Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862487
Aanvang-sluiting 24-10-2017 20:00 - 24-10-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 24 oktober 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De heer Reumers deelt mede dat hij bij de bespreking van agendapunten betreffende Eneco de commissie zal verlaten.

De commissie besluit om agendapunt 8 (doordecentralisatie onderwijshuisvesting) informatief te bespreken en hierover later dit jaar een hoorzitting te organiseren met alle schoolbesturen. Bij de begroting geven partijen aan behalve over de ingediende moties ook andere onderwerpen/moties kadernota te willen bespreken (BVD: motie 18-/18+, passend onderwijs, screening huurders; CU/SGP: lobbydossier; D66: sluitende begroting; CDA Jeugdzorg).


Aan het begin van de vergadering wil de commissie graag ruimte geven aan een inspreker: de heer Van Loon. Zijn sprekersbijdrage is bijgevoegd.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en middelen van 10 oktober 2017 is vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie besluit de Voorlopige prognose Grondbedrijf te agenderen voor de commissievergadering van 6 december.

5

min
Besluit

De commissie besluit de Voorlopige prognose Grondbedrijf te agenderen voor de commissievergadering van 6 december.

6

min
Besluit

De agenda's zullen worden bijgewerkt op basis van de voorstellen zoals gedaan bij de voorgaande agendapunten. Een nader voorstel tot het bezoek aan de nieuwe meldkamer zal worden voorbereid door de griffie.

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

8

min
Besluit

De heer Hoefijzers beantwoordt vragen van de commissie over de huidige stand van zaken.


De commissie stelt voor een hoorzitting met alle schoolbesturen te houden over de doordecentralisatie onderwijshuisvesting. De wethouder zegt toe hierin te zullen voorzien. De wethouder geeft aan dat het traject met het primair onderwijs ondertussen wel wordt voortgezet. Dit deel wordt ook in de begroting 2018 verwerkt.

De raadsinformatiebrief kan ter kennisname worden vastgesteld door de raad. 

9

min
Besluit

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.

10

min
Besluit

De commissie voert debat over de ingediende moties en amendementen bij de Begroting 2018. Dit debat wordt, met de overige bespreekpunten aangaande de Begroting 2018, voortgezet in de raadsvergadering van 14 november.

11

min
Besluit

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.

12

min
Besluit

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.

13

min
Besluit

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.

14

min
Besluit

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.

15

min
Besluit

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.

16

Agendapunten 11 t/m 16 worden in samenhang met de Begroting 2018 besproken.

min
Besluit

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.

17

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

18

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I.E. Mous
Portefeuillehouder: J Mos / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: JC Bakker