Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1862367
Aanvang-sluiting 14-11-2017 14:00 - 14-11-2017 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 14 november 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

1

min
Besluit

Agendapunt 6 -Vaststellen Verordening Hondenbelasting- wordt, gezien de in te dienen amendementen, een bespreekstuk. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Stukken ter bespreking

3

min
Besluit

De raad stemt in met het geamendeerde voorstel. Amendementen A1, A2b en A5b worden aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Versterking Openbaar vervoer
Status: Aangenomen
Indieners: Spreekt uit: De tekst op pagina 71 van de begroting te wijzigen in: “We lobbyen voor een intercityverbinding richting Brabant samen met andere belanghebbenden. En we zetten ons in voor het behoud van de huidige intercityverbinding met Vlissingen - Amsterdam en Rotterdam - Lelystad. We onderzoeken de consequenties voor de intercityverbindingen van het inzetten van een snelle stoptreinverbinding (lightrail) richting Rotterdam en delen de uitkomsten met de raad van Dordrecht en de regio. Deze acties maken deel uit van de Spoorvisie 2040.”
A1 Amendement Versterking Openbaar vervoer.pdf
Stemmingen Amendement A1 Versterking Openbaar Vervoer.pdf
Titel: A2b Amendement Toekomstige woningbouw in Dordrecht
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: In de begroting de volgende tekstdelen worden aangepast: • We zetten in op de bouw van 10.000 kwalitatief hoogwaardige woningen in de komende tien tot vijftien jaar, om beter aan te sluiten op de woonwensen.2 » We sturen op de realisatie van 10.000 woningen tot 2030, waarvan tenminste 3.000 woningen vanaf € 300.000 en 2.000 woningen vanaf € 450.000.3 In: • Zoals de Woonvisie Drechtsteden, en de zienswijze van Dordrecht, duidelijk maakt, hebben we de ambitie om 10.000 kwalitatief hoogwaardige woningen te...enz. voor verdere tekst, zie de pdf
A2b Amendement Toekomstige woningbouw in Dordrecht.pdf
Stemmingen Amendement A2B gesprek voeren over de toekomstige woningbouw in Dordt.pdf
Titel: A5b Amendement Geen schadelijke stoffen lozen
Status: Aangenomen
Indieners: water en de verontreiniging van de bodem hierin moet worden opgenomen. Besluit: In de begroting van 2018 Programma Milieu & Duurzaamheid het onderdeel verbeteren woon- en leefomgeving/activiteiten pagina 52 de tekst als volgt aan te passen: - We zetten in op het terugdringen van de uitstoot en lozing van schadelijke stoffen in de omgeving van Chemours en DuPont, die leiden tot verontreiniging van lucht, water en bodem. Zo ook -Wij richten ons op het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot, lozing en verontreiniging van schadelijke stoffen en het ontwikkelen van kennis over dergelijke stoffen, waar nodig door het uitvoeren van onderzoeken.
A5b Amendement Geen schadelijke stoffen lozen.pdf
Stemmingen Amendement A5B geen schadelijke stoffen lozen naar lucht opp water en bodem.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 24 Motie Vlaggen in de raadszaal
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college • De Nederlandse vlag in de Raadszaal te laten plaatsen.
M24 Motie Vlaggen in de raadzaal.pdf
Stemmingen Motie M24 Vlag in de Raadzaal.pdf
Titel: M02 Motie Gun (snor)fietsers een veilige oversteek
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: Om per direct voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij oversteek naar de Johan Friso school en bij de rotonde Groen Zoom noodmaatregelen te treffen door ‘verkeerbrigadiers’ of handhavers met name in de ochtenden de situatie in goede banen te leiden. Een plan van aanpak (pva) op te stellen om op deze locaties en het fietskruispunt bij het Winkelcentrum Bieshof de veiligheid voor (snor/brom) fietsers in dit gebied structureel verder te verbeteren. .
M02 Motie Gun -Snor-fietsers een veilige oversteek.pdf
Stemmingen Motie M2 gun -snor-fietsers een veilige oversteek.pdf
Titel: M03a Motie Dordrecht proefgemeente legale weetteelt
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: VERZOEKT HET COLLEGE: • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om als gemeente op termijn mee te doen met experimenten voor legale wietteelt; • Haar bevindingen op dit terrein uiterlijk begin februari 2018 aan ons te rapporteren.
M03a MotieDordrecht Proefgemeente Legale Wietteelt.pdf
Stemmingen Motie M3A Dordrecht proefgemeente legale wietteelt.pdf
Titel: M08 Motie Onderzoek upgrade station van Dordrecht met Work Art
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Te onderzoeken of het mogelijk is dit initiatief tot realisatie te brengen tezamen met de jongeren van fractie A.
M08 Motie Onderzoek upgrade station Dordrecht met Work Art.pdf
Stemmingen Motie M8 Onderzoek upgrade station Dordrecht met Work Art.pdf
Titel: M09 Motie Samenlevingsagenda
