Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1862374
Aanvang-sluiting 19-12-2017 14:00 - 19-12-2017 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 19 december 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff 

1

min
Besluit

De fracties CDA en SP dienen moties vreemd aan de orde van de dag in. Deze zullen worden besproken nadat de overige bespreekpunten aan de orde zijn geweest. (Behalve bespreekpunt Kil IV, die vanwege beslotenheid de vergadering beëindigt.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad en van de adviescommissies vast.

Hamerstukken

3

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Gemeentebelangen Dordrecht legt een stemverklaring af. De fractie VSP sluit zich daarbij aan.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van PvdA, D66, GroenLinks en Greve. De fracties BVD, CDA CU/SGP SP en VSP sluiten zich aan bij de stemverklaring van D66.

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

22

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaring van de fractie SP.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

36

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

37

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

38

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

39

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

40

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

41

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Zie voor de besluitvorming het raadsbesluit in RIS-dossier 2076957, agendapunt 46 van deze agenda.

42

Aan dit dossier is een voorstel en reactie burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch toegevoegd. (15-12-2017)

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Zie voor de besluitvorming het raadsbesluit in RIS-dossier 2076957, agendapunt 46 van deze agenda.

43

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Zie voor de besluitvorming het raadsbesluit in RIS-dossier 2076957, agendapunt 46 van deze agenda.

44

Aan dit dossier zijn stukken van bewoners Stadswerven toegevoegd die op 15 december 2017 per mail zijn binnengekomen.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Zie voor de besluitvorming het raadsbesluit in RIS-dossier 2076957, agendapunt 46 van deze agenda.

45

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Zie voor de besluitvorming het raadsbesluit in RIS-dossier 2076957, agendapunt 46 van deze agenda.

46

min
Besluit

Aan deze raadsinformatiebrief is het raadsbesluit aangaande het burgerinitiatief realisatie Leefwerf De Biesbosch toegevoegd.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

47

min
Besluit

De raad betrekt de inhoud van dit stuk bij de bespreking van Leefwerf De Biesbosch.
Zie voor de besluitvorming het raadsbesluit in RIS-dossier 2076957, agendapunt 46 van deze agenda. Deze raadsinformatiebrief zal verder worden betrokken bij de bespreking van de Beleidsvisie Dordtse Havens.

48

Aan agendapunt 48 is een ontwerpbesluit toegevoegd. (15-12-2017)

De agendapunten 41 t/m 48 worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

Voor besluitvorming zie het raadsbesluit in dossier agendapunt 46 van deze agenda.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Amendement Besluit Leefwerf de Biesbosch
Status: Ingetrokken
Indieners: Voorgesteld besluit. 1. Het beschikbaar stellen van 10 ligplaatsen voor historische schepen aan beheerder Stichting Leefwerf De Biesbosch. 2. Het afsluiten van een huurovereenkomst met beheerder Stichting Leefwerf De Biesbosch voor 10 ligplaatsen voor een periode van 30 jaar. 3. Een maximale inspanningsverplichting aan te gaan voor het realiseren van 10 ligplaatsen voor historische schepen vóór 2020. 4. Indien het de gemeente niet lukt voor 2020 alle 10 ligplaatsen beschikbaar te stellen binnen de Stadswerven of daarbuiten in de Riedijkshaven of Kalkhaven, garant te staan voor het terug betalen van de provinciale subsidie ad. 200.000 euro, indien dit door de provincie vereist wordt omdat niet het gehele project met 10 schepen voor 2020 afgerond is.
A3 Amendement Leefwerf De Biesbosch.pdf
Titel: A3A Amendement Besluit Leefwerf de Biesbosch
Status: Aangenomen
Indieners: Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief kenmerk PM/198033 2. Akkoord te gaan met de medewerking aan de verdere uitwerking van het initiatief in de zuidelijke insteekhaven met in 1e instantie 5 schepen daaraan toe te voegen de ligplaatsen in het Wantij voor de Siegfried en de Veerdienst 3) bestemd voor varend erfgoed ten behoeve van de stichting Leefwerf de Biesbosch 3.De voorwaarde, die de raad verbonden heeft aan de gemeentelijke subsidieverlening aan de Stichting Leefwerf de Biesbosch, te weten dat de provincie een subsidie toekent, in te trekken. 4. Medewerking aan de maximale inspanningsverplichting voor het realiseren van minimaal 7 en maximaal 10 ligplaatsen voor historische schepen vòòr 2020 (inclusief de Siegfried en Veerdienst 3). 5. Bij de startnotitie Dordtse binnenhavens de overige additionele ligplaatsen voor varend erfgoed opnemen. 6. Indien het de gemeente niet lukt voor 2020 alle ligplaatsen beschikbaar te stellen binnen de Stadswerven of daarbuiten, met de provincie in gesprek te gaan om de initiatiefnemen te helpen de provinciale subsidie veilig te stellen voor het initiatief. 7. Het college van B&W informeert de raad periodiek over de voortgang.
A3a Amendement Leefwerf De Biesbosch.pdf

