Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862380
Aanvang-sluiting 16-05-2017 20:00 - 16-05-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 16 mei 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Voor deze vergadering -en die van 23 en 30 mei- geldt aanbeveling 4 van Debat.nl: 'een onderling gesprek voeren met andere fracties en minder met de wethouder'.

min
Besluit

Aanwezig zijn de heren Bronkhorst, Husen (tot agendapunt 5), Soy (vanaf agendapunt 5), Van de Burgt (tot punt 5), mevrouw Jager, mevrouw Mous, de heer Engelberts, de heer Reumers, mevrouw Kruger, de heer Puik, de heer Staat, mevrouw De Smoker (voorzitter), de heer Bakker (commissiegriffier), namens het college: de heren Van der Velden (punt 4), Heijkoop en Mos (punt 5) en de heer Sleeking (punt 6). Afwezig: de heer Pols en de heer Stam.

De voorzitter deelt mee dat de agenda voor de komende vergaderingen tussentijds is gewijzigd. De heer Post kan helaas niet aanwezig zijn op 23 mei. Dit gesprek zal worden uitgesteld tot 29 augustus. Op 23 mei zal de commissie de RIB Kadernota bespreken (besloten) en op 30 mei is de Jaarrekening 2016 toegevoegd aan de agenda.

De commissie besluit de agenda verder ongewijzigd vast te stellen.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 18 april wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van: de behandeling van de zienswijzen op de begroting van de GR Drechtsteden/SDD, Drechtwerk en DG&J wordt in samenhang bezien en besproken in het college van 23 mei. De behandeling in de commissie is derhalve op 30 mei. 

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De commissie bespreekt de mogelijke verhuizing van coffeeshops buiten de binnenstad. De reacties van het Sprekersplein van 18 april zullen worden betrokken bij deze bespreking.

min
Besluit

De commissie bespreekt de mogelijkheid tot het vestigen van (een) coffeeshop(s) buiten het centrum. De burgemeester zegt toe met coffeeshophouders en met omwonenden het gesprek aan te gaan over het tegengaan van overlast. Het college zal (nog) geen voorstel doen voor een vestiging van coffeeshops buiten het centrum.
De commissie besluit de Raadsinformatiebrief over vestiging coffeeshops buiten de binnenstad ter kennisname te agenderen voor de raad.

5

De politieke vraag luidt: steunen wij het voorstel van het college?

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief over doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om niet' ter kennisname te agenderen voor de raad. De wethouder zegt toe de commissie te informeren over vragen die nog niet beantwoord zijn.
De raad ontvangt over enkele weken een uitgewerkt voorstel. Dit wordt besproken bij de Kadernota.

6

Politieke vragen zijn: Op welke manier kunnen wij als raad invloed uitoefenen op de speerpunten en kunnen wij zelf ook speerpunten aandragen? Is er m.b.t. handhaving de juiste balans tussen de binnenstad en overige wijken? Worden de goede keuzes gemaakt als we kijken naar wensen van bewoners?

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief over het uitvoeringsplan handhaving 2017 ter kennisname te agenderen voor de raad.
Een nieuwe afweging van de prioriteiten m.b.t. handhaving wordt verwacht in oktober (bij Begroting 2018).

7

min
Besluit

De heer Reumers en mevrouw Mous vragen aandacht voor een hartveilige stad, waarbij inwoners worden getraind in reanimeren.

8

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: PACM van der Velden / J Mos / PJ Heijkoop / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker