Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032441
Aanvang-sluiting 09-10-2018 20:00 - 09-10-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 09 oktober 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en stelt de agenda vast.
Fractie CU/SGP deelt mede art.40-vragen te hebben gesteld over het Energiehuis, waarover de commissie debatteert op 16 oktober a.s. Verzoek is aan de griffie deze vragen ter informatie rond te sturen.

2

min
Besluit

De commissie stemt in met de besluitenlijst.

3

min
Besluit

Fractie BVD had vragen gesteld aan het college over alcoholgebruik onder jongeren, die reeds vooraf schriftelijk zijn beantwoord door de wethouder.
Fractie BVD vraagt aan wethouder Heijkoop of hij zich bij scholen hard wil maken voor het terugdringen van drugsgebruik. De wethouder zegt toe het onderwerp 'middelengebruik' op de agenda te zetten in gesprekken met scholen en hierover terug te koppelen aan de commissie.
Fractie CDA stelt vragen over ouderen die mogelijk onvoldoende de mogelijkheden van toeslagen benutten. Wethouder Heijkoop neemt het signaal mee naar partijen in de stad die werken met deze doelgroep. Wethouder voegt daaraan toe dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van het Rijk om mensen te informeren over toeslagen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Wethouders hebben de gelegenheid de commissie te informeren over lopende zaken, recente en/of aanstaande overleggen.

min
Besluit

Wethouder Heijkoop laat weten dat het besluitvormingsproces voor het nieuwe Wmo-beleidsplan is vertraagd met een half jaar. De themabijeenkomst op woensdag 17 oktober a.s. vervalt en zal plaatsvinden op een nader te bepalen moment.
Wethouder Van der Linden laat weten dat het contract met het consortium voor de JGZ-uitvoering afloopt en dat het AB van D&J heeft besloten over te gaan tot aanbesteding. De wethouder stelt de commissie voor om nog dit  jaar te bediscussiëren wat zij willen meegeven voor de aanbesteding; de commissie stemt hiermee in.

5

De indieners van het burgerinitiatief tegen het standbeeld lichten hun voorstel toe. De initiatiefnemer achter de petitie voor het standbeeld spreekt in. Het college heeft de raad, conform de verordening, voorzien van een advies over het burgerinitiatief (dd 9 oktober 2018).

min
Besluit

De indieners van het burgerinitiatief (tegen het standbeeld) lichten hun voorstel toe. Ook geven zij uiting aan hun onvrede over het feit dat in de media diverse raadsleden hun standpunt over het initiatief al kenbaar hebben gemaakt. Raads- en commissieleden stellen enkele vragen die de indieners beantwoorden.Vervolgens licht de initiatiefnemer van de petitie (voor het standbeeld) zijn standpunt toe.
Zoals eerder besloten in de commissie, vindt over het burgerinitiatief verder geen debat plaats in commissie en raad; er vindt alleen stemming plaats in de raad. Om tot stemming te kunnen overgaan, zal de griffie met de initiatiefnemers een raadsvoorstel voorbereiden.
Fractie Gewoon Dordt kondigt een motie aan over de locatie van het standbeeld. Met de commissie wordt afgesproken dat in de raad het debat enkel zal gaan over de motie.

6

De commissie bespreekt het raadsvoorstel met politieke vragen van de fracties PvdA en GroenLinks:
- Kunnen fracties instemmen met de voorgestelde afwijzing?
- Vinden fracties de afwijzing acceptabel terwijl er 180 kinderen op de wachtlijst staan - en is het college bereid een passende oplossing te vinden?

Dhr. Gerdan, voorzitter college van bestuur van SIPOR, heeft ingesproken in de commissie op 18 september.

min
Besluit

Diverse fracties tonen zich kritisch over het collegevoorstel. Kritiekpunten zijn o.a. de gehanteerde tellingsmethodiek, het bestaan van een forse wachtlijst en de rol van de andere schoolbesturen die nu gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ieders huisvesting. Uiteindelijk besluit de commissie in te stemmen met het collegevoorstel om de aanvraag voor een nieuwe school niet te steunen (en dit als hamerstuk te sturen aan de raad), met de toezegging van de wethouder dat hij in gesprek gaat met de schoolbesturen en SIPOR om deze laatste alsnog te voorzien van voldoende klaslokalen vanwege de wachtlijst. De toezegging van de wethouder maakt een motie om het college op te roepen tot een dergelijke actie overbodig. De wethouder verwacht begin 2019 een resultaat te kunnen terugkoppelen aan de commissie.

