Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1859696
Aanvang-sluiting 18-04-2017 20:00 - 18-04-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 18 april 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Voor deze vergadering geldt aanbeveling 3 van Debat. nl: 'Meer bereiken met interrupties'.

min
Besluit

Aanwezig zijn de heren Reumers, Engelberts, Pols, Tutupoly, Stam, mevrouw Mous, de heer Van de Burgt, de heer Staat, de heer Puik, mevrouw Kruger, de heer Portier, mevrouw De Smoker (voorzitter), de heer Bakker (commissiegriffier), en de heren Van der Velden, Sleeking, Mos en Heijkoop namens het college. Verder zijn aanwezig 10 insprekers voor agendapunt 2 (Sprekersplein).

2

Omwonenden, binnenstadsbewoners, consumenten, exploitanten en vertegenwoordigers van bedrijfsterreinen zullen inspreken over een mogelijke vestiging van coffeeshops buiten de binnenstad.

min
Besluit

Bij dit agendapunt zijn aanwezig mevrouw Epker, mevrouw Seme, de heer Den Bakker en de heer Hattinga (bewoners binnenstad), de heer Breeuwer (namens cannabisconsumenten), de heren Sittek en El Hamyani (coffeeshophouders), de heer Van den Berg (bedrijventerreinen), de heer Dalmeijer (Havenbedrijf) en mevrouw Maagdenberg (DOV). De commissie besluit de door de insprekers ingebrachte argumenten en overwegingen mee te nemen in de bespreking van het coffeeshopbeleid op 16 mei.

3

min
Besluit

N.a.v. verkoop panden Groothoofd en Palingstraat besluit de commissie deze te bespreken in de raad aan de hand van amendementen (of moties) met betrekking tot het gevraagde raadsbesluit. De SP kondigt aan met een amendement en/of motie te komen.

5

min
Besluit

De commissie streeft er naar om de zienswijze van de GRD op 23 mei te bespreken. De overige zienswijzen worden geagendeerd voor de vergadering van 30 mei.

6

min
Besluit

De commissie besluit de presentatie over het subsidieproces te agenderen op 10 mei, een uur voorafgaand aan de Auditcommissie (19.00 uur).

7

min
Besluit

De commissie zal op 16 mei als eerste spreken over de vestiging coffeeshops, daarna over doordecentralisatie onderwijshuisvesting. De commissievergadering van 30 mei begint een uur eerder (19.00 uur) in verband met een gezamenlijke bespreking van de zienswijze op Dienst Gezondheid en Jeugd. Verder zal de agenda worden aangevuld met de bespreekpunten zoals bij agendapunt 4 en 5 besloten.

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de toezeggingen van het college.

9

min
Besluit

De heer Puik stelt een vraag over "zwerfauto's" die in de stad geparkeerd staan. De burgemeester antwoord dat het niet altijd mogelijk is deze auto's te verwijderen. Het is wel goed hier aandacht voor te hebben in buurten waar hier hinder van wordt ondervonden.

STUKKEN TER BESPREKING

10

Voorgesteld wordt in te stemmen met de ontwerpbegroting GR Gevudo 2018 en hierover geen zienswijzen in te dienen.

min
Besluit

De commissie kan instemmen met de ontwerpbegroting Gevudo en hierover geen zienswijzen in te dienen. Te agenderen als hamerstuk naar de raad van 9 mei. De commissie zal enkele inhoudelijke punten wel meenemen in het jaargesprek met HVC.

11

Bespreking van de wens van de PvdA om anoniem solliciteren mogelijk te maken bij de gemeentelijke organisatie.

min
Besluit

De commissie besluit na  beantwoording van de vragen door het college deze motie niet verder te bespreken.

12

De commissie bespreekt de verdere uitwerking van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting. De politieke vraag luidt: steunen wij de voorgestelde 'overdracht om-niet'?

min
Besluit

De commissie besluit dit agendapunt te bespreken in de commissievergadering van 16 mei.

13

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

14

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: PACM van der Velden / PH Sleeking / PJ Heijkoop / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker