Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1837255
Aanvang-sluiting 31-01-2017 20:00 - 31-01-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 31 januari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt - van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

Voor deze vergadering (en die van 14 februari) geldt aanbeveling 1 van Debat.nl: 'Meer vergaderen op hoofdlijnen, minder op details'.

min
Besluit

Aamwezig zijn: de dames De Smoker, Kruger (voorzitter) en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Reumers, Puik, Engelberts, Staat, Stam, Tutopoly, De Looze, Meijer, van de Burgt, Pols, Bronkhorst, Portier. Vanuit het college zijn aanwezig dhr. Sleeking en dhr. Mos.  
Mededelingen: de commissie start met de Raadsinformatiebrief motie Dordt op Stoom (agendapunt 6) omdat er belangstellenden over dit onderwerp op de tribune zitten. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.  

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Dhr. Puik heeft gisteren per mail een vraag aan wethouder Sleeking gesteld. Wethouder Mos geeft aan dat het antwoord schriftelijk komt aangezien wethouder Sleeking op dit moment niet aanwezig is.
De fractie BVD had vragen over 'Politiegeheimen liggen op straat'. Die zijn beantwoord. (zie document gevoegd bij dit agendapunt). BVD wil dit gelijk meenemen met onderwerp Informatieveiligheid later op de avond.

STUKKEN TER BESPREKING

4

 Politieke vragen (van D66): hebben we de informatieveiligheid en de governance goed ingericht? Welke rol neemt het college over dit onderwerp? In welke situaties is afstemming met de raad noodzakelijk en hoe organiseren we dat?

min
Besluit

De commissie besluit deze Raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.
De meeste partijen zijn het erover eens dat in de Burap iets wordt opgenomen over informatieveiligheid. De privacy wordt genoemd en of er ethische hackers worden ingeuurd. Dat laatste is gebeurd door de Drechtsteden en de Rekenkamercommissie heeft dat onlangs laten doen. Daarnaast blijkt dat de mens vaak de zwakste schakel is en dat 100% veiligheid nooit kan worden gegarandeerd. Er wordt geen aparte commissie opgericht.  

5

De fracties D66 en Beter voor Dordt willen graag een toelichting. D66 leest in de reactie van het college een soort ontevredenheid en zou dat graag toegelicht zien door het college. BVD had een aantal vragen ingediend bij het college en die zijn inmiddels beantwoord.

min
Besluit

De commissie besluit in te stemmen met het voorstel geen nieuwe zienswijze naar voren te brengen op de Geactualiseerde Begroting 2017 GR Drechtsteden.

De heer Stam had een aantal vragen en die zijn inmiddels beantwoord. Hij heeft nog wel nieuwe (technische) vragen. Mw. De Smoker had die antwoorden graag gezien en vraagt aan de wethouder wat er niet lekker zit gezien de reactie van het college.
De wethouder geeft aan dat het allemaal sneller zou kunnen.

6

Inhoudelijke behandeling. BVD heeft de vorige vergadering laten weten dat zij van mening is dat de RIB onvoldoende ingaat op de financiële aspecten van de verhoogde veiligheidseisen.

min
Besluit

De commissie debatteert uitvoerig over dit onderwerp. Elke partij draagt de evenementen een warm hart toe. Er wordt een 'event cloud' voorgesteld. Er worden vragen gesteld hoe het zit met het plafond van 40% en over de snelheid van het afgeven van vergunningen. Ook wordt gevraagd hoe het anders kan (met de kosten voor veiligheid). De wethouder geeft aan zijn best te doen zo spoedig mogelijk iets bij de raad te krijgen.
De wethouder zegt toe dat het herziene beleid evenementen in het eerste kwartaal klaar zal zijn. Daarnaast zal hij uitwerken wat aan veiligheid besteed wordt en wat aan evenementen. Een Raadsvoorstel Evenementenbeleid volgt dus in het 1e kwartaal van 2017.
Door de fractie BVD wordt voorgesteld om hierover eventueel in maart een thema-avond te houden.
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

7

min
Besluit

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De commissie evalueert het debat in deze vergadering.
De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: FM Lagerveld