Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032379
Aanvang-sluiting 12-06-2018 20:00 - 12-06-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 juni 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast, met twee wijzigingen: RV Energiehuis (per mail verspreid) wordt besproken bij de nieuwe behandelvoorstellen en het agendapunt over vrijwilligersondersteuning wordt naar voren gehaald omdat er een inspreker is.

Wethouder Heijkoop koppelt terug uit regionale overleggen (in plaats van woensdag):op het VNG-congres eind juni streven kabinet en gemeenten ernaar een akkoord te sluiten over het Interbestuurlijk Programma (IBP). Dordrecht en de Drechtsteden-gemeenten voorzien echter nog grote tekorten op het sociaal domein, ondanks groei van het gemeentefonds. Dordrecht heeft daarom aangegeven nog niet te kunnen instemmen met het IBP.

De raad heeft vanmiddag per mail het raadsvoorstel Kredietaanvraag Energiehuis ontvangen. De commissie besluit dat het stuk gezien de tijdsdruk niet - zoals gewoonlijk - wordt besproken in een commissie maar direct doorgaat als bespreekstuk naar de raad van 19 juni (zonder specifieke politieke vraag).

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3

min
Besluit

Fractie BVD stelt vragen over de crisis-opvang van multiprobleemgezinnen, dit zou plaatsvinden ver buiten de regio. Herkent de wethouder dit? Over welke aantallen gaat dit? Welke plekken zijn beschikbaar in Dordrecht? En is de wethouder bereid hier iets aan te doen? De wethouder erkent dat er druk is op de voorzieningen zegt toe morgen met een notitie te komen hierover.


Fractie SP stelt vragen over de werkdruk bij de wijkteams. De wethouder geeft aan dat hier inderdaad druk op staat en erkent dat er wachtlijsten en -tijden zijn. De wethouder laat nagaan hoe het precies zit.

4

min
Besluit

Werkgroeplid John van der Net licht de notitie toe. De commissie stemt in met de notitie, met als enige wijziging dat de commissie graag drie keer per jaar een rapportage ontvangt en bespreekt in plaats van tweejaarlijks.

5

min
Besluit

De commissie stemt in met het voorstel, ook de wethouder kan zich erin vinden. Aandachtspunten: lokaal vs. regionaal beleid, gebruik van evaluatie-informatie en (oplopende) druk op Wmo-budget. Commissie besluit dat zij zelf het proces-ontwerp wil goedkeuren en dit niet overlaat aan de werkgroep Informatie.


Wethouder Heijkoop geeft aanvullend aan te streven naar een 'sociaal akkoord' met de raad, als kader voor toekomstige besluiten over het sociaal domein.

STUKKEN TER BESPREKING

7

Voor de commissie Sociaal zijn de volgende programma's uit de jaarstukken relevant: 2.4 Jeugd en onderwijs, 2.5 Werk en inkomen, 2.6 Sport en Cultuur en 2.8 Zorg en ondersteuning.

min
Besluit

De commissie bespreekt de jaarstukken 2017 en de kaderbrief 2019 gezamenlijk. Fracties stellen vragen, benoemen zorgen en aandachtspunten en kondigen kaderbriefmoties aan. Uit de bespreking volgt onder andere:
- toezegging wethouder Van der Linden over het per mail nagezonden ondertekende accountantsverslag. Waarom was dit laat? Lopen we risico's op verlate aanpassingen of niet-vaststelling?
- toezegging wethouder Heijkoop over afschaffing van de eigen Wmo-bijdrage: wat zijn hiervan de gevolgen, voor cliënten en (financieel) voor de gemeente?


Aangekondigde moties dienen hun moties in bij bespreking van de kaderbrief in de raad op 19 juni. Fracties geven niet aan nog behoefte te hebben aan aparte bespreking van de jaarstukken in de raad.

