Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 198376
Aanvang-sluiting 01-09-2009 21:30 - 01-09-2009 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 1 september 2009 zal plaatsvinden in Vergaderkamer 2 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 21.30 uur.

De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Als (plv) leden zijn aanwezig de dames De Smoker, Stevens, Heijmans, Arlman (adjunct griffier) en Van Hall (griffier) en de heren Pols, Riet, Wagemakers, Hoogerduijn, Tazelaar en Bandell (voorzitter). Afwezig is de heer Karapinar. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
P. 3, Businesscase en bedrijfsplan ROM-D: de AC besluit op 29 september een Regiokamer in te lassen. De reactie namens het college kan dan mondeling worden gegeven.
P. 4, Principebesluit toekomstige positie Sportraad: behandeling in de Adviescommissie geschiedt ook op verzoek van de PvdA.
P. 5, Monitor Mobiliteitsplan: wat ECO-Dordt/D66 betreft, is commissiebehandeling niet nodig. De fractie kondigt aan in de raad een opmerking van procedurele aard te zullen maken maken bij het onderwerp.
Met deze opmerkingen en aanvullingen wordt de besluitenlijst vastgesteld.

3

Met speciale aandacht voor de raadagenda van 8 september en de behandelwijze raadsinformatiebrief monitor mobiliteitsplan (i.a.v. reactie ECO-Dordt/D66)
min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Voor de behandeling van de Monitor Mobiliteitsplan zie agendapunt 2. De AC besluit de avond van 8 september vrij te houden voor eventuele uitloop van de middagraad en niet in te vullen voor commissiebehandeling van een of meer onderwerpen. De Avond van 6 oktober zal worden benut voor het behandelen van de prestatieindicatoren. De AC besluit de Gedragscode Integriteit nog deze raadsperiode te behandelen, zodat de nieuwe raad met een geactualiseerde versie aan de slag kan en het onderwerp Integriteit inhoudelijk te behandelen in het kader van het inwerkprogramma van de nieuwe raad.

4

min
Besluit
De conceptagenda voor 15 september wordt als volgt gewijzigd: Inclusief Beleid als kort punt van 20.45 - 21.00 uur en het voor vanavond geplande onderwerp Jongerenmonitor van 22.15 - 23.00 uur. Het onderwerp Principebesluit toekomstige positie Sportraad wordt doorgeschoven naar 22 september; er wordt 45 minuten voor uitgetrokken.

5

min
Besluit
Voor de selectiecommissie worden voorgedragen mevrouw Van Wenum en de heer Soy. De fracties van VVD en PvdA zullen nog intern nagaan of een van beide fracties een kandidaat kan voordragen.

6

min
Besluit
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 

7

min
Besluit
De heer Hoogerduijn vraagt aandacht voor de wijze van behandelen van de Interim-nota in de raad. Hij hoopt dat er niet alleen vragen zullen worden gesteld en vraagt, of het preadvies van de Auditcommissie tijdig beschikbaar komt. De heer Wagemakers antwoordt, dat de verspreiding a.s. vrijdag zal plaatsvinden, tegelijk met nadere informatie van het SBC.
Mevrouw Heijmans meldt dat het IPP bereid is nadere informatie te verstrekken over resp. bij de behandeling van de Wegwijsdag.
De heer Wagemakers stelt namens zijn fractie voor met elkaar van gedachten te wisselen over hoe in de toekomst kan worden omgegaan met situaties zoals die zich nu voordoen bij Area Sixzz. Dit voorstel vindt geen steun bij de overige fracties, omdat het risico bestaat dat bespreking niet los gezien kan worden van de concrete situatie. Bovendien lopen er juridische procedures. Wel kan men zich vinden in de suggestie van de voorzitter, bij de behandeling van de Jongerenmonitor te bezien of er voldoende uitgaansgelegenheden zijn voor zongeren.

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: M. van Hall