Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032316
Aanvang-sluiting 15-05-2018 20:00 - 15-05-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 15 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en stelt de agenda vast; er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Aanvullend op sessies tijdens het introductieprogramma (10 en 18 april) krijgt de commissie een toelichting op hoe de gemeente Dordrecht voor de jeugdhulp samenwerkt in de regio Zuid-Holland Zuid. Ook krijgt de commissie een toelichting op het beoogde beleidsplan voor de jeugdhulp, het Meerjarenperspectief.
Toegezegd is dat de vraag van PvdA over nieuwe zorgprofielen en pgb's vooraf wordt beantwoord.

Deze informele, technische bespreking vindt plaats buiten de vergaderzaal.

min
Besluit

De commissie krijgt een ambtelijke presentatie over 1. de belangrijkste maatschappelijke (jeugd)opgaves, 2. het ZHZ-jeugdhulpstelsel en 3. voorliggende besluitvorming, waaronder het Meerjarenperspectief en het lokaal plan jeugd.

5

De commissie bespreekt de RIB aan de hand van twee politieke vragen:
BVD: vinden de fracties dat de beschreven uitwerking van het gevraagde meldpunt, recht doet aan de aangenomen motie hierover?
CU/SGP: vinden fracties dat de jeugdteams beter functioneren, gezien de eerdere knelpunten en verbeterplannen?

De commissie vervolgt de vergadering met dit punt in vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg.

min
Besluit

De commissie bespreekt de brief aan de hand van twee politieke vragen, over het meldpunt en de jeugdteams.


Meldpunt: diverse fracties hebben kritiek op hoe het college de (unaniem aangenomen) motie waarin de raad oproept tot een meldpunt voor ouders in de jeugdhulp, heeft georganiseerd. Belangrijkste punten zijn de bekendheid en vindbaarheid van het meldpunt en de (te beperkte) kwaliteit van de uitvoerende organisatie. De wethouder ontkent dat de organisatie van onvoldoende kwaliteit zou zijn. De wethouder kondigt aan de komende periode te zullen inzetten op de bekend- en vindbaarheid van het meldpunt. Hij gaat in gesprek met de uitvoerende organisatie en zegt de commissie toe zo snel mogelijk te laten weten wanneer ouders verbetering kunnen verwachten.


Jeugdteams: in de vorige periode is de commissie een nadere uitwerking toegezegd van een lokaal onderzoek naar de jeugdteams. Deze nieuwe versie is nog niet beschikbaar en fracties geven aan dit graag te hebben voor de bespreking van dit onderwerp. De wethouder zegt toe het onderzoek binnenkort te sturen aan de raad inclusief collegereactie.
Aanvullend debatteren fracties en wethouder over de representativiteit van de gemeten cliënttevredenheid en de afnemende capaciteit voor de jeugdteams. Dit laatste vinden fracties haaks staan op de beoogde strategie dat jeugd- en wijkteams juist versterkt moeten worden, om de vraag naar zwaardere (jeugd)hulp te verminderen. De wethouder geeft aan hierover in gesprek te zijn met de jeugdteams.


Tot slot bespreekt de commissie de mogelijkheid om het MJP-raadsvoorstel nog te bespreken voor het reces. Ambtelijk zal dit worden uitgezocht. De commissiegriffier geeft alvast aan dat de laatste commissievergadering is op 13 juni.


De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen.

6

Op verzoek van fractie BVD toegevoegd aan deze vergadering.

min
Besluit

De commissie heeft de antwoorden betrokken bij de bespreking van de RIB over Ontwikkelingen jeugd Q4 2017 (ris 2137418).

AGENDADEEL

7

De commissie wordt voorgesteld kennis te nemen van het overzicht en de moties waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De commissie besluit de moties 171114/M9 (Elke Dordtenaar een baan) en 171114/M11 (Helianthus) aan te houden; de commissie stemt in met de andere voorstellen 'afvoeren'.


Over de eerste is eerder gecorrespondeerd. Over de tweede geeft GroenLinks aan dat de raad nog geen aanpassingsvoorstel heeft ontvangen, zoals geformuleerd in het tweede punt van de motie.

8

De commissie wordt voorgesteld kennis te nemen van het overzicht en de toezeggingen waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De commissie besluit de voorgestelde toezeggingen daadwerkelijk af te voeren. De commissie besluit ook om de in behandeling zijnde toezeggingen (van de vorige raad) te handhaven. Fractie CU/SGP heeft nog wel vragen over de precieze afhandeling van de wooncoach-toezegging; griffie zal dit uitzoeken.

10

min
Besluit

De commissie stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

Wethouder Van der Linden stelt voor dat de op 9 mei benoemde werkgroep over informatievoorziening van Sociaal, zich ook buigt over de informatiebehoefte over jeugdhulp.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen