijk beleid dat is ingezet met het MJP; fractie VVD zal het amendement inbrengen namens alle fracties en debat in de raad is in principe niet nodig.

6

De commissie betrekt de RIB bij de behandeling van het raadsvoorstel bij agendapunt 5.

min
Besluit

Naar aanleiding van opmerkingen van enkele fracties zegt de wethouder MEE te gaan contracteren naast ContourdeTwern en ook meer gebruik te gaan maken informele ondersteuningsorganisaties. De commissie besluit de RIB ter kennisgeving aan de raad te sturen.

7

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek besluit de commissie dit agendapunt te verplaatsen naar 11 december. Fracties spreken af hun opmerkingen bij het concept vooraf vast per mail te sturen aan de griffie, zodat deze eventueel alvast verwerkt kunnen worden in een volgend concept.

8

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek besluit de commissie dit agendapunt te verplaatsen naar 11 december.

9

min
Besluit

Fracties hebben geen punten voor de rondvraag.

10

min
Besluit

Bij de sluiting van de vergadering, spreekt de commissie af om op 11 december te starten om 18.00 uur, inclusief avondmaaltijd.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.