Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 198312
Aanvang-sluiting 08-09-2009 14:00 - 08-09-2009 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 08 september 2009 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De voorzitter heet mevrouw Primrose Twala, portfolio infrastructure and housing uit Emalagleni (Dordrecht Zuid-Afrika) van harte welkom.
De heren D. Pols, H.S. Weidema, J.C Rakhorst, A Karapinar en D.F.M. Schalken-den Hartog en mevrouw K.M. Rusinovic hebben zich voor deze vergadering afgemeld.
De voorzitter deelt mee dat het nagezonden raadsvoorstel van de Auditcommissie over de Interimnota moet worden betrokken bij het agendapunt over de Interimnota 2009.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
Bij brief a meldt de burgemeester dat hij heeft bevorderd dat alle instanties in samenwerking de genoemde overlast aan gaan pakken. De raad neemt voor alle brieven van de lijst van ingekomen stukken het genoemde behandeladvies over.

3

min
Besluit
De raad stelt ongewijzigd de notulen van de vergaderingen van de adviescommissies van 23 en 30 juni 2009 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit
De voorzitter neemt namens de raad afscheid van mevrouw Van den Berg. Hierop spreekt zij een afscheidswoord uit.

5

min
Besluit
De raad benoemt de heren J.J.C. Bruggeman, B.Staat en mevrouw N. de Smoker-van Andel tot lid van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven, waarbij de heer Bruggeman als voorzitter wordt aangewezen. Deze laatste meldt dat de commissie geen beletselen heeft aangetroffen voor de toelating van mevrouw I.E. Stevens tot de raad.
Mevrouw Stevens wordt tot de raad toegelaten.

6

min
Besluit
Mevrouw Stevens legt de belofte af.

7

min
Besluit
Mevrouw Van den Berg wordt benoemd tot lid van de adviescommmissie met 29 stemmen voor, 1 stem tegen en één blanco stem.
Mevrouw Stevens wordt aangewezen tot plaatsvervangend lid van de agendacommissie en het presidium met 28 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 blanco stemmen.
Mevrouw M.C. Ruisch wordt benoemd tot lid van het algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap ‘De Hollandse Biesbosch’ met 25 stemmen voor, 1 stem tegen en 5 blanco stemmen.
De raad besluit het stemgewicht dat aan de fractie van BETER VOOR DORDT in de Drechtraad wordt toegekend, vast te stellen op 64 en het stemgewicht van de fractie van GroenLinks op 51.

Stukken ter bespreking

8

min
Besluit
Wethouder van Steensel zegt toe vóór de begrotingsbehandeling te komen met een raadsinformatiebrief over het Integraal Huisvestingplan Onderwijs(IHP).
Wethouder Van den Oever zegt toe zo spoedig mogelijk een raadsinformatiebrief over de Copernicusweg naar de raad te sturen.
Verschillende collegeleden geven aan dat er voor de begrotingsbehandeling een raadsinformatiebrief naar de raad wordt gestuurd over de maatregelen in het kader van de kredietcrisis, waarin zowel wordt ingegaan op de motie van VVD als op die van ECO-Dordt/D66.
Wethouder Lagendijk geeft aan dat hij graag met de adviescommissie in gesprek wil gaan over hoe het nu gaat met regionalisering en hoe het verder zou moeten gaan.
De raad besluit de Interim-nota 2009 vast te stellen en de begroting 2009 conform de begrotingswijziging nr. 209020 te wijzigen, de bevindingen van de Auditcommissie voor kennisgeving aan te nemen, de Auditcommissie te mandateren om met het college afspraken te maken over een verbeterde rapportagemethode van de afwijkingen en het college op te dragen bij de planning voor de totstandkoming van de Interim-nota 2010 in het begin van het proces plaats in te ruimen voor het overleg met de Auditcommissie.
min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 22-09-2009
Datum gereed: 27-04-2010
De wethouder zegt toe zo spoedig mogelijk een raadsinformatiebrief over de Copernicusweg naar de raad te sturen.
Stand van zaken:
27-04-2010: raadsvoorstel over Copernicusweg in raad behandeld. Toezegging kan als afgehandeld worden beschouwd.
Toezegger: D.A. van Steensel
Datum gepland: 15-10-2009
Datum gereed: 30-03-2010
De Wethouder zegt toe voor de begrotingsbehandeling te komen met een raadsinformatiebrief over het Integraal Huisvestingsplan.
Stand van zaken:
De Agendacommissie besluit de Auditcommissie te vragen met het college af te stemmen over het format waarin de IHP-rapportage in de P&C-cyclus een plek wordt gegeven en de raadsinformatiebrief te betrekken bij de eerder afgesproken themavergadering (op locatie) over onderwijs. Zie dossiernr. 251816 voor de betreffende raadsinformatiebrief over het IHP.

Stukken ter kennisname

9

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

10

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

11

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

12

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen. Hierbij wordt aangetekend dat de raadsinformatiebrief op zich als afgehandeld kan worden beschouwd, maar dat de adviescommissie nog graag in een programmakamer op het onderwerp Maasterras wil terugkomen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 2 september 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage bij de raadsgriffie, 1e etage oostvleugel in het Stadskantoor van maandag 7 september 2009 10.00 uur tot dinsdag 8 september 2009 13.30 uur.