Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862471
Aanvang-sluiting 19-09-2017 19:00 - 19-09-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 19 september 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Van 19.00 tot 20.00: Behandeling gezamenlijk met de commissie Fysieke Leefomgeving in vergaderzaal 1, aansluitend start de vergadering van Bestuur en Middelen in vergaderzaal 3.

min
Besluit

De commissie steunt de ambitie van het college in het stuk. Commissieleden stellen vragen over onder meer het beheer en de exploitatie van de duurzaamheidsfabriek en maakhal. Voor wat betreft het onderwijs vragen de leden aandacht voor het technisch onderwijs en breedte van het onderwijsaanbod. Het eventueel te realiseren spoorstation mag niet ten koste gaan van de IC-verbindingen. De leden van de cie. benadrukken het belang van goede woonvoorzieningen voor jongeren in relatie tot de te realiseren woontoren.

De wethouder geeft aan blij te zijn met de steun van de commissie voor de geformuleerde ambitie in het voorstel. Hij geeft aan dat de exploitatie van de duurzaamheidsfabriek zich gunstig ontwikkelt. Hij geeft aan dat het project deel uitmaakt van de regionale groeistrategie. Daarom is de focus op de lange termijn belangrijk, zodat te realiseren plannen voor de korte termijn daar goed inpassen. In de startnotitie komt de ontsluiting van het gebied verder aan bod.

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 september 2017.

2

min
Besluit

Agendapunt 14 en 15 zijn omgedraaid. De agenda is vastgesteld.

3

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en middelen van 12 september 2017 is vastgesteld.

5

min
Besluit

Het memo van de wethouder wordt voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit

De fracties geven aan nog tijd nodig te hebben om hun overwegingen te maken. Een besluit wordt genomen in de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2017.

7

min
Besluit

De commissie besluit het rapport en bijgevoegd voorstel als hamerstuk te sturen naar de eerstvolgende raad. In het voorstel het college op te dragen aanbeveling 1 over te nemen.

8

min
Besluit

De commissie stemt in met het voorstel behandeling Begroting 2018.

9

min
Besluit

De commissie dankt de heer Heijkoop voor de informatie en besluit dit punt toe te voegen aan de agenda van de commissie van bestuur en middelen van 24 oktober.

10

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de agenda's.

11

min
Besluit

Beter Voor Dordt heeft twee vragen over de Burap, deze worden meegenomen met de technische vragen Burap.

GroenLinks heeft een vraag over de toekomst van de politiepost van de Binnenstad. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord door het college.

Beter Voor Dordt heeft een vraag over de fontein Statenplein, een incident met deze fontein tijdens de markt wordt door college afgehandeld.

STUKKEN TER BESPREKING

12

Jaargesprek HVC (2005837)

min
Besluit

De heer Van Steensel geeft een presentatie en beantwoordt vragen van de commissie.

13

min
Besluit

De heer Bunt brengt kort de resultaten van de Denktank Grip op GR'en in beeld. De commissie ziet graag een reactie van het college over de aanbevelingen die aan het college zijn gedaan (toegezegd door wethouder Mos). De commissie besluit deze aanbevelingen terug te laten komen in de commissie Bestuur en middelen en de aanbevelingen die de raad op wil pakken nader uit te werken.

14

min
Besluit

De commissie besluit het initiatiefvoorstel van Beter Voor Dordt als hamerstuk vast te laten stellen door de gemeenteraad.

15

min
Besluit

De heer Van Pelt spreekt in op dit punt. De gemeenteraad benadrukt dat de mogelijkheid tot openstelling op zondag door de raad is vastgesteld op basis van vrijwilligheid bij de winkeliers. De antwoorden van het college worden voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Besluit

De bespreking van de Burap is geagendeerd voor de commissie Bestuur en middelen van 10 oktober.

17

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

18

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker