Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1859624
Aanvang-sluiting 14-02-2017 20:00 - 14-02-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 14 februari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Voor deze vergadering geldt aanbeveling 1 van Debat.nl: 'Meer vergaderen op hoofdlijnen, minder op details'.

min
Besluit

Aanwezig zijn mevrouw Mous (voorzitter), de heer Bakker (Raadsgriffie), de heren Portier, Soy, Tutupoly, De Looze, Staat, Puik, mevrouw Kruger, mevrouw De Smoker, de heren Reumers, Bronkhorst, Van de Burgt, Meijer, mevrouw Stolk, de heren Van der Net, Engelberts en Burggraaf en van het college van burgemeester en wethouders de heren Mos, Brok en Heijkoop.

De heer Reumers deelt mee dat de Auditcommissie het onderwerp informatieveiligheid zal agenderen in haar commissie.

Agendapunt 12 vervalt: dit wordt gevoegd bij de bespreking op 14 maart.

De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De heer Soy vraagt naar aanleiding van punt 5 (Begroting GR Drechtsteden) of hierover nog een bespreking plaats kan vinden in de commissie. De commissie stelt vast dat dit punt voldoende besproken is.

4

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter bespreking te agenderen voor de commissie van 21 maart.

5

min
Besluit

De commissie besluit om de Rekenkamercommissie uit te nodigen voor een gesprek in de commissie van 14 maart.

6

min
Besluit

De commissie besluit de agenda's aan te passen met de bespreekpunten zoals in deze commissie besloten.

7

min
Besluit

De commissie heeft geen opmerkingen t.a.v. de s.v.z. toezeggingen

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

9

min
Besluit

De commissie besluit dit punt te betrekken bij agendapunt 11.
De commissie besluit dat dit voldoende is besproken en kan worden afgehandeld.

10

min
Besluit

De commissie besluit dit punt te betrekken bij agendapunt 11.
De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken en kan worden afgehandeld.


 

11

min
Besluit

De commissie bedankt de heer Van Loon voor zijn, mede namens andere horecaondernemers gedane, inspraakreactie
De commissie besluit de toegezegde herijking van het beleid t.a.v. ordehandhaving bij horecazaken af te wachten. De heer Brok zegt toe dat de raad dit stuk vóór 1 april kan verwachten.
De commissie besluit dit stuk ter kennisname naar de raad te sturen.

12

Agendapunten 9 t/m 12 worden gezamenlijk behandeld.
De heer Van Loon (Dolhuis) spreekt in, mede namens andere horecazaken. Zijn bijdrage is gevoegd bij agendapunt 11 van deze agenda, raadsinformatiebrief Ris 1857869.

 

min
Besluit

De commissie besluit dit punt te bespreken op 14 maart.

13

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering (14 maart).
Wethouder Heijkoop zegt toe in de tweede helft van dit jaar te komen met een notitie over de doorontwikkeling van de Essenhof.

14

Bespreking gezamenlijk met Fysieke Leefomgeving

min
Besluit

De commissie besluit dit punt voor een volgende commissievergadering te agenderen (agendacommissie 21 maart).

15

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Het college zal niet met nadere voorstellen komen. GroenLinks kondigt aan met een initiatiefvoorstel te willen komen.

16

Agendapunten 15 en 16 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie besluit dit punt te betrekken bij agendapunt 15.
De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Het college zal niet met nadere voorstellen komen. GroenLinks kondigt aan met een initiatiefvoorstel te willen komen.

17

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

18

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I.E. Mous
Portefeuillehouder: J Mos / A.A.M. Brok / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: JC Bakker