7

De commissie bespreekt het raadsvoorstel met politieke vragen van de fractie PvdA (ondersteund door BVD, GroenLinks, VVD en SP):
- Wat vinden fracties van de aangedragen redenen voor het begrotingstekort?
- Wat vinden fracties van de maatregelen om de tekorten te beperken - terwijl de uitvoering van de Jeugdwet een open-einde-regeling?
- Kunnen fracties instemmen met de zienswijze zoals voorgesteld door het college?

min
Besluit

Fracties geven unaniem aan in principe te kunnen instemmen met de kern van de zienswijze zoals voorgesteld door het college. In het debat komen fracties en de wethouder wel te spreken over de onderzoeksrol van de SOJ en de werking van het jeugdhulp-model in onze regio als geheel. De wethouder vindt dat de SOJ in staat moet zijn om onderzoek te doen naar de achterliggende oorzaken van ontwikkelingen in de jeugdhulp. Hier is ook geen onafhankelijke positie voor nodig. 
Waar het gaat om het systeem, verwijst de wethouder naar de Taskforce Jeugd, die ook staat aangekondigd in het coalitieakkoord. Voor dit onderwerp is onafhankelijkheid wel gepast. De wethouder geeft aan dat de taskforce juist onderzoek gaat doen naar systeemvragen en dat discussie over het systeem bij (of na) dat onderzoek kan plaatsvinden. Commissie en wethouder komen overeen om vorm en inhoud van de taskforce binnenkort met elkaar te bespreken, bijvoorbeeld ook over de vraag in hoeverre deze taskforce bestaat uit mensen van de gemeente, externe deskundigen en of een extern bureau nodig is. De bestaande werkgroep van de commissie zal met wethouder en ambtelijke organisatie een voorstel maken voor de commissie, zodat het gesprek kan plaatsvinden aan de hand hiervan. De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te sturen aan de raad.


Aanvullend stellen fracties BVD en PvdA vragen naar aanleiding van de DG&J-begroting 2019 (onderwerpen: crisisinterventieteam, onduidelijke begrotingspostverschuivingen, verhoogde inwonerbijdrage en de achterblijvende inzet van de maatwerkpot). De wethouder zegt toe deze schriftelijk te beantwoorden.

8

Op advies van de commissie Bestuur & Middelen wordt dit stuk besproken in de commissie Sociaal; deze commissie betrekt het stuk bij agendapunt 7.

min
Besluit

Fracties geven unaniem aan te kunnen instemmen met de zienswijze zoals voorgesteld door het college. De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te sturen aan de raad.
In het debat komen fracties en de wethouder te spreken over de rol van de SOJ en de werking van het jeugdhulp-model in onze regio als geheel. De wethouder verwijst naar de Taskforce Jeugd, die ook staat aangekondigd in het coalitieakkoord. De wethouder geeft aan dat de taskforce juist onderzoek gaat doen naar dergelijke systeemvragen en dat discussie daarover bij (of na) dat onderzoek kan plaatsvinden. Commissie en wethouder komen overeen om vorm en inhoud van de taskforce binnenkort met elkaar te bespreken, bijvoorbeeld over de vraag in hoeverre dit een interne of externe taskforce is en of een extern bureau kan bijdragen aan de onafhankelijkheid van het onderzoek. De bestaande werkgroep van de commissie zal met wethouder en ambtelijke organisatie een voorstel maken voor de commissie, zodat het gesprek kan plaatsvinden aan de hand hiervan.


Aanvullend stellen fracties BVD en PvdA vragen naar aanleiding van de DG&J-begroting 2019 (onderwerpen: crisisinterventieteam, onduidelijke begrotingspostverschuivingen, verhoogde inwonerbijdrage en de achterblijvende inzet van de maatwerkpot). De wethouder zegt toe deze schriftelijk te beantwoorden.

9

min
Besluit

Bij de rondvraag herinnert de voorzitter iedereen eraan om morgen aanwezig te zijn bij de jeugdbijeenkomst met cliëntvertegenwoordigers.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.