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Te onderzoeken of samen met de groepen deelnemers aan Nieuw Dordts Peil en andere betrokkenen uit de samenleving de Samenlevingsagenda een meer structurele voortzetting kan zijn van Nieuw Dordts Peil. • Hierbij de werkgroep van de Raad te betrekken.
M09 Motie Samenlevingsagenda.pdf
Stemmingen Motie M9 Samenlevingsagenda.pdf
Titel: M10 Motie Right to challenge - experimenteren recht op overname
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Dordrecht aan te melden bij het Rijk voor het experimenteren in het kader van right-to- challenge met het recht op overname.
M10 Motie Right to challenge - experimenteren recht op overname.pdf
Stemmingen Motie M10 Right to Challenge - experimenten recht op overname.pdf
Titel: M11b Motie Gratis museumbezoek voor alle Dordtenaren
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Te onderzoeken op welke wijze museumbezoek voor Dordtenaren van 12-18 jaar op korte termijn gratis kan worden gemaakt. • Te onderzoeken of het mogelijk is om vrije toegang te realiseren op nader te bepalen (gedeelte van) dagen en/of weekenden en daarbij te onderzoeken of gratis toegang ook kan worden uitgebreid naar volwassen Dordtenaren. • Dit alles in goed overleg met musea, waarbij hun (on)mogelijkheden uitgangspunt zijn.
M11b Motie Gratis museumbezoek voor alle Dordtenaren.pdf
Stemmingen Motie M11B gratis museumbezoek voor alle Dordtenaren.pdf
Titel: M15 Motie Schakkbord voor Dordtse levendigheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: ■ In contact te treden met de bij dit idee betrokken ondernemers, bewoners en schaakclubs en samen met hen en de gebruikers om het plein, zoals het Scheffersplein, een plek aan te wijzen voor een groot schaakspel bord buiten; ■ Dit schaakbord binnen 4 maanden vanaf nu te realiseren.
M15 Motie Schaakbord voor Dordtse levendigheid.pdf
Stemmingen Motie M15 Schaakbord voor Dordtse Levendigheid.pdf
Titel: M17 Motie Voor wie is nu de rekening?
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Vraagt het college • De ambtelijke uren en gemaakte kosten, voor de gemeenteraad in kaart te brengen. • Zodat op een later tijdstip alsnog besloten kan worden, of een juiste afweging gemaakt kan worden, over de eventuele verrekening daarvan.
M17 Motie Voor wie is nu de rekening.pdf
Stemmingen Motie M17 voor wie is nu de rekening.docx.pdf
Titel: M18 Motie Een Dordtse duit in het zakje
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: * Verzoekt het College: - Een duurzame en hoogwaardige ‘Eilandmunt ‘ te slaan uit dit voorstel van Nieuw Dordts Peil en een serieus onderzoek te doen naar de haalbaarheid en toepassing ervan, zo mogelijk i.s.m. STRO; - De kosten hiervan mee te nemen in uw begroting 2018 en verslag van onderzoeksresultaten te doen vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
M18 Motie Een Dordtse duit in het zakje.pdf
Stemmingen Motie M18 Een Dordtse Duit in het zakje.pdf
Titel: M19 Motie Taakstelling statushouders
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Roept het college op: • Niet meer statushouders op te nemen dan de wettelijke taakstelling verplicht.
M19 Motie Taakstelling statushouders.pdf
Stemmingen Motie M19 Taakstelling statushouders.pdf
Titel: M20 Motie Klein Europa aan de Maas
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Draagt het college op: • Te onderzoeken danwel in het uit te voeren onderzoek te laten meenemen of door het vervangen van delegatiebesluiten door mandatering een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de wenselijke herpositionering van Dordrecht binnen de Gemeenschappelijke Regio Drechtsteden.
M20 Motie Klein Europa aan de Maas.pdf
Stemmingen Motie M20 Klein Europa aan de Maas.pdf
Titel: M21 Motie Iedereen doet mee
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Vraagt het college in beeld te brengen: - de resultaten van Impuls Statushouders behaald in Dordrecht - de onbenutte mogelijkheden om Impuls Statushouders te versterken En deze gegevens zo spoedig mogelijk, uiterlijk januari 2018 naar de raad te sturen
M21 Motie Iedereen doet mee.pdf
Stemmingen Motie M21 Iedereen doet mee.pdf
Titel: M23 Motie Elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Met een visie op de arbeidsmarkt te komen, waarin opgenomen is dat twintig procent van de 30.000 banen beschikbaar komt voor mensen met een bijstandsuitkering.
M23 Motie Elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen.pdf
Stemmingen Motie M23 Elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen.pdf
Titel: M25 Motie Helianthus open
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op: - Voor het jaar 2018 het bedrag van € 25.000,- op basis van een subsidieaanvraag te bekostigen uit de post onvoorzien - Voor de periode na 2018 een voorstel voor aanpassing van de verordening Wmo met de mogelijkheid subsidie-aanvragen te kunnen doen voor dergelijke zelf-hulporganisaties op basis van Algemene Voorziening op te stellen
M25 Motie Helianthus open.pdf
Stemmingen Motie M25 Helianthus open.pdf

