Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032269
Aanvang-sluiting 30-01-2018 19:00 - 30-01-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 30 januari 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

Gezamenlijk bespreekpunt voor de commissies Fysieke Leefomgeving, Sociale Leefomgeving en Bestuur & Middelen in vergaderzaal 1 - Johan de Witt, aanvang 19.00 uur.

min
Besluit

Er is brede steun in de commissie voor de ambities van het college ten aanzien van de campusontwikkeling. Het debat spitst zich toe op de bereikbaarheid per spoor en de suggesties van het college om meer sprinterdiensten toe te voegen aan de lijn Dordrecht - Breda en van LightRailhalte Leerpark een aanjaagproject te maken. De raad heeft bij de begroting 2018 unaniem een amendement van D66 aangenomen waarin wordt verzocht om een lobby voor een intercityverbinding richting Brabant en een onderzoek naar de consequenties van LightRail voor de intercityverbindingen. De commissie wijst het college nogmaals op dit aangenomen amendement.
Ook spreekt de commissie over de financiële risico's van vastgoedinvesteringen met daarbij de vraag in hoeverre private vastgoedinvesteerders een rol in de campusontwikkeling moeten krijgen.

Wethouder Heijkoop zegt het volgende toe:
- Hij gaat na hoe het aangenomen amendement van D66 zich verhoudt tot de startnotitie
- Hij deelt de laatste jaarrekeningen van de Duurzaamheidsfabriek met de commissie 
- Hij gaat na of er gegevens beschikbaar zijn over de leegstand op het Leerpark
- Hij zal, op verzoek van de PvdA, met zijn collega Van der Linden spreken over een LightRailverbinding met andere Drechtsteden, Ridderkerk en Barendrecht

De commissie besluit de startnotitie campusontwikkeling Leerpark als bespreekpunt door te geleiden naar de raadsvergadering van 20 februari. Bespreekpunten daarbij zijn:
- bereikbaarheid Leerpark in brede zin (op verzoek van Beter voor Dordt)
- bereikbaarheid per spoor (op verzoek van D66 n.a.v. eerder aangenomen amendement bij de begroting 2018)
- de vraag of de vastgoedinvesteringen volledig met publieke middelen moeten worden gedaan (op verzoek van de SP)

2

Het vervolg van de commissie Sociale Leefomgeving zal plaatvinden in vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy.

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en stelt in verband met de aanwezigheid van de portefeuillehouders voor de agendapunten 6 en 7 in behandeling te draaien. De commissie stemt hiermee in. Er zijn geen mededelingen.

3

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

4

min
Besluit

De commissie stemt in met gezamenlijke behandeling (met andere commissies) van het eindadvies Berenschot op 13 maart 2018. Hierbij wordt de suggestie meegegeven dit in de raadzaal op het stadhuis te laten plaatsvinden. BVD zou dit onderwerp liever eerst in Dordrecht bespreken en dan pas met de raden in de Drechtsteden. Deze gevoelens worden teruggekoppeld aan de initiatiefnemers.

5

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

6

Algemene politieke vraag: kan de commissie instemmen met het voorstel van het CDA?

min
Besluit

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de commissie een wethoudersbrief van hem over dit onderwerp heeft ontvangen. Dit had een collegebericht moeten zijn, het is echter nog niet besproken in het college. De memo impliceert derhalve de mening van de wethouder.


De heer Merkuur start met een toelichting op het initiatiefvoorstel waarna de fracties op het voorstel reageren. De commissie is het erover eens dat kinderleed zoveel als mogelijk moet worden voorkomen. PvdA, CU/SGP, D66, VVD en BVD hebben echter ook opmerkingen en kanttekeningen. Naar aanleiding hiervan past het CDA het initiatiefvoorstel aan. Er komt dus een aangepast stuk van het CDA, waarbij de wethouder een tijdig advies van het college toezegt en de griffie zorgt voor een ontwerpbesluit. Het onderwerp komt als bespreekstuk terug op de agenda van de raad van 20 februari 2018.  

7

Algemene politieke vraag: kan de commissie instemmen met het voorstel van het college?

min
Besluit

De commissie is enthousiast over het voorstel en ziet de noodzaak van een dergelijke aanpak. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de fracties zegt wethouder Heijkoop het volgende toe: • alle verkregen input wordt meegenomen in de uitwerking en komt later terug;

 • er komt een (digitale) plaats waar alle regelingen op één plek te vinden zijn, ook toegankelijk voor minder digitaal vaardige mensen. Of dit ook kan leiden tot één aanvraag is wel het streven, maar kan niet worden toegezegd (van veel zakelijk afhankelijk). De wethouder houdt de raad over beide zaken op de hoogte;

