Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1859728
Aanvang-sluiting 09-05-2017 14:00 - 09-05-2017 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 09 mei 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

P.A.C.M. van der Velden

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad van en van de adviescommissies vast.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties SP en PvdA leggen een stemverklaring tegen het voorstel af.

4

5

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van fracties BVD, D66, CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SP, Meijer en CDA

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van fractie PvdA.

8

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van CU/SGP, CDA en VVD.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie VVD legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van fracties D66, GroenLinks, SP en Meijer.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van fracties PvdA en Meijer.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van fractie PvdA.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van fracties VSP, PvdA en GroenLinks.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

25

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP stemt tegen. Amendement 1 van de SP wordt verworpen, Amendement 2 van BVD wordt ingetrokken.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Alle burgers zijn gelijk
Status: Verworpen
Indieners: Past het raadsbesluit "Aan en verkoop panden Groothoofd en Palingstraat als volgt aan: - Punt 1 (Geen wensen en bedenkingen) wordt geschrapt - Punten 2 en 3 worden hernummerd tot 1 en 2. - Toegevoegd worden de volgende punten: 3. Brengt als bedenking naar voren dat de exclusieve en onderhandse transactie met één projectontwikkelaar, een ongerechtvaardigde benadeling betekent van andere mogelijke geïnteresseerde partijen, waaronder de huidige huurders van de betreffende panden; 4. Brengt tevens als bedenking naar voren dat de wens om de panden als één geheel te verkopen een ongerechtvaardigde benadeling betekent voor partijen die mogelijk één of enkele van de panden zouden willen kopen, waarbij het feit dat de panden onderhevig zijn aan beperkingen vanuit de Monumentenwet en bestemmingsplan voldoende waarborgen biedt dat geen ongewenste ontwikkelingen plaats vinden; 5. Brengt als bedenking naar voren dat de exclusieve onderhandse overeenkomst met één enkele partij, met andere gegadigden bij voorbaat uitgesloten, een schijn opwekt van partijdigheid, die we als bestuur voor alle burgers ten alle tijden moeten zien te voorkomen; 6. Brengt tenslotte als bedenking naar voren dat de exclusieve onderhandse verkoopovereenkomst, waarbij bestaande huurders worden uitgesloten, per definitie betekent dat de opbrengst van de verkoop minder zal zijn, dan een verkoop waarbij alle potentiële gegadigden een bod uit kunnen brengen; 7. Wenst dat de overeenkomst voor de aankoop van de panden van Woonbron aan de gemeente in overleg met Woonbron gewijzigd wordt, zodanig dat de ontbindende voorwaarde dat de panden aan één specifieke andere partij moeten worden doorverkocht wordt geschrapt. Gezien het feit dat deze ontbindende voorwaarde op verzoek van de gemeente is aangebracht, en geen voordelen biedt aan de verkopende partij, kan deze aanpassing geen probleem zijn; 8. Wenst dat de panden zowel afzonderlijk, als als geheel aan de markt worden aangeboden, waarbij ook bestaande huurders kunnen meebieden.
Amendement A1 Alle burgers zijn gelijk.pdf
Stemming 2017-05-09 Amendement A1 Alle burgers zijn gelijk.pdf
Titel: A2 Amendement Zorgvuldigheid en transparantie staat voorop
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: 1. "Geen wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het voornemen van het college om tot aan- en verkoop over te gaan van de panden, gelegen aan de het Groothoofd (nummers 3, 5, 7 en 8) en de Palingstraat (nummers 5, 7, 11), kadastraal bekend gemeente Dordrecht, Sectie F nummers 263, 264, 265, 266, 267 en 268, zoals weergegeven op de bij dit voorstel behorende kadastrale weergave (Bijlage B)". Te wijzigen in: 1. "Geen wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het voornemen van het college om tot aan- en verkoop over te gaan van de panden, gelegen aan de het Groothoofd (nummers 3, 5, 7 en 8) en de Palingstraat (nummers 5, 7, 11), kadastraal bekend gemeente Dordrecht, Sectie F nummers 263, 264, 265, 266, 267 en 268, zoals weergegeven op de bij dit voorstel behorende kadastrale weergave (Bijlage B), nadat: - de gemeente Dordrecht heeft aangetoond middels een taxatierapport waarin zij genoemd wordt als opdrachtgever dat de koopsom minimaal gelijk is aan de marktwaarde of - de gemeente Dordrecht alsnog als mede-opdrachtgever wordt genoemd in het taxatierapport welke is uitgebracht door Arealis d.d. 10 maart 2017 en waarvoor een plausibiliteitsverklaring is afgegeven door Nelisse Makelaars".
A2 Amendement Zorgvuldigheid en transparantie staat voorop.pdf

26

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Amendementen 3, 4 en 5 van de fracties PvdA en GroenLinks worden verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Amendement Persoonsgebonden Budget - 1
Status: Verworpen
Indieners: BESLUIT: - Artikel 4.2 lid 1 als volgt te wijzigen: Het college stelt in nadere regels de hoogte van het PGB voor dagbesteding, beschermd wonen en opvang vast bij dienstverlening door professionele hulpverleners conform de geldende kwaliteitsstandaarden vast. Het College stelt de hoogte van het PGB vast aan de hand van de prijs waarvoor het College de dienstverlening heeft gecontracteerd.
A3 Amendement Persoonsgebonden Budget - 1.pdf
Stemming 2017-05-09 Amendement A3 Persoonsgebonden budget-1.pdf
Titel: A4 Amendement Persoonsgebonden Budget - 2
Status: Verworpen
Indieners: BESLUIT: 1. Artikel 4.3 als volgt te wijzigen: Het college stelt in nadere regels de hoogte van het PGB voor dagbesteding, beschermd wonen en opvang vast bij besteding van het PGB bij een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk. Het College stelt de hoogte van het PGB vast aan de hand van de prijs waarvoor het College de dienstverlening heeft gecontracteerd.
A4 Amendement Persoonsgebonden Budget - 2.pdf
Stemming 2017-05-09 Amendement A4 Persoonsgebonden budget-2.pdf
Titel: A5 Amendement Zinvolle Dagbesteding
Status: Verworpen
Indieners: BESLUIT: 1. Artikel 3.4 onderdeel g te schrappen.
A5 Amendement Zinvolle Dagbesteding.pdf
Stemming 2017-05-09 Amendement A5 Zinvolle Dagbesteding.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 26 april 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.