4

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

5

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Hamerstukken

6

min
Besluit

Dit stuk wordt in samenhang met de ingediende amendementen besproken. Amendement A6 De Vervuiler Betaalt wordt met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.


De raad stemt in met het aldus geamendeerde besluit.

min
Amendement(en)
Titel: A3a Amendement Hondenbelasting op weg naar nul
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit: Artikel 3, lid 2 sub a van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018 te wijzigen in: ,,a) voor de eerste hond: € 89,64"
A3a Amendement Dordtse ondenbelasting op weg naar nul.pdf
Stemmingen Amendement A3A Dordtse hondenbelasting op weg naar nul.pdf
Titel: A6 Amendement De vervuiler betaalt
Status: Aangenomen
Indieners: SPREEKT UIT: • De verordening op de Heffing en Invordering Hondenbelasting alsvolgt aan te passen: In Artikel 3: Maatstaf van Heffing en Tarief het volgende als lid 3.2 toe te voegen: - De hoogte van de heffing wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de afrekening Hondenbelasting van enig voorafgaand jaar, waarbij overschotten in de afrekening betekenen dat er een korting kan worden verstrekt op de hoogte van de belasting zoals genoemd in artikel 3.3; tekorten in de afrekening kunnen leiden tot een verhoging van de belastingheffing zoals is opgenomen in artikel 3.3
A6 Amendement De vervuiler betaalt.pdf
Stemmingen Amendement A6 De vervuiler betaalt.pdf

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 9 november 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.