Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862464
Aanvang-sluiting 12-09-2017 20:00 - 12-09-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 12 september 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De heer Reumers deelt mee dat hij niet zal deelnemen aan de beraadslagingen over Eneco.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en middelen van 29 augustus 2017 is vastgesteld.

3

min
Besluit

De Statutenwijziging ROM-D Capital kan zonder wensen en bedenkingen als hamerstuk naar de raad.
De commissie zou graag met ROM-D nader in gesprek gaan over deze organisatie.

4

min
Besluit

De heer Puik stelt een vraag over de handhaving op bedrijventerrein WDO. De wethouder antwoordt dat hier handhaving plaats vindt en dat hij in november graag met de commissie in gesprek gaat over het prioriteitenplan Handhaving voor Dordrecht.

STUKKEN TER BESPREKING

5

De politieke vraag luidt of de raad het eens is met de reactie van het college ten aanzien van de aanbevelingen (m.n. aanbeveling opnemen verklaring in Jaarverslag) die door de Rekenkamercommissie gedaan zijn.

min
Besluit

De commissie bespreekt de aanbevelingen uit het onderzoek Bestuurskosten van de Rekenkamercommissie. Het voorstel om de conclusies te onderschrijven en het college op te dragen de aanbevelingen over te nemen zal in aangepaste vorm worden aangeboden aan de raad.

6

min
Besluit

De fracties bespreken de mogelijke afbouw van het aandelenbelang Eneco in hun fracties. In het agendadeel van 19 september zal de commissie een voorstel doen over de verdere behandeling.

7

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief over consultatiedocument aandeelhouderschap Eneco Groep NV ter kennisname aan de raad te sturen en de inhoud te betrekken bij de bespreking van het raadsvoorstel, Risnr. 2000686, agendapunt 6 van deze agenda.

8

min
Besluit

De commissie besluit de vragen en beantwoording van de vragen voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking van het raadsvoorstel Risnr. 2000686, agendapunt 6 van deze agenda.

9

Agendapunten 5 t/m 8 worden gezamenlijk besproken.

De politieke vragen zijn: Hoe ziet het college de toekomst zonder rendement van Eneco? en: Steunen we deze afbouw, gezien de gevolgen voor de financiën en de duurzaamheid?

min
Besluit

De commissie besluit de vragen en beantwoording van de vragen voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking van het raadsvoorstel Risnr. 2000686, agendapunt 6 van deze agenda.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I.E. Mous
Portefeuillehouder: PACM van der Velden / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker