Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032429
Aanvang-sluiting 18-09-2018 19:00 - 18-09-2018 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 18 september 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en de commissie stelt de agenda vast.
De voorzitter doet een mededeling over de Vrijwilligersprijs, waarvoor commissieleden worden uitgenodigd zitting te nemen in de selectiecommissie. Commissieleden zullen een mail ontvangen om zich aan te melden.
Wethouder Heijkoop heeft een mededeling over de (crisis-)opvang van multiprobleemgezinnen: de gemeente start een pilot met Trivire voor de opvang van gezinnen voor een periode van acht weken; de wethouder zegt toe de raad op de hoogte te houden van hoe de pilot verloopt.   

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3

min
Besluit

Fractie D66 stelt vragen over het vrijwilligersbeleid/Vrijwilligershuis en de gedane toezeggingen hierover:
- hoe loopt het proces dat is afgesproken met de commissie?
- wanneer kan de commissie een voorstel verwachten?
- hoe zeker is de voorzetting van de financiering aan het Vrijwilligershuis voor begin 2019?


De wethouder antwoordt: er is een eerste ambtelijke schets van mogelijk toekomstig vrijwilligersbeleid, op basis van gesprekken uit de stad. Over ongeveer een maand is er een notitie gereed voor de raad (sowieso voor de begroting). Commissie kan hier desgewenst over spreken met aanbieders en vrijwilligersorganisaties. Kern: wat is er nodig voor vrijwilligersondersteuning? Huidige gesprekken met de partijen achter het Vrijwilligershuis staan in teken van afbouw van de dienstverlening. Er wordt gezocht naar een natuurlijk en passend moment om het nieuwe vrijwilligersbeleid te laten ingaan (voorlopig idee: medio 2019). In dit nieuwe beleid zouden MEE en SSKW (de partijen achter het Vrijwilligershuis) een rol kunnen blijven spelen.


Vraag aan de commissie van fractie PvdA: is de commissie bereid een inspraakavond te organiseren voor cliëntorganisaties voor het nieuwe jeugdhulpbeleid? De commissie stemt in en kiest voor 10 oktober.


D66 stelt vragen aan het college over de Paraplu:
- heeft de zwaardere regierol geleid tot voortgang?
- zijn de in de RIB toegezegde scenarios' gereed en wanneer kan de raad deze verwachten?
- hoe verlopen de contacten met de Paraplu?


Aanvullend heeft fractie PvdA ook sportvragen aan het college:
- wat is de stand van zaken van de verhuizing van OMC?
- wat is de voortgang van de planontwikkeling van het stadion?
- wat is de reactie van de wethouder op 'verontrustende geluiden'?
- waar blijft het raadsvoorstel voor het kunstgrasveld dat voor het reces nog moest worden geaccordeerd?


Wethouder Stam is niet aanwezig in de vergadering en zal door de griffie worden gevraagd te antwoorden per mail.

Bespreekstukken

4

De commissie heeft dhr. Gerdan, voorzitter college van bestuur van SIPOR, uitgenodigd om in te spreken. Inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel vindt plaats (in principe) op 9 oktober.

min
Besluit

De heer Gerdan, voorzitter college van bestuur van SIPOR, onderbouwt waarom zijn school een nieuwe basisschool zou moeten bouwen in Dordrecht en reflecteert op de inhoudelijke eisen aan de aanvraag en de kritiek hierop. De commissie zal het raadsvoorstel inhoudelijk behandelen op 9 oktober.

5

De commissie bespreekt het gevraagde voorstel voor het verloop van het besluitvormingsproces over het Wmo-meerjarenbeleidsplan.

min
Besluit

De commissie stemt in het met het voorstel en houdt een extra vergadering op 17 oktober.

7

min
Besluit

De commissie stemt in het met agendavoorstel (inhoudelijke bespreking van het burgerinitiatief op 16 oktober vervalt, zoals aangegeven bij de nieuwe behandelvoorstellen). Het onderwerp 'cliëntondersteuning' wordt betrokken bij het nieuwe Wmo-meerjarenbeleidsplan.

8

min
Besluit

Fractie BVD verzoekt om een einddatum-kolom.
Fractie PvdA verzoekt om de beantwoording van motie 180619/M9 'Aandacht voor verwarring' te ontvangen voor de begrotingsbehandeling omdat deze mogelijk financiële consequenties heeft.

9

min
Besluit

Fractie BVD verzoekt om een einddatum-kolom.
De commissie wil de toezegging aanhouden omdat deze nog niet is gerealiseerd (maar slechts is weggezet in de tijd).

Aanbiedersbijeenkomst, locatie Leger des Heils, Kromhout 110, aanvang 20.00 uur

10

Ter kennismaking gaat de commissie in gesprek met zorgaanbieders in Dordrecht over Wmo en Jeugdhulp. Tijdens de bijeenkomst bespreken aanwezigen diverse casussen en de bestuurlijke opgaves voor de komende periode.

min
Besluit

Commissieleden gaan in gesprek met vertegenwoordigers van diverse aanbieders van Wmo-ondersteuning en Jeugdhulp over casussen en de gezamenlijke bestuurlijke opgave.

11

min
Besluit

De commissie heeft geen rondvraag.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Aansluitend Aanbiedersbijeenkomst (aanvang 20.00 uur), locatie Leger des Heils, Kromhout 110

Privacy: De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.