Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1954915
Aanvang-sluiting 27-06-2017 20:00 - 27-06-2017 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 27 juni 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

P.A.C.M. van der Velden

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de adviescommissies van 23 en 30 mei 2017 vast.

Hamerstukken

3

4

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Fracties CDA en PvdA leggen een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Fractie BVD legt een stemverklaring af.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

20

Dit raadsvoorstel staat als bespreekstuk op de agenda, onder voorbehoud van het indienen van een motie dan wel amendement door de fracties Beter Voor Dordt en/of VVD.

min
Besluit

Door de fractie Beter voor Dordt is het amendement Geen speciale status voor het Bachfestival ingediend. Dit amendement is aangenomen met 22 stemmen voor, en 12 tegen.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Geen speciale status voor het Bachfestival
Status: Aangenomen
Indieners: besluit te wijzigen: • Sub a onder lid 1 van het voorgestelde besluit, luidende: a. Bachfestival € 130.000,- (eens per twee jaar, € 65.000,- per jaar) te schrappen.
A1 Amendement Geen speciale status voor het Bachfestival.pdf
A1 Amendement Geen speciale status voor Bachfestival.pdf
min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Evaluatie Subsidierelatie Bachfestival
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • direct na de zomer te starten met de evaluatie van de subsidierelatie met het Bachfestival en daarvoor ook input van het Drechtstedenbestuur te betrekken; • in deze evaluatie mee te nemen welke kaders rondom de huidige subsidieverstrekking aan het Bachfestival overeen zijn gekomen; ■ bij deze evaluatie ook scenario's te betrekken met een alternatieve invulling van het festival tegen aanzienlijk lagere subsidie; • de evaluatie uiterlijk eind dit jaar met de gemeenteraad te delen.
M1 Motie Evaluatie subsidierelatie Bachfestival.pdf

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

Door de fractie D66 is het amendement Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting ingediend. Dit amendement is unaniem aangenomen: 33 stemmen voor, o stemmen tegen. De heer Soy onthoudt zich van stemming.

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit punt 3 de ontbindende voorwaarde als volgt te formuleren 3. Dat zowel voor het akkoord met de doordecentralisatie als genoemd onder 1 als voor de vaststelling van de financiële contouren als genoemd onder 2 de ontbindende voorwaarde geldt dat alle partijen tot een ondertekende overeenkomst komen tussen college, schoolbesturen en entiteit(en) voor 1 januari 2018, die voor ondertekening eind 2017 in een wensen en bedenkingen procedure aan de raad wordt voorgelegd; waarbij de bestuurlijke inrichting ook de lange termijn belangen van de Gemeente behartigt en de doordecentralisatie beter blijkt dan het alternatieve "Plan B"; Dit in plaats van: 3. dat zowel voor het akkoord met de doordecentralisatie als genoemd onder 1 als voor de vaststelling van de financiële contouren als genoemd onder 2 de ontbindende voorwaarde geldt dat alle partijen tot een ondertekende overeenkomst komen tussen.. enz.
A2 Amendement Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting.pdf
A2 Amendement doordecentralisatie onderwijshuisvesting.pdf

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Nieuwe Spuiboulevard
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • In overleg te treden met de ontwikkelaar en met de omwonenden om te komen tot planaan- passingen in de bouwhoogte die leiden tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de direct omwonenden.
M2 Motie Nieuwe Spuiboulevard.pdf
Titel: M3 Motie Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt als raad uit: Dat het onwenselijk is dat er een 10% extra bouwhoogte bovenop 25 meter bij een bouwplan over de Spuiboulevard 4-88 wordt vergund.
M3 Motie Spuiboulevard 4-88.pdf
Stemmingen M3 Motie Spuiboulevard 4-88.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 22 juni 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.