Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 2030330
Aanvang-sluiting 30-05-2018 20:00 - 30-05-2018 23:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 30 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De heer Van Leeuwen heeft zich afgemeld. De commissiegriffier heeft mevrouw Koene gevraagd deze vergadering voor te zitten. Een voorzitter van de commissie moet nog worden benoemd (agendapunt 2). De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter bespreking

2

Voorgesteld wordt een voorzitter te kiezen vanuit de commissie. De voorzitter wordt formeel door de raad benoemd.

min
Besluit

De commissie besluit de heer De Looze voor te dragen als voorzitter en de heer Kleinpaste als plaatsvervangend voorzitter.

3

Afspraken over de sturingscyclus, die de Dordtse raad en het Dordtse college met elkaar maken bij de start van een nieuwe bestuursperiode.

min
Besluit

De heren Burger en Besseling (stadscontroller) geven een toelichting op het concept-voorstel Kiezen, Sturen en Verantwoorden. De commissie verkent de varianten met betrekking tot de programma-indeling. Het college zal mede op basis van deze inbreng een voorstel doen aan de raad.

4

min
Besluit

Wordt in samenhang met agendapunt 5 besproken. De Jaarrekening wordt doorgeleid voor bespreking in de adviescommissies op 12 juni.

5

De agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De accountant geeft een presentatie van zijn werkzaamheden en de eerste bevindingen ten aanzien van de Jaarrekening (bijgevoegd). Tevens geeft de accountant antwoord op vragen vanuit de commissie. Binnenkort volgt het verslag van de accountant.

6

min
Besluit

De commissie heeft verder geen opmerkingen over de Kaderbrief. Deze wordt op 12 juni besproken in de commissies. De onzekerheden die in de Kaderbrief zijn genoemd kennen ook een samenhang met het coalitieakkoord dat onlangs aan de raad is gepresenteerd.

7

Tenslotte

8

min
Besluit

In antwoord op de vraag hoe de commissie wil spreken over de eigen rol en taakopvatting besluit de commissie hiervoor een werkgroepje te formeren bestaande uit de heet Bakker (commissiegriffier) en de heren Ouwens, Hendriks en Noldus.


In antwoord op de vraag welke onderwerpen de commissie wil agenderen voor de volgende vergadering, besluit de commissie de volgende vergadering het verslag van de accountant te agenderen en te spreken over informatieveiligheid. Tevens zal de commissie zich oriënteren op de door de accountant te houden stress-test.


In antwoord op de vraag of de commissie volgende commissie verzet kan worden naar een andere datum, besluit de commissie de volgende vergadering te houden op woensdag 13 juni tussen 19.00 en 20.00 uur.