Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 198351
Aanvang-sluiting 01-09-2009 21:00 - 01-09-2009 21:05
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 01 september 2009 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 21.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De heren H.S. Weidema, P.J.T. Tiebosch en A. Karipinar en mevrouw K.M. Rusinovic hebben zich voor deze vegadering afgemeld.
Wethouder J.H. Lagendijk is vanwege persoonlijke omstandigheden afwezig.
Mevrouw C. Safranti is eveneens niet aanwezig.
De heren D.F.M. Schalken en B. Staat geven aan namens hun fracties een stemverklaring te willen afleggen bij agendapunt 12.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven l, n, w, x, y, ab, al en am is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 16 en 30 juni, van de adviescommissie van 11 juni en van het besloten gedeelte van de adviescommissie van 23 juni 2009 (Drechtwerk) vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad stelt het projectbesluit UV-gebouw Evides vast.

5

min
Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne" vast.

6

min
Besluit
De raad besluit geen zienswijzen over de concept begroting 2010 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil in te dienen.

7

min
Besluit
De raad neemt kennis van de ontwerpjaarrekening 2008 van de
Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO en maakt geen gebruik van de mogelijkheid om bedenkingen te uiten inzake de ontwerpbegroting 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO.

Stukken ter kennisname

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

8

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

9

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

10

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

11

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

12

min
Algemeen besluit
De heer Mostert legt namens de fractie van ChristenUnie een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie aandringt op integere en zorgvuldige uitvoering.
De heer Schalken-den Hartog merkt op dat de fractie BETER VOOR DORDT graag jaarlijks een stand van zaken rapportage zou willen ontvangen. De burgemeester geeft aan dat de begroting hiervoer een goed voertuig is.
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

14

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

17

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

18

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 26 augustus 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het stadskantoor van vrijdag 28 augustus 2009 10.00 uur tot dinsdag 1 september 2009 15.30 uur.