Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1859733
Aanvang-sluiting 20-06-2017 14:00 - 20-06-2017 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 20 juni 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

P.A.C.M. van der Velden

1

min
Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

4

5

6

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, SP, GroenLinks, Gemeentebelangen en Meijer leggen een stemverklaring tegen dit voorstel af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie VVD legt een stemverklaring af.

18

Stukken ter kennisname

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

37

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

38

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie CDA legt een stemverklaring af.

39

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaring van de fractie Beter voor Dordt.

40

41

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

42

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

43

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

44

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

45

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

46

min
Besluit

De raad stemt in met het geamendeerde voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Zienswijze Dienst Gezondheid en Jeugd
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: De zienswijze aan te vullen met de opdracht aan het bestuur van de dienst DG&J het merendeel van de kortingen van 6% (2015), 5% (2016) en 4% (2017) door transformatie op te vangen en zo bij te dragen aan de benodigde jeugdhulp. Hierbij het bestuur verzoeken onderscheidend te kijken naar aanbieders die al wel bijdragen vanuit de transformatie en aanbieders die niet bijdragen. Dit inzichtelijk te maken per aanbieder en in het totaal en in de definitieve begroting te verwerken en te melden.
A1 Amendement Zienswijze cpt.begroting 2018 GR DGenJ.pdf
Titel: A2 Amendement Zienswijze Dienst Gezondheid en Jeugd
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit uit aan de zienswijze van de gemeenteraad toe te voegen: - dat het algemeen bestuur van de DG&J in juli 2017 een begroting dient te behandelen, waarin alle actuele ontwikkelingen volledig integraal zijn uitgewerkt, de begroting die nu voorligt, lijkt een gevoel van urgentie te missen; - dat er begroot wordt uitgaande van: wat is de zorgvraag, hoeveel budget (inclusief circulaires) is er en welke keuzes worden er gemaakt, zodat afwijkingen t.o.v. rijksmiddelen inzichtelijk en afweegbaar zijn - dat er een lange termijn (t/m 2021) doorkijk zou moeten komen, welke is gebaseerd op de (te verwachten) ontwikkelingen van de zorgvraag en door vertaald wordt naar de inzet van de financiële middelen - dat het bestuur verzocht wordt om met een plan van aanpak te komen om werk te maken van kwaliteit en professionaliteit in de jeugdhulp en de ontvlechting van de verschillende rollen en dit plan met de gemeenteraden in de regio te bespreken tijdens een raadsconferentie in het laatste kwartaal 2017; - dat er naar aanleiding van de bijeenkomsten op 29 maart en 19 april richting de raden een inhoudelijke reactie dient te komen voor wat betreft de verbeterpunten die door verschillende betrokkenen worden geconstateerd.
A2 Amendement Zienswijze DGen J.pdf
Titel: A2a Amendement Zienswijze Dienst Gezondheid en Jeugd
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit uit aan de zienswijze van de gemeenteraad toe te voegen: - dat het algemeen bestuur van de DG&J in juli 2017 een begroting dient te behandelen, waarin alle actuele ontwikkelingen volledig integraal zijn uitgewerkt, de begroting die nu voorligt, lijkt een gevoel van urgentie te missen; - dat er begroot wordt uitgaande van: wat is de zorgvraag, hoeveel budget (inclusief circulaires) is er en welke keuzes worden er gemaakt, zodat afwijkingen t.o.v. rijksmiddelen inzichtelijk en afweegbaar zijn - dat er een lange termijn (t/m 2021) doorkijk zou moeten komen, welke is gebaseerd op de (te verwachten) ontwikkelingen van de zorgvraag en door vertaald wordt naar de inzet van de financiële middelen -—dat het -bestuur verzocht-wordt om met een plan van-aanpak te komen om weik it? -maken van kwaliteit en professionaliteit in de jeugdhulp en-de-ontvfecfttiiTg' vande*~ -verschillende rollen en dit-plan-met-de~geiiieeiiteiadeii in deregio te bespreken tijdens een raadsconfcrcntie in het laatste kwartaal 204-7^ - dat er naar aanleiding van de bijeenkomsten op 29 maart en 19 april richting de raden een inhoudelijke reactie dient te komen voor wat betreft de verbeterpunten die door verschillende betrokkenen worden geconstateerd.
A2a Amendement Zienswijze DGenJ.pdf

47

min
Besluit

De raad stemt in met het geamendeerde voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Amendement Omgevingsdienst ZHZ
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: De zienswijze (onderdeel jaarrekening 2016) te wijzigen in het gehele bedrag van € 1.734.000,= aan de eigenaren te laten retourneren en voorstellen af te wachten voor noodzakelijke bestedingen.
A3 Amendement Omgevingsdienst.pdf

48

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Leefwerf
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Zorg te dragen dat Stichting Leefwerf De Biesbosch voor het opstellen van haar businesscase uit kan gaan van 10 ligplaatsen varend erfgoed schepen in de wijk Stadswerven en een minimale huurtermijn van 25 jaar, wat nodig is voor de realisatie van dit Burgerinitiatief; • De gemeentegarantie voor 150.000 euro en de borging van de 10 ligplaatsen op de Stadswerven af te geven aan de Provincie ruim voor 1 oktober 2017.
M1 Motie Leefwerf.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 8 juni 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.