Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1859709
Aanvang-sluiting 28-03-2017 14:00 - 28-03-2017 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 28 maart 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

P.A.C.M. van der Velden

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De plaatsvervangend griffiers worden unaniem benoemd.

4

min
Besluit

De raad stemt in met de benoemingen.

Hamerstukken

5

6

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie CDA legt een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties SP en CDA leggen een stemverklaring af.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties PvdA en SP leggen een stemverklaring af.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

30

De bespreking zal zich richten op in te dienen moties.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Moties 1 en 2 worden ingetrokken, Moties 3 en 4 worden verworpen. Amendement 1 wordt ingetrokken.


Stemverklaringen van fracties SP, ChristenUnie/SGP, Meijer, VSP, PvdA en GroenLinks.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Hondenbelasting en kwijtschelding
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit de motie van de VVD over Hondenbelasting als volgt aan te passen: "Toevoegen aan de punten onder ‘verzoekt aan het college'; - In de kadernota te verwerken om de hondenbelasting, in ieder geval voor de eerste hond, weer onderdeel te maken van het beleid voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor de mensen met een minimum inkomen."
A1 Amendement Hondenbelasting en kwijtschelding.pdf
min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Dordtse hondenbelasting is niet voor de poes
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Haar .terughoudende tarievenbeleid’ ook waar te maken bij de hondenbelasting; - De inkomsten van de hondenbelasting alleen aan te wenden voor uitgaven in het kader van het hondenbeleid. Daartoe bij de kadernota een voorstel met spelregels te presenteren om tot een gesloten hondenbeleid-exploitatie te komen; - Te streven naar het in lijn brengen van het tarief van de hondenbelasting met het gemiddelde tarief bij andere gemeenten; - De voor volgend jaar geplande controle op registratie van honden in Dordrecht naar voren te halen, zodat de gemeenteraad bij de begroting 2018 kan worden geïnformeerd hoe groot de actuele hondenpopulatie van Dordt is en met behulp van die kennis het tarief voor volgend jaar vastgesteld kan gaan worden.
M1 Motie Hondenbelasting is niet voor de poes.pdf
Titel: M2 Motie Vermindering Hondenbelasting
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college • De inkomsten van de hondenbelasting die hoger zijn dan de uitgaven deze in mindering te brengen op de hondenbelasting.
M2 Motie Vermindering Hondenbelasting.pdf
Titel: M3 Motie Hondenzaken
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • In overleg met bewoners voldoende extra afvalbakken en afvalkleppen op ondergrondse containers te gaan realiseren in de stad - boven op de 20 toegezegde extra afvalbakken - om hondenbezitters in staat te stellen goed aan de opruimplicht te voldoen
M3 Motie Hondenzaken.pdf
Stemming M3 Motie Hondenzaken.pdf
Titel: M4 Motie Hondenbelasting en kwijtschelding
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • In de kadernota te verwerken om de hondenbelasting, in ieder geval voor de eerste hond, weer onderdeel te maken van het beleid voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor de mensen met een minimum inkomen.
M4 Motie Hondenbelasting en kwijtschelding.pdf
Stemming M4 Motie Hondenbelasting en kwijtschelding.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 23 maart 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.