 • met de coöperaties en Palt wordt het gesprek gevoerd over extra inzet rondom duurzaamheid. Hierbij wordt ook gekeken naar particulier eigendom en komt dit ook terug bij regionale afspraken;

 • er wordt onderzoek gedaan naar een stimuleringsfonds duurzaamheid;

 • er zal actief met belanghebbenden gekeken worden of zij over kunnen naar een goedkopere energieleverancier;

 • pilot opkopen schulden jongeren loopt. Medio dit jaar zal de worden geïnformeerd over de voortgang. Als de resultaten positief zijn kan gezamenlijk worden gekeken of de aanpak uitgebreid kan worden;

 • ook regionaal zal teruggekomen worden op de schuldenproblematiek;

 • gesprekken zullen ook gevoerd worden met incassobureaus, zorgverzekeraars, uitzendbureaus, et cetera;

 • onderzocht wordt of een Dordtpas geïntroduceerd kan worden. Mocht dit lokaal echt niet lukken, kan gekeken worden of dit regionaal lukt. Ook wordt gekeken of de Dordtpas in combinatie met de vrijwilligerspas mogelijk een optie is;

 • binnenkort is de week van het geld. De wethouder geeft dan iedere dag een gastles op scholen en nodigt raadsleden uit dit ook te doen;

 • het life-event 'krijgen van een baan' zal worden toegevoegd;

 • er worden indicatoren ontwikkeld om te meten welk effect het armoedebeleid heeft;

 • er zal gewerkt worden met aansprekende rolmodellen; ervaringsverhalen kunnen andere helpen.


De SP overweegt met (een) motie(s) te komen bij de behandeling in de raad. De overige fracties zijn akkoord met het agenderen van het stuk als hamerstuk. Afgesproken wordt dat het als bespreekstuk wordt geagendeerd (raad 20 februari 2018), waarbij alleen over de eventuele motie(s) van de SP wordt gesproken. De SP verspreidt deze moties dan uiterlijk zondag voor de vergadering. Mocht de SP geen motie(s) indienen wordt het een hamerstuk in de raad.

8

De commissie bespreekt de agendapunten 8 en 9 gezamenlijk.
Algemene politieke vraag: kan de commissie instemmen met de voorstellen van het college?

min
Besluit

De commissie stelt enkele vragen aan wethouder Van der Linden en is tevreden met de antwoorden. De commissie besluit het stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 20 februari 2018.

9

min
Besluit

De commissie stelt enkele vragen aan wethouder Van der Linden en is tevreden met de antwoorden. De commissie besluit het stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 20 februari 2018.

10

Algemene politieke vraag: kan de commissie instemmen met de voorstellen van het college?

min
Besluit

Na een toelichting van wethouder Van der Linden op de bespreking in het AB DG&J reageren de fracties op het voorstel. Diverse opmerkingen en bezwaren worden geuit tegen het MJP Jeugdhulp, onder andere: BRTA loopt nog en is nog niet geëvalueerd, mogelijkheid wachtlijsten en cliëntenstops wordt benoemd, wat zijn normen voor wachttijden?, erg financieel technisch stuk, verordening 'verboden mandaat' is nog steeds niet aangepast, realistische meerjarenbegroting wordt gemist, et cetera. Daarnaast dient het overleg met raadsleden in de regio (ZHZ) nog plaats te vinden.  


Wethouder Van der Linden zegt toe uit te zoeken hoe het zit met de verordening 'verboden mandaat' en deze zo spoedig mogelijk ter vaststelling voor te leggen. Hij informeert de commissie hier eind deze week over.


De commissie besluit de begrotingswijziging en het MJP los te koppelen. Het MJP wordt aangehouden in afwachting van onder andere de bespreking met de raadsleden ZHZ en de eindevaluatie BRTA. Dit samen met de input uit de commissie kan dan een coherent MJP 2019-2023 worden gemaakt en later ingebracht bij de raad. De begrotingswijziging kan door naar de raad.


Afgesproken wordt dat de wethouder zorgt dat de zienswijze en het ontwerpbesluit wordt gewijzigd, zodat deze alleen ingaan op de begrotingswijziging (alles over MJP Jeugd wordt eruit gehaald). Omdat de commissie het aangepaste stuk nog niet kent (en er geen vergadering meer is om deze te bespreken), wordt het als bespreekstuk doorgeleid naar de raad van 20 februari 2018.  


bespreekstuk

11

min
Besluit

CDA vraagt wethouder Van der Linden naar de in december raadsbreed aangenomen motie over de uitvoering verordening Jeugd: op welke termijn zal het meldpunt zijn ingericht? De wethouder licht toe dat hier gesprekken over geweest zijn. Het idee is de mensen van cliëntenondersteuning hier een rol in te geven. De wethouder vraagt de voortgang na, maar wil het binnen nu en twee weken in gang hebben.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: H van der Linden / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen