Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1862350
Aanvang-sluiting 26-09-2017 14:00 - 26-09-2017 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 26 september 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

1

min
Besluit

De raad besluit agendapunt 47, Voorstel Visbrug, van de agenda te halen en terug te verwijzen naar het college voor een startnotitie (D66), en die te agenderen in een vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad neemt afscheid van de heer Schuiten.

4

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heer Hofman worden in orde bevonden.

5

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van de heer Hofman tot raadslid.

6

min
Besluit

De raad stemt in met de diverse benoemingen.

7

min
Besluit

De raad stemt in met de diverse benoemingen.

8

min
Besluit

De raad stemt in met de aanwijzing van de heer A.W. Kolff tot lid van de Drechtraad.

9

min
Besluit

De raad stemt in met de aanwijzing van de heer Coenen tot plaatsvervangend griffier.

Hamerstukken

10

11

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van BVD.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van BVD.

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van fracties CU/SGP, VVD en VSP.

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen PvdA, VVD, BVD en GroenLinks.

22

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

24

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

25

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de VVD.

26

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van BVD, VSP, SP en GroenLinks.

27

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

28

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

37

38

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

39

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

40

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaring van GroenLinks.

41

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

42

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

43

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

44

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het geamendeerde voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Nieuw besluit Spuiboulevard
Status: Ingetrokken
Indieners: BESLUIT: • Het collegebesluit als volgt te wijzigen: De scenario's voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard e.o. voor participatie (stadsdialogen) vrij te geven; Het Programma van Eisen en een Schetsontwerp voor de toekomstige huisvesting van het gemeentebestuur, de publieksfuncties en het ambteijk apparaat in concept op te stellen - in dialoog met de stad - en een voorstel inclusief financiële raming ter besluitvoming voor te leggen aan de gemeenteraad; Hiervoor een Voorbereidingskrediet van 175.000 en 135.000, in totaal 310.000 euro, ter beschikking te
A1 Amendement Nieuw besluit Spuiboulevard.pdf
Titel: A2a Amendement Stadskantoor van de toekomst
Status: Aangenomen
Indieners: Besiuit: Punt 3 te wijzigen in: • hiervoor een voorbereidingskrediet van € 310.000 beschikbaar te stellen Punt 4 toe te voegen: • het college legt begin 2018 voorstellen over de toekomstige huisvesting van het stadskantoor ter besluitvorming voor aan de raad. Die voorstellen zijn voorzien van een (financiële) onderbouwing... enz. zie verder pdf
A2a Amendement Stadskantoor van de toekomst.pdf
Stemming A2a Amendement Stadskantoor van de toekomst.pdf

45

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

46

Agendapunten 44 t/m 46 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

47

min
Besluit

De raad besluit het voorstel van de agenda te halen en terug te verwijzen naar het college.

48

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Amendement Windturbines Krabbegors
Status: Verworpen
Indieners: Besluit te wijzigen onder 1: 1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de start van de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van de windturbine Krabbegors nog niet af te geven.
A3 Amendement Windturbines Krabbegors.pdf
Stemming A3 ter bespreking van het al dan niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerpverklaring windturbines Krabbegors.pdf
min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Windturbines Krabbegors
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • Een second opinion uit te laten voeren naar de gezondheidseffecten van de windturbine op inwoners uit Zwijndrecht; • In gesprek te gaan met omliggende bedrijven over de mogelijke effecten van de windturbine
M1 Motie Windturbines Krabbegors.pdf
Stemming M1 Motie ter besprekingvan het al dan niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerpverklaring windturbines Krabbegors.pdf

49

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

50

Agendapunten 48 t/m 50 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

51

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het geamendeerde voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A5 Amendement Geen tegenliggers op fietspad Oranjelaan
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Punt 1b toe te voegen: • Het Definitief ontwerp (DO) vast te stellen van Oranjelaan fase 1, waarbij het fietspad aan beide kanten van de Oranjebaan ook vanaf Prins Hendrikbrug een indeling voor 1-richtingsverkeer krijgt;
A5 Amendement Geen tegenliggers op fietspad Oranjelaan.pdf
Stemming A5 Amendement Veilig fietsen- geen tegenliggers op fietspad Oranjelaan.pdf

52

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Kiezen voor een goed spoor voor Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college t.a.v. de OV-visie 2040: Om voor Dordrecht de noodzakelijke intercitytreinen te behouden gesprekken met de gemeente Rotterdam en Breda, de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en de Provincie Zuid Holland, Noord Brabant en Zeeland aan te gaan, middels een duidelijke ordening en prioritering waarbij het economisch belang van het centrum van Dordrecht de hoogste prioriteit heeft. Te onderzoeken of station Leerpark ook een NS station kan zijn Te onderzoeken wat met station Leerpark de vervoerswaarde van Station Zuid is.
M2 Motie Kiezen voor een goed spoor voo Dordrecht.pdf
Stemming M2 Motie Kiezen voor een goed spoor voor Dordrecht.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 september 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.