Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032327
Aanvang-sluiting 22-05-2018 20:00 - 22-05-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

In de rondvraag van 9 mei stelde fractie Gewoon Dordt voor dat het college de commissie periodiek zou informeren over LHBTI-beleid. De commissie heeft afgesproken dit op een later moment te besluiten. Willen fracties een periodieke terugkoppeling over LHBTI-beleid?

min
Besluit

De voorzitter opent en stelt de agenda vast.


Naar aanleiding van de vraag van GewoonDordt over een periodieke terugkoppeling van de wethouder over LHBTI-beleid in de commissie, besluit de commissie de wethouder te vragen dit eens per 6 maanden mondeling in de commissie te doen.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast met de volgende opmerkingen:


- bij punt 5 wordt de toezegging van de wethouder gemist dat het meldpunt per 1/6/18 vindbaar en bereikbaar is
- bij punt 5 wordt aangegeven dat de wethouder in gesprek gaat met jeugdteams. Gemist wordt dat de resultaten worden terugkoppeld.
- in het overzicht behandelvoorstellen wordt bij punt 3 gemist dat er een terugkoppeling komt over de renovatie van Zwembad de Dubbel.


De opmerkingen worden verwerkt in het verslag van 15 mei 2018.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het college

STUKKEN TER BESPREKING

4

De gemeenteraden van de zeventien deelnemende gemeenten in Zuid-Holland Zuid kunnen een zienswijze geven op de concept-begroting 2019 van DG&J. De commissie Bestuur & middelen heeft behandeling hiervan in handen gesteld van de commissie Sociaal. Uit het dossier zijn hiervoor het raadsvoorstel en de bijlages 2 en 14 t/m 17 relevant. Politieke vraag: kan de commissie instemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2019 van de GR DG&J, zoals voorgesteld door het college?

min
Besluit

De commissie bespreekt de zienswijze en concludeert dat de begroting niet realistisch is. Het is vreemd dat er bezuinigd wordt terwijl er tegelijk tekorten zijn van budgetten. Naar aanleiding hiervan licht de wethouder toe dat dit de eerste begroting is zonder rijksmiddelen. Deze begroting is een eerste stap en de volgende versie zal realistischer zijn. Hierbij geeft hij de indicatie dat het dit jaar ook niet zonder rijksmiddelen gered zal worden. Hij voorziet knelpunten en verwacht na de 1e ronde aangepaste bedragen. De wethouder probeert voor het zomerreces de commissie hierover te informeren en zegt toe dat er een geactualiseerde begroting komt. Deze komt na het zomerreces.
Voor wat betreft de matchmakers zegt de wethouder toe uit te zoeken of voortgang van het project binnen Dordrecht geborgd is. Tevens zegt hij toe de evaluatie van de pilot met een voorstel vanuit het college ter zijner tijd aan de leden van de commissie te doen toekomen.
Tot slot vraagt BVD hoe het komt dat de PGB's niet goed gekeurd worden door de accountant. De wethouder licht toe dat het lastig is voor de accountant om na te gaan of budgetten terecht zijn toegekend & goed zijn besteed. Dit speelt in het hele land.


De commissie besluit dat de zienswijze als hamerstuk door kan naar de gemeenteraad van 29 mei 2018.


 

5

De commissie heeft aangegeven deze stukken te willen betrekken bij agendapunt 4.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de jaarstukken.

6

De commissie heeft aangegeven deze stukken te willen betrekken bij agendapunt 4.

min
Besluit

De commissie heeft kennis genomen van de brief met bijlagen.

7

De commissie bespreekt de agendapunten 7 t/m 10 gezamenlijk:
Op 9 mei heeft de commissie in een sprekersplein gesproken met vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen over de toekomst van hun accommodatie. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie gevraagd om een ambtelijke presentatie over de (beoogde) sportparkenvisie en een reactie op het sprekersplein. Deze krijgt de commissie in de vergadering. Vervolgens debatteert de commissie over de politieke vraag: in hoeverre willen fracties de vastgestelde sportparkenvisie handhaven?

min
Besluit

De raadsinformatiebrief (RIB) wordt besproken in samenhang met RIB over voortgang toekomstvisie sportparken, beantwoording artikel 40 vragen over de Paraplu en de brief van sportclub Emma. De voorliggende politieke vraag luidt: in hoeverre willen fracties de vastgestelde sportparkenvisie handhaven? Gestart wordt met een informerende  presentatie over de stand van zaken en (toekomstige) ontwikkelingen rondom en van invloed op de sportparken. Het 'bewegen' van sportparken is voortgekomen uit besluiten van college en raad. De verenigingen hebben er in eerste instantie niet om gevraagd. Inmiddels zijn de verenigingen er zelf actief mee aan de gang en is de toon positief.


Behalve PvdA staan de fracties achter de vigerende sportparkenvisie. Wel vragen fracties het college de uitvoering stevig ter hand te nemen, de verenigingen hierbij te helpen / regie te nemen, te prioriteren en snelheid te betrachten. Het is van belang dat de gemeente met de verenigingen in gesprek blijft en er oplossingen worden gevonden. PvdA vraagt het college nog te kijken naar het gebruiken van opbrengst van gronden (woningbouw) voor bouwrijp maken van gronden.


De wethouder (Sleeking) licht toe dat de nieuwe wethouder Sport hier mee aan de slag gaat. Er is op dit moment sprake van een financiële impasse. Er is echt 5,5 mln beschikbaar en niet de gevraagde 6,5 mln. Het vraagt daadkracht om tot oplossingen te komen. De intentie is om dit op korte termijn op te lossen. De wethouder verwacht dat het nieuwe college binnen een half jaar een voorstel aan de raad kan voorleggen. Hij kan niet garanderen dat dit al meegenomen kan worden in de begroting 2019. Ook de sporthallen / accomodatievisie wordt nog dit jaar verwacht.


Toegezegd wordt dat de adviezen van de sportraad ook naar de commissieleden worden gestuurd.


De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname door te geleiden naar de raad.

8

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname door te geleiden naar de raad.

9

min
Besluit

De commissie heeft de beantwoording voor kennisgeving aangenomen.

10

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

11

min
Besluit

Er zijn geen punten voor de rondvraag

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: AET Wepster