Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1862362
Aanvang-sluiting 31-10-2017 14:00 - 31-10-2017 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 31 oktober 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff 

1

min
Besluit

De raad besluit de volgorde van de bespreekpunten om te draaien: Verkoop aandelen Eneco eerst, vervolgens het Verzoek herzien bestemmingsplan Historische Binnenstad. Agendapunt 23 wordt als 3e bespreekstuk toegevoegd. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raadsvergadering en van de adviescommissies vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad neemt afscheid van raadsleden Eline van der Vorm en Martijn Groeneweg.

4

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heren G.S. Husen en E. Witt worden in orde bevonden.

5

min
Besluit

De heren G.S. Husen en E. Witte worden benoemd tot raadslid.

Hamerstukken

6

7

min
Besluit

De Parkeertarieven 2018 worden door de gemeenteraad vastgesteld.

8

min
Besluit

De raad neemt het voorstel aan.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie CU/SGP legt een stemverklaring af.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

Op voorstel van de fractie Greve wordt deze raadsinformatiebrief een bespreekstuk, aangezien deze fractie een motie indient. Deze motie wordt verworpen met 16 stemmen voor en 22 stemmen tegen. De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M3 Motie PFOA Bloedwaarden
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: - Onmiddellijke herziening van deze uitvoeringsregeling conform de tekst en intentie van de geciteerde 2e kamermotie en stenogram van de staatssecretaris en vervolgens gratis bloedtesten aan iedere kandidaat die dit wil, aan te bieden, zo mogelijk met verlenging in het hele effectgebied van Dordrecht van één week; - Wekelijkse herhaalde bekendmakingen over mogelijke gratis bloedtesten te doen in Dordt Centraal en sociale media tot 29 nov., zodat het zo min mogelijk inwoners kan ontgaan dat het zich laten testen op PFOA/C8 in hun bloed in die periode mogelijk is tegen vergoeding van de ermee samenhangende kosten. Dit is geen kwestie die het verdient om weinig tot geen ruchtbaarheid aan te geven.
M3 Motie PFOA Bloedwaarden.pdf
Stemming M3 Motie Geen enkele kans onbenut laten om verhoogde PFOA bloedwaarden te traceren.pdf

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

31

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Behoud historische rooilijn
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de tekst na het woord 'besluit:' te vervangen door: • Het college van B & W op te dragen om een wijziging van het bestemmingsplan historische binnenstad voor te bereiden, gebaseerd op de voorstellen van de indieners van het "Verzoek herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad Vest 108-130".
A1 Amendement Behoud historische rooilijn.pdf
Stemming A1 Amendement Behoud historische rooilijn.pdf

32

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Duurzaam beheer toekomstige opbrengst beheer aandelen Eneco
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • Scenario's uit te werken op welke manier de opbrengst van het Dordtse deel van het aandelenpakket in Eneco op een duurzame manier kan worden beheerd. Aandachtspunten daarbij zijn: o hoe kan de opbrengst de duurzame ontwikkeling van onze stad dienen; o hoe kan de opbrengst worden beschermd tegen te gemakkelijke 'grepen uit de kas'; o hoe kan de opbrengst zo worden beheerd dat deze opnieuw periodiek tot inkomsten leidt; • De effecten van de scenario's op de begroting te schetsen. • Deze scenario's en de effecten op de begroting voor februari 2018 aan de Raad te zenden.
M1 Motie Duurzaam beheer toekomstige opbrengst beheer aandelen Eneco.pdf
Stemming M1 Motie duurzaam beheer toekomstige opbrengst beheer aandelen Eneco.pdf
Titel: M2 Motie Actief aandeelhouderschap Eneco
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op • om bij afwijzing van de verkoop van aandelen Eneco - in de AHC en met Eneco te onderhandelen over een aanmerkelijk sterkere positie van de publieke aandeelhouders in Eneco en dit vast te leggen in nieuwe statuten voor het bedrijf; • om de raad te informeren over het resultaat van deze onderhandelingen.
M2 Motie Actief aandeelhouderschap Eneco.pdf
Stemming M2 Motie Actief aandeelhouderschap Eneco.pdf

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

37

Agendapunten 32 t/m 37 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 26 oktober 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.