Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032393
Aanvang-sluiting 13-06-2018 20:00 - 13-06-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 13 juni 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent, er zijn geen mededelingen en de commissie stelt de agenda vast; punt 3 (Terugkoppeling) vervalt omdat deze heeft plaatsgevonden in de commissie van 12 juni.

2

min
Besluit

Commissie heeft geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

3

Wethouders hebben gelegenheid de commissie te informeren over lopende zaken, recente overleggen en/of aanstaande overleggen.

min
Besluit

Zoals bepaald bij het vaststellen van de agenda, vervalt dit agendapunt.

4

Vooruitlopend op het formele raadsvoorstel om te kunnen besluiten, debatteert de commissie alvast over het Meerjarenperspectief jeugdhulp.
Politieke vraag: kunnen fracties instemmen met het Meerjarenperspectief?

min
Besluit

De commissie toont zich uitgesproken kritisch over het Meerjarenperspectief (MJP). De meerderheid van de fracties geeft aan er niet mee te willen instemmen of er nog voorbehouden bij te hebben. Kritiekpunten zijn (onder meer): het realistisch begroten, de kwaliteit, rol en aansturing van de jeugdteams, de rol van de SOJ, het gebrek aan oorzaken voor diverse jeugdhulptrends en kwaliteitscijfers (en dus sturingsinformatie), het bedrijfseconomische - en niet inhoudelijke - karakter van het perspectief, de zorgprofielen en het aantal aanbieders, het ontbreken van een evaluatie over de vorige periode, en de wijze van kostenbeheersing.


De wethouder constateert: hoewel van de 17 ZHZ-gemeenten alleen Dordrecht nog niet heeft ingestemd met het MJP, kan het college nu nog geen 'besluitrijp' raadsvoorstel voorleggen. Constatering is ook dat alle fracties in principe meegaan met de intentie van het MJP, namelijk meer inzetten op preventie en 'de voorkant'. Mede met de diverse jeugdhulpdebatten uit de vorige periode voor ogen, vindt de wethouder wel dat een aantal onderwerpen onvoldoende expliciet worden uitgesproken, zoals de taakopdracht van de wijk-/jeugdteams. En dat zou goed zijn met ook de vaststelling van het Lokaal plan Jeugd in aantocht.


De wethouder stelt verdere besluitvorming voor in twee stappen: 1. een open en expliciet gesprek over enkele fundamentele keuzes (ambtelijk voorbereid), 2. gezamenlijke besluitvorming over MJP en Lokaal plan Jeugd. Besluitvorming wordt voorgesteld uiterlijk in oktober, voor de bespreking van de begroting 2019. Fracties suggereren voor 1: presenteer goede en slechte voorbeelden uit het land en nodig aanbieders en jeugdprofessionals uit voor het debat. De commissie stemt in met het voorstel.

5

Zoals afgesproken evalueren fracties bij de laatste vergadering voor het zomerreces het verloop van de eerste commissies.
Centrale vraag: wat gaat goed, wat kan beter? Elk raads- of commissielid wordt gevraagd één positief punt en één verbeterpunt in te brengen.

min
Besluit

De commissie evalueert de commissievergaderingen besloten, vanwege het vertrouwelijke karakter.
Bij de evaluatie besluit de commissies over RIBs deze voortaan alleen nog maar te agenderen met een politieke vraag/stelling waarbij een beleidswijziging wordt voorgesteld. Dit om te voorkomen dat de commissies te veel RIBs bespreekt zonder resultaat.

6

min
Besluit

Fracties hebben geen punten voor de rondvraag.

7

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.