49

Aan dit dossier is  de memo routekaart Energiestrategie toegevoegd. (15-12-2017)

min
Besluit

De raad stemt in met het geamendeerde voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Energietransitie Drechtsteden Energietraal
Status: Aangenomen
Indieners: Voor de tekst van het amendement zie pdf.
A1 Amendement Energietransitie Drechtsteden Energieneutraal.pdf

50

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement Zienswijze op geactualisserde begroting en geactualiseerde persectiefnota 2018 GRD
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: De zienswijze aan te passen waarbij - steun wordt uitgesproken voor de groeiagenda en de financiële middelen daarvoor. En gevraagd wordt om een onderbouwing van de financiële vraag voor de groeiagenda en het moment van het binnenhalen van de financiering vanuit andere overheden en partijen. - de onderbouwing voorgelegd wordt aan de eigenaren (gemeenten) en deze incidentele middelen in 2018 bij de gemeenten worden opgehaald. - de unaniem aangenomen zienswijze van Dordrecht bij de primaire begroting leidend is voor de financiële voorstellen van de trap-op. Daarbij uitsprekend dat de financiële positie van Dordrecht niet toelaat dat de voorstellen trap-op gehonoreerd kunnen worden. - uitgesproken wordt dat de primaire begroting uitgangspunt is voor 2018 en dat de Drechtsteden bij de eerste bestuur rapportage zelf dekkingsvoorstellen aandraagt.
A2 Amendement Zienswijze Geactualiseerde begroting en PPN 2018 GRD.pdf

51

Agendapunten 50 en 51 worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De zienswijze wordt geamendeerd en de raad stemt in met het voorstel.

52

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

53

Agendapunten 52 en 53 worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

54

OV agenda (2076409)

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

55

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A4 Amendement
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het raadsvoorstel over het verschaffen van een extra krediet voor realisatie van de Prins Clausbrug met kenmerk SO/1936408 als volgt aan te passen: - De punten 1, 3 en 4 te laten vervallen en een nieuw punt 1 op te nemen met de volgend tekst: "1. Besluitvorming over het al dan niet aanleggen van de brug zal plaatsvinden in een volgende raadsperiode, dus na maart 2018" Na punt 2 zal een nieuw punt 3 worden toegevoegd: "3. Ter voorbereiding van dit besluit zal onderzocht worden of een brug voor maximaal de oorspronkelijk geplande zeven miljoen gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor een kortere overspanning."
A4 Amendement terug naar de Tekentafel.pdf

56

min
Besluit

De raad besluit de motie unaniem aan te nemen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie vreemd aan de orde van de dag over uitvoering Verordening Jeugdhulp conform afspraken
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Per direct stappen te ondernemen om te zorgen dat (a) bij afwijzing van een aanvraag voor jeugdhulp een schriftelijke beschikking wordt afgegeven binnen de in de Awb gestelde termijn en (b) een aanvraag voor een PGB bedoeld om hulp in te schakelen van iemand uit het sociale netwerk, niet om die reden wordt afgewezen. • Voor de periode tot zomer 2018 een meldpunt in te richten bij de gemeente Dordrecht ten behoeve van Dordrecht en de regio waar ouders zich kunnen melden die ondanks voorgenomen beleid op bovengenoemde punten problemen ervaren.
M1 Motie Uitvoering Verordening Jeugdhulp.pdf

57

Gedachtenwisseling in beslotenheid.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op vrijdag 8 december 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.