8

Vanwege de verkiezingen heeft de raad van het (demissionaire) college een kaderbrief 2019 gekregen zonder beleidskader, met enkel een financieel kader en een aantal inhoudelijke onzekerheden met mogelijk grote financiële consequenties. In het presidium is om deze reden besproken dat fracties hun beleidswensen vooral inbrengen bij de begrotingsbehandeling in het najaar.  
Daarbij komt dat het college de raad naar verwachting een planning op hoofdlijnen zal gaan voorleggen, waarmee de raad kan bepalen wanneer zij welke grote thema's wil bespreken, naast de begroting die in oktober op de agenda komt.  
De commissie wordt voorgesteld de jaarstukken 2017 te betrekken bij de kaderbrief en ze niet apart te bespreken. Dit omdat over de jaarstukken in januari al een slotdebat heeft plaatsgevonden met het vorige college. Fracties kunnen desgewenst ook het coalitieakkoord gebruiken als input voor bespreking van de kaderbrief.  
In de commissie worden geen moties en amendementen ingediend. Dit gebeurt in de raad op 19 juni. Fracties kunnen moties en amendementen wel alvast aankondigen.

min
Besluit

De commissie bespreekt de jaarstukken 2017 en de kaderbrief 2019 gezamenlijk. Fracties stellen vragen, benoemen zorgen en aandachtspunten en kondigen kaderbriefmoties aan. Uit de bespreking volgt onder andere:
- toezegging wethouder Van der Linden over het per mail nagezonden ondertekende accountantsverslag. Waarom was dit laat? Lopen we risico's op verlate aanpassingen of niet-vaststelling?
- toezegging wethouder Heijkoop over afschaffing van de eigen Wmo-bijdrage: wat zijn hiervan de gevolgen, voor cliënten en (financieel) voor de gemeente?


Aangekondigde moties dienen hun moties in bij bespreking van de kaderbrief in de raad op 19 juni. Fracties geven niet aan nog behoefte te hebben aan aparte bespreking van de jaarstukken in de raad.

9

De commissie bespreekt hoe na de zomer het besluitvormingstraject over ondersteuning aan vrijwilligers(organisaties) eruit zal zien.

min
Besluit

Mw. Bosma van het Vrijwilligershuis spreekt in. Ze schetst het vrijwilligersveld en geeft aan dat vrijwilligers het Vrijwilligershuis nu zien als praktische ondersteuner, broedplaats/experimenteercentrum en netwerkorganisatie.


De commissie spreekt over hoe het besluitvormingsproces na de zomer over vrijwilligersondersteuning eruit zou moeten zien. De commissie stemt in met het voorstel van fractie PvdA:
1. De raad ontvangt van het college een notitie over: welke ondersteuning hebben vrijwilligers nodig en op welke wijze zouden zij die geleverd willen zien?
2. De raad nodigt partijen uit die deze ondersteuning zouden kunnen bieden voor een hoorzitting/gesprek/presentatie.
3. De raad debatteert over de gewenste vrijwilligersondersteuning op basis van een raadsvoorstel.


Wethouder Heijkoop kan zich vinden in het voorstel. Hij geeft aan belang te hechten aan ordentelijke besluitvorming, niet onder tijdsdruk. Daarom gaat hij in gesprek met het Vrijwilligershuis over continuering van hun werkzaamheden voor in elk geval een paar maanden.

10

Fractie PvdA: in hoeverre voldoet de aanpak van de gemeente Dordrecht, aan de opdracht om per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak te hebben die gedragsverandering stimuleert waarbij de behoefte van de cliënt centraal staat?
Dit onderwerp stond oorspronkelijk geagendeerd voor 6 juni.

min
Besluit

Diverse fracties geven aan de aanpak van de gemeente Dordrecht onvoldoende te vinden, gegeven de opgelegde opdracht. Wethouder Heijkoop onderschrijft dit en geeft aan dat de aanpak ook niet gereed zal zijn op de gevraagde 1 oktober 2018. Fracties en wethouder spreken over de doelgroep, de gewenste woonvoorzieningen en de spreiding van de doelgroep over stad.
Wethouder zegt toe nog te laten weten wanneer de evaluatie van de pilot in Dordt-West (bijlage 1) beschikbaar is.
Fractie CDA wil de RIB bespreken met een motie over de 'psycholance', naar Rotterdams model. De wethouder zegt toe de invoering en haalbaarheid van een dergelijke voorziening uit te zoeken; het CDA gaat akkoord en hoeft de RIB niet meer te bespreken in de raad.

11

min
Besluit

Geen punten voor de rondvraag.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop / H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.