Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1859646
Aanvang-sluiting 21-03-2017 20:00 - 21-03-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 21 maart 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Voor deze vergadering geldt aanbeveling 2 van Debat.nl: 'Meer openstaan voor andere standpunten en beter luisteren'.

min
Besluit

Aanwezig zijn de heren Staat, Stam, Tutupoly, Puik, Pols, Engelberts, Meijer, Portier, Reumers, mevrouw De Smoker, de heer Van de Burgt, mevrouw Mous, de heer Soy (vanaf punt 8), wethouders Heijkoop, Mos en Sleeking (bij punt 11), de heer Bakker (commissiegriffier) en mevrouw Kruger (voorzitter).

Agendapunt 7 komt te vervallen: de commissie heeft geen behoefte dit punt te bespreken.

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en middelen van 14 maart 2017 wordt vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie is akkoord met de behandeling van de Kadernota en de Begroting 2018 volgens voorstel.

5

min
Besluit

De commissie besluit voor 11 april te agenderen:
- RIS 1887014 Startnotitie toekomst NP De Biesbosch, Heijkoop
- RIS 1860856 Verkoop panden Groothoofd, Mos
- RIS 1887124 Doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet', Heijkoop en Mos

De commissie besluit voor 18 april te agenderen:
- Sprekersplein Coffeeshopbeleid, Van der Velden
- RIS 1903604 Begroting GR Gevudo, Heijkoop
- RIS 1904464 Anoniem solliciteren

In mei houdt de commissie een thema-avond over veiligheid.
De bespreking van de RIB Public Affairs/Lobby komt eveneens in mei terug op de agenda.

6

min
Besluit

Er zijn geen nieuwe vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk op de agenda te plaatsen van de raadsvergadering van 28 maart.

8

min
Besluit

De commissie besluit de voorlopige prognose Grondbedijf 2017 als hamerstuk door te sturen naar de raad van 28 maart.

9

Bespreking actualisatie grondexploitaties t.b.v. de Jaarrekening.

min
Besluit

Zie voorgaande agendapunt.

10

De politieke vragen luiden:
-in hoeverre wordt het proces zoals dat op papier staat daadwerkelijk nageleefd?
-hoe komen we tot meer outputgerichte subsidieverlening?

min
Besluit

Een aantal commissieleden maakt graag gebruik van het voorstel van wethouder Mos om in een aparte vergadering (mogelijk in de Auditcommissie) het hele subsidieproces te doorlopen.

De commissie besluit de Raadsinformatiebrief over gemeentelijk financieel toezicht gesubsidieerde instellingen voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit tevens een pilot aan te gaan waarin output-gerichte (op het gewenste te bereiken effect) criteria worden vastgelegd. Als voorbeeld wordt genoemd cultuur-educatie. Wethouder Mos zegt toe dat hij hiertoe binnen 4 weken een voorstel zal doen aan de commissie. 

11

De politieke vraag luidt:
-welke alternatieven hebben wij om burgers in de stad te betrekken bij de besluitvorming?

min
Besluit

De commissie kan instemmen met het besluit om het contract met Argu niet verder voort te zetten, en besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 28 maart.

De commissie wacht een nieuw initiatief af voor een open forum. De commissie zal dit later dit jaar meenemen bij de bespreking van het rapport over Burgerparticipatie van de Rekenkamercommissie

12

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop / J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker