Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862516
Aanvang-sluiting 06-12-2017 19:00 - 06-12-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  woensdag 06 december 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Er zijn geen opmerkingen over de agenda. Toegevoegd worden de nieuwe behandelvoorstellen f en g als bespreekstuk (zie aldaar voor besluit).

2

min
Besluit

De commissie besluit de bespreking over het rapport van de Rekenkamercommissie voort te zetten in januari met een thema-bespreking over opgavengericht werken en de gevolgen die dit heeft voor het (vast) personeel en de (flexibele) inhuur van personeel. De wethouder zegt toe in de P&C-cyclus meer inzicht te geven in de verhouding vast/inhuur en de keuzes die hierin worden gemaakt. Verder besluit de commissie het college op te dragen zijn beleid te formuleren op basis van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Het college zegt toe dit beleidsstuk op te stellen.

3

De agendapunten 2 en 3 worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

4

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van de commissie Bestuur en middelen van 21 november vast.

5

min
Besluit

De commissie besluit de Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad als hamerstuk vast te laten stellen in de raad van 19 december.

6

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het verzoek van het college.

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het agendaverzoek met betrekking tot de deelname van de GR in een juridische entiteit Detacheringen.

9

min
Besluit

De agenda wordt aangevuld met de nieuwe onderwerpen ter bespreking. De vergadering van 17 maart staat geheel in het teken van een bezoek aan de nieuwe meldkamer.

10

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de nog open staande toezeggingen. Het gesprek met de Stichting Breedband wordt geagendeerd met de nieuwe commissie, na de verkiezingen.

11

min
Besluit

De heer Reumers (D66) stelt vragen over het nieuw in te richten Klant-, Zaak en Archiefsysteem. Mogelijk komt zijn fractie nog met nadere vragen over dit proces en de te behalen doelen.

STUKKEN TER BESPREKING

12

min
Besluit

Dit agendapunt is in samenhang besproken met agendapunt 13.

13

De agendapunten 12 en 13 worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de raad van 19 december. De VVD en de SP zullen hun politieke vraag schriftelijk kenbaar maken en mogelijk voorstellen het voorliggende besluit te amenderen.

14

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en het raadsvoorstel van het college af te wachten (toegezegd in december) en hierover begin 2018 het debat te voeren in de commissie en een besluit te nemen in de raad.

15

min
Besluit

De commissie besluit de Voorlopige prognose grondbedrijf als hamerstuk naar de raad te sturen. De presentatie van de heer Nap wordt toegevoegd aan het dossier.

16

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze te bespreken in de raad van 19 december. De bespreking richt zich op de (nog in te dienen) wijzigingsvoorstellen van het CDA en van BVD.

17

Agendapunten 16 en 17 worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze te bespreken in de raad van 19 december. De bespreking richt zich op de (nog in te dienen) wijzigingsvoorstellen van het CDA en van BVD.

18

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

19

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I.E. Mous
Portefeuillehouder: PH Sleeking / PJ Heijkoop / REC Reynvaan / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker