Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862496
Aanvang-sluiting 21-11-2017 20:00 - 21-11-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 21 november 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie besluit agendapunt 6 te verschuiven naar 6 december om 19.00 uur. De commissie vraagt het college om een volledige bestuurlijke reactie. Het college zegt toe deze tijdig aan te leveren. Vragen aan de Rekenkamercommissie worden schriftelijk ingediend.

De commissie heeft geen op- of aanmerkingen op de vragen die voor de hoorzitting Onderwijshuisvesting van 28 november zijn ingediend.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en middelen van 24 oktober is vastgesteld.

3

min
Besluit

De heer Pols heeft een vraag aan de burgemeester over de evacuatieplannen van Dordrecht bij calamiteiten. De burgemeester antwoordt dat deze plannen op orde zijn, maar dat inwoners zich wel bewust moeten zijn van de risico's.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De commissie geeft haar wensen en bedenkingen ten aanzien van het Dekkingsplan Brandweer mee aan de burgemeester. De burgemeester zegt toe dat Veiligheidsregio Drechtsteden meedoen aan de nieuwe benchmark om meer inzicht te krijgen in de kosten en kwaliteit van de brandweer.

5

min
Besluit

De commissie stemt in met de zienswijze ten aanzien van de kostenverdeelsystematiek van de Veiligheidsregio. Het stuk zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de volgende gemeenteraad (19 december).

6

min
Besluit

Dit agendapunt is verschoven naar 6 december 2017 19.00 uur.

7

min
Besluit

De commissie stemt in met de Verordening elektronische bekendmaking. Deze zal als hamerstuk worden vastgesteld in de raad van 19 december. Ten aanzien van de bekendmakingen geeft de commissie aan langer door te willen gaan met de publicatie  in het huis-aan-huis-blad. De wethouder zegt toe deze publicaties komend jaar nog voort te zetten en de effecten van de elektronische bekendmaking op de communicatie komend half jaar te monitoren t.b.v. de evaluatie. Voor de Begroting 2019 zal de raad afwegen of de bekendmakingen in een huis-aan-huisblad zullen worden voortgezet, inclusief de financiële consequenties.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: AW Kolff / J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker